Protokół Nr 4/07

z posiedzenia Komisji Bezpieczeństwa i Praworządności

odbytego w dniu 24 kwietnia 2007r.

Lista obecności w załączeniu.

Porządek posiedzenia:

1.      Otwarcie posiedzenia, stwierdzenie prawomocności obrad.

2.      Zatwierdzenie porządku obrad.

3.      Przyjęcie protokołu z poprzedniego posiedzenia.

4.      Rozpatrzenie pisma mieszkańców bloku przy ul. Wojska Polskiego 1.

5.      Analiza sprawozdania z wykonania budżetu miasta za 2006 rok.

6.      Sprawy bieżące.

Ad 1. Posiedzenie otworzył i prowadził Przewodniczący Komisji radny Jan Springwald. Na podstawie listy obecności stwierdził, że obrady są prawomocne.

Ad 2. Do przedstawionego porządku obrad nie wniesiono uwag.

Ad 3. Protokół z poprzedniego posiedzenia został przyjęty w głosowaniu

3 „za” i 1 „wstrzymujący”.

Ad 4. Przewodniczący Komisji powitał zaproszonych na posiedzenie przedstawicieli mieszkańców bloku przy ul. Wojska Polskiego 1 Pana Henryka Nyk i Pana Tadeusza Wejner.

Mieszkańcy zwracają się z prośbą o likwidację przejścia pieszego pomiędzy pawilonami RTV. Z wypowiedzi mieszkańców wynika, że przejście utrudnia

w dużym stopniu normalne zamieszkiwanie i odpoczywanie. Stałe przechodzenie mieszkańców całego osiedla powoduje ciągły hałas oraz dodatkowe śmiecenie. Wieczorem i w nocy spotykająca się młodzież zachowuje się głośno i wulgarnie.

              Radny Ryszard Kozok uważa, że należy sprawdzić czy to przejście nie jest potrzebne dla celów bezpieczeństwa w razie pożaru czy wypadku.

              Pan Henryk Nyk odpowiedział, że właśnie dla celów bezpieczeństwa przejście powinno być zamknięte.

              Pan Tadeusz Wejner dodał, że o ile mu wiadomo, to właściciel pawilonu RTV Pan Jamroziński jest skłonny kupić ten teren i zagospodarować.

              Na pytanie Pana Nyka czy planowany jest monitoring miasta Radny Kozok odpowiedział ,że tak i kamery będą montowane w miejscach gdzie odnotowuje się najwięcej zdarzeń.

              Radny Jerzy Orszulak zaproponował Panom, by zwrócili się

o zamontowanie kamery w tym miejscu.

              Komisja postanowiła zwrócić się do Burmistrza Miasta z prośbą

o rozważenie możliwości zamknięcia przejścia.

                                                             -   2   -

Ad 5. Przewodniczący Komisji poinformował, że sprawozdanie z wykonania budżetu było przedmiotem szczegółowej analizy przez Komisję Rewizyjną, która wydała pozytywną opinię i wystąpiła z wnioskiem do Regionalnej Izby Obrachunkowej o udzielenie absolutorium Burmistrzowi Miasta.

Dodał, że również pozytywną opinię do sprawozdanie wydała Regionalna Izba Obrachunkowa.

Komisja przyjęła sprawozdanie bez uwag.

Ad 6. Przewodniczący Komisji poinformował, że otrzymano odpowiedź Burmistrza Miasta na wniosek Komisji dot. kosztów budowy schroniska dla zwierząt.

Członkowie Komisji po zapoznaniu się z pismem powrócą do tematu na następnym posiedzeniu.

Na tym posiedzenie zakończono.

Protokołowała:                                                           Przewodniczący Komisji

B. Kościelna                                                                     Jan Springwald

Powrót

Załączniki

  • Brak załączników w dokumencie.

Metryka dokumentu

ukryj
Tytuł dokumentu:Protokół Nr 4/07 z posiedzenia Komisji Bezpieczeństwa i Praworządności odbytego w dniu 24 kwietnia 2007r.
Podmiot udostępniający informację:
Informację opublikował:Barbara Kościelna
Data publikacji:29.05.2007 08:49
Data na dokumencie:Brak
Informację aktualizował:Andżelika Luba
Data aktualizacji:12.05.2011 12:16