UCHWAŁA NR 154/XI/03

RADY MIEJSKIEJ W LUBLIŃCU

Z DNIA 31 LIPCA 2003 ROKU

w sprawie: zmiany budżetu miasta na 2003 rok

Rada Miejska w Lublińcu działając na podstawie art. 18 ust.2 pkt.4 i art.51 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 8 marca 1990r. – o samorządzie gminnym ( Dz.U. z  2001r. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm. ) oraz art.111 i art.124 ustawy z dnia 26 listopada 1998r. – o finansach publicznych ( Dz.U. z 2003r. Nr 15, poz.148 z późn. zm. ) u c h w a l a, co następuje

§ 1

Dokonać zmian w dochodach i wydatkach budżetu miasta na 2003r w ramach zadań własnych z tytułu:

- zmniejszenia aneksem Nr 1/9 z dnia 20.01.2003r. do umowy dotacji   Nr 1268/2001/Wn12/OW–KM/D z dnia 12.12.2001r. na dofinansowanie przedsięwzięcia inwestycyjnego „Budowa kanalizacji sanitarnej i deszczowej  w Lublińcu – II etap” zawartej z Narodowym Funduszem Ochrony Środowiska  i Gospodarki Wodnej w Warszawie, kwoty dotacji o 40.700,- ( umowa dotacji – 115.000,-, aneks do umowy dotacji – 74.300,-zł ) – rozdz. 90095 § 626  i równoczesne zmniejszenie wydatków w rozdz. 85315 § 3110 – dodatki mieszkaniowe,

-    zwiększenia na podstawie umowy NR 479/KL/2003 zawartej w dniu 2 czerwca 2003r. z Województwem Śląskim reprezentowanym przez Wicemarszałka Województwa Śląskiego oraz Dyrektora Wydziału Kultury Urzędu Marszałkowskiego Województwa Śląskiego w Katowicach, środków w kwocie 3.000,- ( 92195 § 271 )                                 z przeznaczeniem na dofinansowanie zadania z dziedziny kultury p.n. „XI Wojewódzki Przegląd Orkiestr Dętych Związku Ochotniczych Straży Pożarnych”, realizowanego przez Miejski Dom Kultury w Lublińcu.

DOCHODY NA ZADANIA WŁASNE

Dział

Rozdz.

Nazwa

Plan przed zmianą

Zmniejszenie

Zwiększenie

Plan po zmianach

1

2

3

4

5

6

7

900

GOSPODARKA KOMUNALNA

I OCHRONA ŚRODOWISKA

615.000,-

40.700,-

-

574.300,-

90095

Pozostała działalność

615.000,-

40.700,-

-

574.300,-

921

KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO

3.500,-

-

3.000,-

6.500,-

92195

Pozostała działalność

3.500,-

-

3.000,-

6.500,-

RAZEM DOCHODY NA ZADANIA WŁASNE

33.242.483,-

40.700,-

3.000,-

33.204.783,-

                                       a – plan przed zmianą

                                                                                                        b – zmniejszenie

WYDATKI NA ZADANIA WŁASNE                                                     c – zwiększenie                                                                                                                                                          d – plan po zmianach

                                                                                                   

Dział  Rozdz.

Nazwa

Wydatki ogółem

    W tym:

Wydatki bieżące

z tego:

Wydatki majątkowe

Wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń

Dotacje

1

2

3

4

5

6

7

8

853

OPIEKA SPOŁECZNA

a

b

c

d

2.859.011,-

40.700,-

-

2.818.311,-

2.784.011,-

40.700,-

-

2.743.311,-

694.866,-

-

-

694.866,-

-

-

-

-

75.000,-

-

-

75.000,-

85315

Dodatki mieszkaniowe

a

b

c

d

1.193.180,-

40.700,-

-

1.152.480,-

1.193.180,-

40.700,-

-

1.152.480,-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

921

KULTURA                I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO

a

b

c

d

1.944.600,-

-

3.000,-

1.947.600,-

1.944.600,-

-

3.000,-

1.947.600,-

-

-

-

-

1.761.100,-

-

-

1.761.100,-

-

-

-

-

92195

Pozostała działalność

a

b

c

d

118.500,-

-

3.000,-

121.500,-

118.500,-

-

3.000,-

121.500,-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

RAZEM WYDATKI NA ZADANIA WŁASNE

a

b

c

d

35.735.097,-

40.700,-

3.000,-

35.697.397,-

28.427.012,-

40.700,-

3.000,-

28.389.312,-

14.757.089,-

-

-

14.757.089,-

2.728.303,-

-

-

2.728.303,-

7.308.085,-

-

-

7.308.085,-

§ 2

Po w/w zmianach budżet miasta na 2003 rok wynosi:

- po stronie dochodów       36.135.506,-zł

- po stronie wydatków       38.628.120,-zł

Łączna kwota budżetu miasta na 2003r. wynosi   40.317.767,-zł.

§ 3

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta.

 

§ 4

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Powrót

Załączniki

  • Brak załączników w dokumencie.

Metryka dokumentu

ukryj
Tytuł dokumentu:Uchwała Rady Miejskiej Nr 154/XI/03 z dnia 31 lipca 2003 roku w sprawie: zmiany budżetu miasta na 2003 rok
Podmiot udostępniający informację:
Informację opublikował:Jolanta Bryś
Data publikacji:06.08.2003 14:58
Data na dokumencie:Brak
Informację aktualizował:Andżelika Luba
Data aktualizacji:26.01.2011 13:02