I N F O R M A C J A

 

Zgodnie z ustawą z dnia 27 lipca 2001r. ( Dz. U. Nr 98,

poz.1070 z poźn. zm. ) – Prawo o ustroju sądów powszechnych,

w roku 2007 Rada Miejska w Lublińcu dokona wyboru ławników

do Sądu Okręgowego w Częstochowie i Sądu Rejonowego

w Lublińcu.

              Ustawowy termin zgłaszania kandydatów upływa z dniem

30 czerwca 2007r.

Do karty kandydat ma obowiązek załączyć:

1.      3 aktualne fotografie, zgodne z wymaganiami stosowanymi przy wydaniu dowodów osobistych,

2.      informację z Krajowego Rejestru Karnego,

3.      oświadczenie, że nie toczy się przeciwko niemu postępowanie karne,

4.      zaświadczenie lekarskie, stwierdzające brak przeciwwskazań do wykonywania funkcji ławnika.

              Bliższe informacje, w tym wzory kart zgłoszenia kandydatów

na ławników można uzyskać w Urzędzie Miejskim w Lublińcu –

w Biurze Rady Miejskiej pok. Nr 10  (I piętro)

Powrót

Załączniki

  • Brak załączników w dokumencie.

Metryka dokumentu

ukryj
Tytuł dokumentu:Informacja o naborze kandydatów na ławników
Podmiot udostępniający informację:
Informację opublikował:Barbara Kościelna
Data publikacji:15.06.2007 10:29
Data na dokumencie:Brak
Informację aktualizował:
Data aktualizacji:Brak