Protokół Nr 5/07

z posiedzenia Komisji Bezpieczeństwa i Praworządności

odbytego w dniu 18 maja 2007r.

Lista obecności w załączeniu.

Porządek posiedzenia:

1.       Otwarcie posiedzenia, stwierdzenie prawomocności obrad.

2.       Zatwierdzenie porządku obrad.

3.       Przyjęcie protokołu z poprzedniego posiedzenia.

4.       Ustalenie wniosków z przeprowadzonej wizji lokalnej.

5.       Sprawy bieżące.

Ad 1. Posiedzenie otworzył i prowadził Przewodniczący Komisji Radny Jan Springwald. Na podstawie listy obecności stwierdził, że obrady są prawomocne.

Ad 2. Porządek obrad został zatwierdzony jednogłośnie.

Ad 3. Protokół z poprzedniego posiedzenia został przyjęty jednogłośnie.

Ad 4. Komisja przeprowadziła wizję lokalną w zakresie organizacji ruchu pod kątem bezpieczeństwa na odcinku od Zakładu „Lentex” do Banku Śląskiego.

W wizji wziął udział Pan Jerzy Michna – mieszkaniec ul. Podmiejskiej.

W wyniku przeprowadzonej wizji lokalnej Komisja postanowiła zwrócić się do Burmistrza Miasta z następującymi wnioskami o:

1.       wykonanie oświetlenia zejścia schodami z wiaduktu na ul. Podmiejską,

2.       wykonanie chodnika po prawej stronie przy przejściu dla pieszych przed wiaduktem od strony „Lentex-u” do ul. Niegolewskich oraz przedstawienie propozycji prawidłowego oznakowania przejść dla pieszych,

3.       wyrównanie chodnika przy studzience na wiadukcie obok ścieżki rowerowej,

4.       podwyższenie głęboko zapadniętej studzienki na ul. Cmentarnej na skrzyżowaniu przy cmentarzu oraz studzienki przy skręcie na ul. Szaforza,

Ponadto Pan Michna zwrócił uwagę, że należałoby przy remoncie

obniżyć krawężnik najazdowy przy chodniku na ul. Cmentarnej od strony cmentarza, ponieważ utrudnia on parkowanie samochodów w czasie Święta Zmarłych.

Ad 5. Radny Zygmunt Anczok zwrócił się z wnioskiem, by Komisja wystąpiła do Burmistrza Miasta o wykonanie na ul. Opolskiej chodnika z kostki brukowej, co zapewni bezpieczeństwo pieszym, a szczególnie dzieciom, które chodzą do Szkoły

Podstawowej Nr 3. Komisja poparła wniosek.

                                                                      

              Komisja stwierdza, że w związku z budową ronda i nawierzchni ul. Piłsudskiego zaistniała potrzeba pilnego rozwiązania organizacji ruchu z wyprowadzeniem ruchu tranzytowego poza miasto. Oznakowanie objazdów jest niewłaściwe, znaki są mało czytelne, wprowadziło to chaos i dezorganizację ruchu, wiele wypadków i stłuczek oraz skarg mieszkańców. Komisja uważa również, że brak jest skoordynowania terminów realizacji inwestycji drogowych.

              Komisja wnosi uwagi co do sposobu realizacji ścieżki pieszo-rowerowej przy ul. Częstochowskiej, a mianowicie: brak nadzoru, krawężniki nie są osadzane na podsypce cementowo-piaskowej, powierzchnia chodnika nie jest równa w stosunku do krawężnika.

              Radny Jerzy Orszulak proponuje, by ustawić znak zakazu zatrzymywania się na całej długości ul. Św. Anny oraz ul. Częstochowskiej od ronda do ul. Kochcickiej.

              Radny Zygmunt Anczok proponuje zwrócić się do Burmistrza Miasta z wnioskiem o poprawę nawierzchni ul. Lipskiej na całej długości metodą recyklingu.

              Komisja propozycje przyjęła i zwróci się z odpowiednimi wnioskami do Burmistrza Miasta.

              Komisja zapoznała się z pismem Burmistrza Miasta w sprawie opinii odnośnie wydania zezwolenia na jednorazową sprzedaż napojów alkoholowych w związku z organizowaniem w dniach 23-24 czerwca br. Dni Republiki Czeskiej.

              Radny Zygmunt Anczok uważa, że można wydać pozytywną opinię pod warunkiem zapewnienia przez Burmistrza odpowiednich warunków sanitarnych.

              Pani Celina Woźniak pracownik Urzędu wyjaśniła, że do obsługi gastronomicznej organizowanych przez miasto imprez zgłosiło się 6 firm, które uiściły opłatę na rzecz Miejskiego Domu Kultury. Na razie nie wiadomo, które z nich zgłoszą chęć obsługi w/w imprezy.

              Pan Witold Tyrpień Radca Prawny Urzędu na pytanie Radnego Jana Springwalda wyjaśnił, że opinia Komisja nie jest wiążąca dla Burmistrza. Taka opinia jest konieczna zgodnie z zapisem uchwały Nr 88/IX/99 Rady Miejskiej w sprawie stałego zakazu spożywania napojów alkoholowych w określonych miejscach gminy Lubliniec, a do takich należy Plac K. Mańki.

              Komisja stwierdziła, że możliwe jest wydanie zezwolenia, przy zachowaniu wymogu zapewnienia odpowiednich warunków higieniczno-sanitarnych i porządkowych.

              Komisja zapoznała się również z projektem uchwały w sprawie ustalenia logo Lublińca.

Komisja proponuje zorganizować konkurs i przedstawić Radzie kilka propozycji.

Na tym posiedzenie zakończono.

Protokołowała:                                                               Przewodniczący Komisji

B. Kościelna                                                                        Jan Springwald

Powrót

Załączniki

  • Brak załączników w dokumencie.

Metryka dokumentu

ukryj
Tytuł dokumentu:Protokół Nr 5/07 z posiedzenia Komisji Bezpieczeństwa i Praworządności odbytego w dniu 18 maja 2007r.
Podmiot udostępniający informację:U.M. Lubliniec
Informację opublikował:Tomasz Kucharski
Data publikacji:12.09.2007 11:11
Data na dokumencie:Brak
Informację aktualizował:Andżelika Luba
Data aktualizacji:12.05.2011 12:17