Lubliniec 02.04.2007 r.

Ogłoszenie

            Burmistrz Miasta Lublińca, 42-700 Lubliniec, ul. Paderewskiego 5, zaprasza do składania ofert na opracowanie:

"Projektu zmiany w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego dla terenu w Parku Grunwaldzkim w Lublińcu”, położonego w rejonie basenu miejskiego w lesie komunalnym. Powierzchnia terenu przewidziana do zmiany wynosi ok. 3ha i leży w granicach działek nr 21; 467/55; 388/27; obręb Park Leśny.

Zamówienie o wartości nie przekraczającej równowartości 6.000 € nie podlega ustawie z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2006, Nr 164, poz. 1163).

 1. Przedmiotem zamówienia jest :

„Sporządzenie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego” opracowanej w formie papierowej oraz elektronicznej wraz z integralnymi dokumentami wynikającymi z wymogów ustawowych jak:

 • prognoza skutków wpływu ustaleń planu na środowisko przyrodnicze,
 • prognoza skutków finansowych uchwalenia planu
 •  wniosek o zgodę na zmianę przeznaczenia gruntów leśnych na cele nieleśne

w zakresie określonym Uchwałą Nr 60/VIII/2007 Rady Miejskiej w Lublińcu z dnia 30 marca 2007r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenu w Parku Grunwaldzkim.

Celem planu jest umożliwienie działań inwestycyjnych w zakresie rozbudowy obiektów letniego ośrodka sportowo-rekreacyjnego w obrębie basenu miejskiego.

 1. W zakresie opracowania należy uwzględnić:

a)       ustalenia i rysunek planu w skali wymaganej ustawą i uzgodnionej z zamawiającym, w formie uchwały Rady Miejskiej

b)       ustalenia opracowania ekofizjograficznego dla terenu objętego planem (oprac. z 2003r.dla całej Gminy dla potrzeb planu miejscowego)

c)       ustalenia Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego dla miasta Lublińca i jego zmiany (uchwała Nr 529/LVIII/06 Rady Miejskiej w Lublińcu z dnia 26.07.2006r.)

d)       "Uproszczony Plan Urządzenia Lasu" sporządzony na okres od 01.01.2003r. do 31.12.2012r

e)       problematykę związaną z infrastrukturą techniczną

f)         inne elementy zaproponowane przez oferenta

 1. Do zadań oferenta należy :
 • obsługa formalno-prawna i przygotowanie dokumentacji formalno-prawnej od wdrożenia prac planistycznych do czasu ogłoszenia uchwały w Dzienniku Urzędowym
 • udział w posiedzeniach komisji i sesji Rady Miejskiej, dyskusji publicznej oraz spotkaniach konsultacyjnych w tym Miejskiej Komisji Urbanistyczno-Architektonicznej
 • uzyskanie wymaganych prawem opinii i uzgodnień
 • wszelkie dodatkowe usługi własne i obce niezbędne do prawidłowej realizacji przedmiotu zamówienia

Oferta powinna zawierać :

 

 • oświadczenie o spełnieniu warunków określonych w art. 22 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2006, Nr 164, poz. 1163), zwanej dalej Ustawą,
 • kserokopie odpisów uprawnień projektanta wraz z wpisem na listę właściwej Izby Urbanistów
 • udokumentowaną informację o doświadczeniu zawodowym i sporządzonych planach miejscowych
 • termin realizacji przedmiotu zamówienia
 • cenę netto oraz brutto, za którą zostanie wykonany przedmiot zamówienia

Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych i częściowych.

Za termin realizacji przedmiotu zamówienia uważa się opublikowanie planu w Dzienniku Urzędowym.

Pożądany termin realizacji przedmiotu zamówienia : 6-mcy od daty podpisania umowy

Oferty należy składać w : sekretariacie Urzędu Miejskiego w Lublińcu przy ul. Paderewskiego 5, pok. Nr 14  

Termin składania ofert do dnia : 20 kwietnia 2007 r. 

Otwarcie ofert nastąpi w dniu : 23 kwietnia 2007 r. o godz. 1000  

Osoba upoważniona do kontaktów z oferentami :Ilona Inglot,  tel. 034/353-01-00   w. 131   

Spośród   złożonych  ofert  wybrana   zostanie  najkorzystniejsza  oferta  z  punktu widzenia ceny za jaką zostanie zrealizowane zamówienie  -  100%

Powrót

Załączniki

 • Brak załączników w dokumencie.

Metryka dokumentu

ukryj
Tytuł dokumentu:Ogłoszenie: Burmistrz Miasta Lublińca zaprasza do składania ofert na opracowanie: Projektu zmiany w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego dla terenu w Parku Grunwaldzkim w Lublińcu...
Podmiot udostępniający informację:Wydział Organizacji
Informację opublikował:Mariusz Koziński
Data publikacji:04.04.2007 10:41
Data na dokumencie:Brak
Informację aktualizował:
Data aktualizacji:Brak