Protokół Nr 8/07

z posiedzenia Komisji Bezpieczeństwa i Praworządności

odbytego w dniu 9 sierpnia 2007r.

Lista obecności w załączeniu.

Porządek posiedzenia:

1.       Otwarcie posiedzenia, stwierdzenie prawomocności obrad.

2.       Zatwierdzenie porządku obrad.

3.       Przyjęcie protokołu z poprzedniego posiedzenia.

4.       Zaopiniowanie wniosku Burmistrza Miasta w sprawie wydania zezwolenia na jednorazową sprzedaż napojów alkoholowych.

5.       Sprawy bieżące.

Ad.  1. Posiedzenie otworzył i prowadził Przewodniczący Komisji radny Jan Springwald. Na podstawie listy obecności stwierdził, że obrady są prawomocne.

 

Ad.  2. Porządek obrad został zatwierdzony jednogłośnie.

Ad  3. Protokół z poprzedniego posiedzenia został przyjęty w głosowaniu 3 „za”.

     Ad 4. W przedmiocie wyrażenia opinii w sprawie wydania zezwolenia na jednorazową sprzedaż napojów alkoholowych zawierających do 4,5% alkoholu oraz na piwo przeznaczone do spożycia w miejscu organizowanej imprezy na wolnym powietrzu, w związku z organizowanymi w dniach 8-9 września 2007r. Dniami Słowacji w Lublińcu na Rynku Miejskim Komisja Bezpieczeństwa i Praworządności Rady Miejskiej stwierdza, że jest możliwe wydanie takiego jednorazowego zezwolenia, przy zachowaniu wymogów zapewnienia odpowiednich warunków higieniczno  – sanitarnych  i porządkowych, w związku z czym Komisja jednogłośnie opiniuje  przedmiotowy wniosek pozytywnie. W tym miejscu Przewodniczący Komisji radny Jan Springwald dodaje, że stosowna opinia ma charakter techniczny i niej jest wiążąca dla organu wykonawczego gminy jakim w niniejszej sprawie  jest Burmistrz Miasta Lublińca.

                Radny Zygmunt Anczok wnosi o zagwarantowanie dłuższej obsługi imprezy przez służby ochrony po jej zakończeniu, celem zapewnienia porządku i bezpiecznego rozejścia się zgromadzonych uczestników imprezy.

                Radny Jerzy Orszulak wnosi o widoczne oznakowanie publicznych toalet służących do obsługi imprezy.

Ad 5.

1.       W odpowiedzi na pismo Komisji nr ZOS.0063/6/07/Bezp z dnia 26.06.2007r. w przedmiocie budowy chodnika przy ul. Opolskiej w Lublińcu Burmistrz Miasta Lublińca wystosował stosowne pismo nr ZIP-7040/264/2007 z dnia 11.07.2007r. w którym wskazał że realizacja w/w. zadania musi być poprzedzona opracowaniem dokumentacji, uzyskaniem pozwolenia na budowę oraz wprowadzeniem do planu zadań inwestycyjnych miasta przy jednoczesnym zapewnieniu środków finansowych na jego realizację.

        W związku z powyższym Radny Zygmunt Anczok wnosi o wprowadzenie przedmiotowej inwestycji budowy chodnika przy ul. Opolskiej do budżetu miasta na 2008r oraz spowodowanie jak najszybszego opracowania dokumentacji projektowej i uzyskania pozwolenia na budowę chodnika. Ponadto wnioskuje  o przeprowadzenie oględzin terenu ul. Opolskiej przez Komisję wraz z  kompetentnymi pracownikami Urzędu Miejskiego w Lublińcu na etapie projektowym oraz wgląd do  dokumentacji projektowej.      

Jednocześnie Radny Zygmunt Anczok wnosi o dodatkowe oznakowanie ul. Opolskiej  celem zapewnienia bezpieczeństwa mieszkańców, w szczególności około 200 dzieci chodzących tą trasą do szkoły.

        Ponadto  Radny Zygmunt Anczok wnosi o zwiększenie częstotliwości odśnieżania  i posypywania ul. Opolskiej w okresie zimowym.

        Radny Zygmunt Anczok wnioskuje w związku z budową Centrum Stomatologicznego na skrzyżowaniu ulicy Opolskiej i ulicy Uchodźców o rozważenie dokładnego oznakowania skrzyżowania w celu zapewnienia na skrzyżowaniu większego bezpieczeństwa.

2.       W sprawie starań mieszkańców bloku przy ul. Wojska Polskiego nr 1 o likwidację przejścia pieszego pomiędzy pawilonami RTV 22c i 22d przy ul. Oświęcimskiej w Lublińcu z powodu utrudnień związanych z komunikacją mieszkańców Pan Jamroziński właściciel pawilonów graniczących z przedmiotowym przejściem wystosował pismo z dnia 16.07.2007r. w którym zaoferował profesjonalny monitoring przejścia i jego okolic w przypadku odstąpienia od jego zamknięcia. W powyższej sprawie Zarząd Spółdzielni mieszkaniowej „Strzecha” wystosował pismo PT/1145/2007 z dnia 13.07.2007r. w którym wyraził negatywną opinię w sprawie likwidacji przejścia po przeprowadzeniu stosownej ankiety wśród mieszkańców osiedla przy ul. Wojska Polskiego, oświadczając że przejście spełnia ważną funkcję komunikacyjną w tym rejonie osiedla.

      W związku z odmiennymi głosami mieszkańców osiedla przy ul. Wojska Polskiego Radny Zygmunt Anczok wnioskuje o ponowne przeprowadzenie stosownej ankiety wśród mieszkańców bloku nr 1 i 3 oraz o zaproszenie przedstawicieli tych bloków na posiedzenie Komisji.

3.       W przedmiocie nazwy lublinieckich rond komisja proponuje odpowiednio nazwać:

     -    Rondo im. Jana Pawła II – rondo w rejonie targowiska i Klasztoru Oblatów,

     -  Rondo im. Marszałka Józefa Piłsudskiego – rondo w rejonie marketu Kaufland

        

 

                                                                                                                    

                                                                                                     

Przewodniczący Komisji                                                                                                                           Jan Springwald

Protokołował

Tomasz Kucharski

Powrót

Załączniki

  • Brak załączników w dokumencie.

Metryka dokumentu

ukryj
Tytuł dokumentu:Protokół Nr 8/07 z posiedzenia Komisji Bezpieczeństwa i Praworządnościodbytego w dniu 9 sierpnia 2007r.
Podmiot udostępniający informację:U.M. Lubliniec
Informację opublikował:Tomasz Kucharski
Data publikacji:22.10.2007 12:06
Data na dokumencie:Brak
Informację aktualizował:Andżelika Luba
Data aktualizacji:12.05.2011 12:18