Protokół Nr 1/07

z posiedzenia Komisji Bezpieczeństwa i Praworządności

odbytego w dniu 18 stycznia 2007r.

Lista obecności w załączeniu.

Porządek posiedzenia:

1.      Otwarcie posiedzenia, stwierdzenie prawomocności obrad.

2.      Zatwierdzenie porządku obrad.

3.      Ustalenie planu pracy Komisji na 2007r.

4.      Analiza projektu budżetu miasta na 2007r. – wypracowanie wniosków.

5.      Sprawy bieżące.

Ad 1. Posiedzenie otworzył i prowadził Przewodniczący Komisji Radny Jan Springwald. Na podstawie listy obecności stwierdził, że obrady są prawomocne.

Ad 2. Porządek obrad został zatwierdzony jednogłośnie.

Ad 3. Komisja ustaliła plan pracy na 2007 rok, który stanowi załącznik do protokołu.

Ad 4. Wyjaśnień na pytania członków Komisji do projektu budżetu udzielali:

Z-ca Burmistrza Miasta Pan Jan Grajcar i Skarbnik Miasta Pani Aniela Bęben.

Komisja po dokonanej analizie oraz wysłuchaniu wyjaśnień pozytywnie zaopiniowała projekt budżetu miasta na 2007r.

Na tym posiedzenie zakończono.

Protokołowała:                                                           Przewodniczący Komisji

B. Kościelna                                                                    Jan Springwald

Powrót

Załączniki

Metryka dokumentu

ukryj
Tytuł dokumentu:Protokół Nr 1/07 z posiedzenia Komisji Bezpieczeństwa i Praworządności odbytego w dniu 18 stycznia 2007r.
Podmiot udostępniający informację:
Informację opublikował:Barbara Kościelna
Data publikacji:23.02.2007 08:10
Data na dokumencie:Brak
Informację aktualizował:Andżelika Luba
Data aktualizacji:12.05.2011 12:15