Protokół Nr 6/07

z posiedzenia Komisji Oświaty, Sportu, Kultury i Turystyki

odbytego w dniu 25 czerwca 2007r.

Lista obecności w załączeniu.

Porządek posiedzenia:

1.       Otwarcie posiedzenia, stwierdzenie prawomocności obrad.

2.       Zatwierdzenie porządku obrad.

3.       Przyjęcie protokołu z poprzedniego posiedzenia.

4.       Zaopiniowanie projektów uchwał na sesję Rady Miejskiej.

5.       Sprawy bieżące.

Ad 1. Posiedzenie otwarła i prowadziła Przewodnicząca Komisji Radna Renata Pilawa. Na podstawie listy obecności stwierdziła, że obrady są prawomocne. Powitała przybyłych na posiedzenie: Panią Marzenę Kowalczyk-Jasak przedstawiciela rodziców, Pana Bogusława Klimasa Głównego Księgowego ZOPO oraz Pana Cezarego Nowickiego Naczelnika Wydziału Edukacji, Zdrowia

i Pomocy Społecznej.

Ad 2. Porządek obrad zosta zatwierdzony jednogłośnie.

Ad 3. Protokół z poprzedniego posiedzenia został przyjęty jednogłośnie.

Ad 4. Komisja zaopiniowała następujące projekty uchwał:

-          opłaty za świadczenia przedszkoli:

Radna Renata Pilawa prosi o wyjaśnienie zapisu dot. opłat za dziecko

podlegające obowiązkowi szkolnemu.

              Pan Cezary Nowicki wyjaśnił, że opłatę 50 zł wnoszą rodzice, których dziecko będzie przebywało w przedszkolu przez 5 godzin z wyżywieniem, natomiast za dziecko z tzw. „zerówki” przebywające w przedszkolu przez 8 godzin rodzice będą płacić tak jak za inne dzieci, a za dzieci uczęszczające tylko do „zerówki” nie wnoszą opłat.

Przedstawione w projekcie uchwały zapisy mają na celu wyeliminowanie składania przez rodziców oświadczeń o zarobkach, które często były niezgodne z prawda. Urząd nie miał żadnych możliwości weryfikacji tych oświadczeń. Osoby, które będą się kwalifikowały do otrzymania pomocy uzyskają ją

z Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej.

              Pani Marzena Kowalczyk-Jasak przypomniała, że rodzice proponowali górną stawkę w wysokości 90 zł oraz niższą w wysokości 55 zł. Dodała, że zrezygnowali ze zmiany opłat za świadczenia żłobka.

              Pan Cezary Nowicki wyjaśnił, że żłobek jest samodzielną jednostką budżetową. Proponowane wysokości opłat są efektem wielu spotkań z rodzicami, a także bardzo dokładnych wyliczeń finansowych dot. budżetu.

              Pan Bogusław Klimas dodał, że większość rodziców skorzysta z obniżki opłat. Natomiast jaka będzie struktura dzieci od września, to dzisiaj trudno powiedzieć.

                                                            

              Przewodnicząca Komisji proponuje, by przyjąć projekt uchwały, a zgodnie

z możliwościami budżetu powrócić do jej nowelizacji.

              Komisja pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały w głosowaniu 2 „za”  i 2 „wstrzymujące”

-          przejęcie przez Gminę Lubliniec zadania publicznego od Gminy Kochanowice:

Projekt uchwały w sposób formalny reguluje sytuację pokrywania przez Gminę Kochanowice odpłatności za przedszkole z oddziałami integracyjnymi.

              Komisja jednogłośnie pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały.

-          pomoc zdrowotna dla nauczycieli:

Przewodnicząca Komisji proponuje, by zmienić skład komisji rozpatrującej

wnioski nauczycieli. Zgodnie z projektem w skład komisji wchodzi dwóch przedstawicieli organizacji związkowych. Uważa, że powinien być jeden przedstawiciel organizacji związkowych i np. przedstawiciel szkoły zatrudniającej nauczyciela składającego wniosek.

              Radny Leszek Ligowski uważa, że byłoby trudno zmieniać skład komisji, bo w zależności od szkoły musiałby w pracach komisji uczestniczyć inny przedstawiciel. Proponuje by do komisji powołać przedstawiciela Komisji Oświaty.

              Komisja przyjęła propozycję Radnego Leszka Ligowskiego.

Komisja jednogłośnie pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały wraz z wniesioną poprawką.

-          pomoc materialna dla uczniów:

Radny Leszek Ligowski zauważył, że w projekcie uchwały operuje się

dwoma pojęciami: „stypendium” i „zasiłek”. Prosi, by w uzgodnieniu z radcą prawny ujednolicić nazewnictwo.

              Komisja jednogłośnie pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały.

-          zmiana Statutu ZOPO:

Zmiana uchwały jest konsekwencją uwag wniesionych przez organ

nadzoru prawnego.

              Komisja jednogłośnie pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały.

Ad 5. Radny Zygmunt Anczok zwrócił się z prośbą o poparcie przez Komisję budowę chodnika wzdłuż ul. Opolskiej. Chodzi przede wszystkim o bezpieczeństwo dzieci udających się do szkoły. Komisja w pełni popiera prośbę Radnego.

Na tym posiedzenie zakończono.

Protokołowała:                                                                Przewodnicząca Komisji

B. Kościelna                                                                         Renata Pilawa

             

Powrót

Załączniki

  • Brak załączników w dokumencie.

Metryka dokumentu

ukryj
Tytuł dokumentu:Protokół Nr 6/07 z posiedzenia Komisji Oświaty, Sportu, Kultury i Turystyki odbytego w dniu 25 czerwca 2007r.
Podmiot udostępniający informację:U.M. Lubliniec
Informację opublikował:Tomasz Kucharski
Data publikacji:12.09.2007 11:29
Data na dokumencie:Brak
Informację aktualizował:Andżelika Luba
Data aktualizacji:12.05.2011 12:46