Protokół Nr 7/07

z posiedzenia Komisji Bezpieczeństwa i Praworządności

odbytego w dniu 12 lipca 2007r.

Lista obecności w załączeniu.

Porządek posiedzenia:

1.       Otwarcie posiedzenia, stwierdzenie prawomocności obrad.

2.       Zatwierdzenie porządku obrad.

3.       Przyjęcie protokołu z poprzedniego posiedzenia.

4.       Patologie społeczne głównie wśród młodzieży (narkomania, alkoholizm, przestępstwa pospolite) na terenie miasta.

5.       Sprawy bieżące.

Ad 1. Posiedzenie odbyło się wspólnie z Komisją Zdrowia i Spraw Socjalnych oraz Komisją Oświaty, Sportu, Kultury i Turystyki. Posiedzenie otworzył

i prowadził Przewodniczący Komisji Zdrowia i Spraw Socjalnych Radny Wojciech Jędryka. Na podstawie list obecności stwierdził, że posiedzenie jest prawomocne.

W posiedzeniu wzięli udział: Komendant Powiatowy Policji mł. insp. Andrzej Hudy oraz Kierownik Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej Pani Aleksandra Stachowiak.

Ad 2. Porządek posiedzenia został zatwierdzony jednogłośnie.

Ad 3. Protokół z poprzedniego posiedzenia Komisji Bezpieczeństwa

i Praworządności został przyjęty jednogłośnie.

Ad 4. Przewodniczący Komisji Zdrowia i Spraw Socjalnych Radny Wojciech Jędryka uważa, że problem alkoholizmu i narkomanii wśród młodzieży stale narasta. Jego zdaniem podejmowane działania nie są skuteczne. W jego rozwiązywaniu powinna być większa rola rodziców i szkoły.

Zwrócił się do Komendanta Powiatowego Policji z prośbą o przedstawienie informacji na temat przestępczości nieletnich. (Informacja w załączeniu)

              Podsumowując przedstawioną informację i odpowiadając na pytania radnych stwierdził, że w Lublińcu odnotowano niewielki wzrost ilości przestępstw, w tym również narkotykowych, które są w większym stopniu wykrywane. Nie ma na terenie miasta zorganizowanych grup przestępczych,

a przestępstwa dotyczą przede wszystkim drobnych kradzieży dokonywanych na terenie szkoły.

Nie ujawniono również w Lublińcu dealerów narkotyków. Dodał, że Policja reaguje na każdy sygnał dot. narkotyków.

              Radny Wojciech Graca stwierdził, że z jego informacji wynika, że już w szkołach są dostępne narkotyki i we wszystkich lokalach, w których odbywają się dyskoteki. Czy nie można co jakiś czas sprawdzać przede wszystkim szkół przy pomocy psa wyszkolonego do wykrywania narkotyków.                  

                                                

              Komendant Policji wyjaśnił, że takie akcje można przeprowadzić, jednak Komenda w Lublińcu nie posiada odpowiednio wyszkolonego psa. Ponadto wszyscy mówią o narkotykach w szkołach, jednak nie ma żadnych konkretów. Jeżeli już zdarzają się przypadki posiadania narkotyków to są to bardzo małe miligramowe ilości. Nie stwierdzono tzw. „twardych” narkotyków.

Starają się reagować na każdy sygnał, starają się przeciwdziałać rozszerzaniu problemu. Na okres letni opracowują inny plan działania, więcej patroli kierowanych jest na miasto.

              Radny Wojciech Graca poinformował, że po ostatnich festynach organizowanych przez miasto można było zauważyć dużo nieletnich po spożyciu alkoholu. Ponieważ są to imprezy firmowane przez miasto czy nie można w zezwoleniach na sprzedaż alkoholu zawrzeć warunku dotyczącego sprawdzania przez sprzedawców dowodów osobistych kupujących.

              Radny Piotr Półtorak uważa, że można wyegzekwować zakaz spożywania alkoholu w miejscach publicznych. Konsekwencją spożywania alkoholu przez młodzież jest chuligaństwo i niszczenie fasad budynków przez graffiti. Pyta czy w przypadku zatrzymania nieletnich pod wpływem alkoholu powiadamiani są rodzice i szkoła.

              Komendant Policji wyjaśnił, że w takich przypadkach powiadamiani są zarówno rodzice jak i szkoła. ponadto w ramach profilaktyki prowadzone są prelekcje w szkołach na ten temat.

              Radny Roman Marciniak uważa, że ochrona imprez powinna trwać nie tylko do ich zakończenia, ponieważ większość zdarzeń występuje nie w czasie trwania imprezy, ale w czasie powrotu jej uczestników do domu.

              Pani Aleksandra Stachowiak poinformowała, że w ubiegłym roku została przeprowadzona akcja tzw. „zakupów kontrolowanych”. Skontrolowano 50% wszystkich punktów sprzedaży alkoholu.

w 20% kontrolowanych punktów sprzedawca zapytał kupującego o wiek. Dodała, że jest to średnia krajowa. W szkołach odbywają się spotkania z rodzicami pod kątem narkotyków.

W ramach Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych prowadzona jest Świetlica Środowiskowa, organizowane są zajęcia sportowe dla dzieci i młodzieży.

              Radny Wojciech Jędryka podziękował Komendantowi Powiatowemu Policji oraz Pani Kierownik MOPS za udział w posiedzeniu oraz przybliżenie problematyki związanej z patologiami społecznymi.

Z przedstawionych informacji wynika, że problem nie narasta, jednak należy czynić wszystko, by uchronić dzieci i młodzież przed alkoholem i narkotykami. Uważa, że jest to domena przede wszystkim rodziców, a miasto ze swej strony powinno dalej podejmować wszelkie działania profilaktyczne.

                                                            

              Radny Wojciech Graca proponuje zwrócić się do Burmistrza Miasta z wnioskiem, aby w przypadku wydawania jednorazowych zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych w czasie imprez i festynów organizowanych przez miasto zobowiązać sprzedających do każdorazowej kontroli dowodów osobistych kupujących.

              Radny Piotr Półtorak proponuje zwrócić się do Burmistrza Miasta

z wnioskiem, by podjąć działania, które spowodują wyeliminowanie publiczne spożywanie alkoholu oraz w razie stwierdzenia sprzedaży napojów alkoholowych nieletnim były odbierane koncesje na sprzedaż alkoholu.

Na tym posiedzenie zakończono.

Protokołowała:                                                                Przewodniczący Komisji

B. Kościelna                                                                       Jan Springwald

Powrót

Załączniki

  • Brak załączników w dokumencie.

Metryka dokumentu

ukryj
Tytuł dokumentu:Protokół Nr 7/07 z posiedzenia Komisji Bezpieczeństwa i Praworządności odbytego w dniu 12 lipca 2007r.
Podmiot udostępniający informację:U.M. Lubliniec
Informację opublikował:Tomasz Kucharski
Data publikacji:12.09.2007 13:51
Data na dokumencie:Brak
Informację aktualizował:Andżelika Luba
Data aktualizacji:12.05.2011 12:17