Protokół Nr 6/07

z posiedzenia Komisji bezpieczeństwa i Praworządności

odbytego w dniu 22 czerwca 2007r.

Lista obecności w załączeniu.

Porządek posiedzenia:

1.       Otwarcie posiedzenia, stwierdzenie prawomocności obrad.

2.       Zatwierdzenie porządku obrad.

3.       Przyjęcie protokołu z poprzedniego posiedzenia.

4.       Stan przygotowania do bezpiecznego wypoczynku letniego dzieci i młodzieży.

5.       Zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie zaliczenia drogi do kategorii dróg gminnych na terenie miasta Lublińca.

6.       Sprawy bieżące.

Ad 1. Posiedzenie otworzył i prowadził Przewodniczący Komisji Radny Jan Springwald. Na podstawie listy obecności stwierdził, że obrady są prawomocne.

Ad 2. Porządek obrad został zatwierdzony jednogłośnie.

Ad 3. Protokół z poprzedniego posiedzenia został przyjęty w głosowaniu 3 „za” i 1 „wstrzymujący”.

Ad 4. Pan Cezary Nowicki Naczelnik Wydziału Edukacji, Zdrowia i Pomocy Społecznej poinformował, że przez cały okres wakacji czynna będzie Świetlica Środowiskowa „Mrowisko”, która ciesz się dużym zainteresowanie. Prowadzone będą zajęcia, konkursy, gry.

Organizowane będą wycieczki rowerowe, rajdy i zabawy nastawione przede wszystkim na sport. Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej organizuje dwa turnusy kolonii dla dzieci z najuboższych rodzin. Dzieci wyjadą do Bielska Białej i Łeby.

Na boisku Sparty organizowane są turnieje piłkarskie.

              Radny Ryszard Kozok dodał, że przygotowany jest również basen w parku miejskim. Został on wyczyszczony, płyta jest wyplewiona.

Pyta o place zabaw dla dzieci.

              Pan C. Nowicki odpowiedział, że place zabaw są przede wszystkim na terenie przedszkoli. Przedszkola w najbliższym czasie mają przedłożyć swoje potrzeby, m.in. na place zabaw. Zostanie przygotowany wniosek o pozyskanie środków, także na budowę boisk. Jeżeli uzyskamy środki to jeszcze w tym roku planowana jest budowa boiska przy Gimnazjum Nr 2.

              Radny Jan Springwald pyta ile planuje się boisk.

              Radny Zygmunt Anczok jako Przewodniczący Rady Sportu poinformował, że w sumie planowane jest 6 boisk, zarówno przy szkołach jak i osiedlowe. Urząd Miejski jest także zobowiązany do odtworzenia boiska obok Klasztoru Ojców Oblatów, które zostało zniszczone w związku z budową targowiska.

W związku z wakacjami uważa, że młodzież będzie przebywać dłużej

w dyskotekach, będzie późno wracać do domu i powinny być wzmożone patrole Straży Miejskiej.

Dodał, że droga w parku jest w ogóle nie oświetlona.

                                                            

              Pan Marek Dmitriew Komendant Straży Miejskiej uważa, że codziennie powinno się dbać o bezpieczeństwo, a nie tylko akcyjnie np. w czasie wakacji.

Ponadto okres wakacji nie różni się od innych ciepłych dni, młodzieży na mieście przebywa tyle samo. W czasie wakacji część wyjeżdża.

Funkcjonariusze Straży Miejskiej reagują na zdarzenia niezależnie od dnia czy godziny na ile pozwala ilość zatrudnionych strażników. Obecnie w Straży Miejskiej pracuje 8 osób, czyli na dobę jest 6 ludzi, a to powoduje, że może być tylko jeden patrol. Wystarczy, że patrol wyjedzie do 2-3 interwencji i praktycznie na mieście nie ma patrolu. Dlatego też nie ma mowy o planowaniu zadań, czy przeznaczeniu patrolu tylko do kontroli zachowania młodzieży. W miesiącu czerwcu ze względu na ilość organizowanych przez miasto imprez Straż mogła pracować tylko na pierwszą zmianę. Sytuacja ulegnie zmianie w lipcu i większość dni Straż będzie pracowała na dwie zmiany.

              Radny Ryszard Kozok proponuje, by na posiedzenie Komisji zaprosić przedstawiciela Policji, ponieważ miała być wprowadzona akcja „Bezpieczne miasto” i watro by się zapoznać z jej realizacją.

              Radny Zygmunt Anczok uważa, że dokonana przez Burmistrza Miasta redukcja etatów w Straży Miejskiej wpłynęła niekorzystnie na jej działalność. Ograniczona liczba strażników nie pozwala na wykonywanie wszystkich zadań jakich oczekuje się od Straży Miejskiej.

              Pan Marek Dmitriew podkreślił, że czerwiec był najtrudniejszym miesiącem, natomiast lipiec i sierpień będą miesiącami, gdzie uda się wrócić do zapewnienia obsługi mieszkańców przez 17,5 godz. na dobę. Dyżurny będzie dysponował patrolem, który będzie wysyłany do zgłaszanych zdarzeń. Szczególną uwagę zwrócą na miejsca, w których najczęściej gromadzi się młodzież tj. basen w Kokotku, basen w parku, dworzec kolejowy, rynek, promenada. Będą zwracali uwagę również na obiekty szkolne.

              Radny Zygmunt Anczok pyta czy masowe imprezy są ochraniane tylko przez Straż Miejską, czy też są zatrudniane firmy ochroniarskie.

              Pan Marek Dmitriew wyjaśnił, że za bezpieczeństwo na imprezie odpowiada organizator i zgodnie z przepisami musi zatrudnić ochronę do zabezpieczenia samej imprezy. Straż Miejska odpowiada za porządek w tzw. strefie A, m.in. za dojazd, odpowiednie parkowanie, dojścia oraz powrót uczestników.

Dodał, że do tej pory imprezy są bezpieczne, nie odnotowano żadnych drastycznych zajść.

Ponadto poinformował, że Straż Miejska posiada bezpłatny numer telefonu 986, na który można zgłaszać wszelkie interwencje.

Ad 5. Do projektu uchwały w sprawie zaliczenia drogi do kategorii dróg gminnych wyjaśnień udzielił Pan Rafał Popiołek pracownik Referatu Inwestycji i Zamówień Publicznych.

Poinformował, że zaliczenie wnioskowanych dróg do kategorii dróg gminnych pozwoli na uporządkowanie zabudowy w tym rejonie poprzez nadanie numeracji nowym budynkom. Dodał, że są to grunty miasta, które stanowią ciągi komunikacyjne do nowo wyznaczonych terenów zabudowy mieszkaniowej.  Komisja jednogłośnie pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały.

                                                                        

Ad 6. Radny Ryszard Kozok stwierdził, że do tej pory nie ma odpowiedniego oznakowania ruchu w związku z budową ronda. Samochody jadące od strony Częstochowy w kierunku Opola wjeżdżają na rondo i skręcają na ul. Św. Anny, a powinny kierować się na ul. Oleską do obwodnicy.

              Radny Zygmunt Anczok dodał, że na ul. Mickiewicza do tej pory stoi znak informujący o kierunku na Opole.

              Pan Adam Pokrzywiec pracownik Referatu Inwestycji i Zamówień Publicznych wyjaśnił, że Urząd zwrócił się z pismem do Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad w Katowicach o zmianę oznakowania. Jednak do tej pory nie zmieniony wadliwie ustawionych znaków.

              Przewodniczący zapoznał członków Komisji z odpowiedziami Burmistrza Miasta na zgłoszone przez Komisję wnioski.

              Odnośnie odpowiedzi dot. budowy chodnika wzdłuż ul. Opolskiej Komisja nie zgadza się z podanym terminem realizacji inwestycji na 2008r. Podtrzymuje również wniosek, by chodnik został wykonany z kostki brukowej, a nie z płytek chodnikowych z odzysku.

Komisja uważa, że chodnik powinien być wykonany jak najszybciej, by zapewnić bezpieczeństwo szczególnie dzieciom dochodzącym tą drogą do szkoły.

Na tym posiedzenie zakończono.

Protokołowała:                                                               Przewodniczący Komisji

B. Kościelna                                                                        Jan Springwald

Powrót

Załączniki

  • Brak załączników w dokumencie.

Metryka dokumentu

ukryj
Tytuł dokumentu:Protokół Nr 6/07z posiedzenia Komisji Bezpieczeństwa i Praworządności odbytego w dniu 22 czerwca 2007r.
Podmiot udostępniający informację:U.M. Lubliniec
Informację opublikował:Tomasz Kucharski
Data publikacji:12.09.2007 11:24
Data na dokumencie:Brak
Informację aktualizował:Andżelika Luba
Data aktualizacji:12.05.2011 12:17