UCHWAŁA NR 144/XV/07

RADY MIEJSKIEJ W LUBLIŃCU

Z DNIA 26 WRZEŚNIA 2007r.

w sprawie nadania Statutu Miejsko-Powiatowej Bibliotece Publicznej

w Lublińcu

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku 
o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2001 r., Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.), art. 13 ust.1 i 2 ustawy z dnia 25 października 1991r.  o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej (Dz.U. z 2001r., Nr 13, poz. 123 z późn. zm.), art. 11 ust.

1 i 3 ustawy z dnia 27 czerwca 1997 roku o bibliotekach (Dz.U. Nr 85, poz. 539

z późn. zm.) oraz uchwały Nr 62/VIII/07 Rady Miejskiej w Lublińcu z dnia 30 marca 2007r. w sprawie przejęcia od Powiatu Lublinieckiego zadań w zakresie prowadzenia Powiatowej Biblioteki Publicznej w związku z uchwałą Nr 84/VII/2007roku Rady Powiatu w Lublińcu z dnia 26 marca 2007r. w sprawie powierzenia Miastu Lubliniec zadania Powiatu Lublinieckiego z zakresu prowadzenia biblioteki powiatowej, Rada Miejska

w Lublińcu uchwala, co następuje:

§ 1

Nadaje się Statut Miejsko-Powiatowej Bibliotece Publicznej w Lublińcu, w brzmieniu określonym w załączniku do uchwały.

§ 2

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta Lublińca.

§ 3

Traci moc Uchwała Nr 232/XXVII/2000 Rady Miejskiej w Lublińcu
z dnia 30 listopada 2000 roku w sprawie nadania statutu Miejskiej Bibliotece Publicznej w Lublińcu.

§ 4

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Powrót

Załączniki

Metryka dokumentu

ukryj
Tytuł dokumentu:UCHWAŁA NR 144/XV/07 RADY MIEJSKIEJ W LUBLIŃCU Z DNIA 26 WRZEŚNIA 2007r. w sprawie nadania Statutu Miejsko-Powiatowej Bibliotece Publicznej w Lublińcu
Podmiot udostępniający informację:U.M. Lubliniec
Informację opublikował:Tomasz Kucharski
Data publikacji:02.10.2007 10:45
Wytworzył lub odpowiada za treść:
Data na dokumencie:Brak
Informację aktualizował:Tomasz Kucharski
Data aktualizacji:19.01.2011 08:14