wersja do wydruku Jolanta Bryś 02.02.2007 10:20

ZARZĄDZENIE NR 20/2007 BURMISTRZA MIASTA LUBLIŃCA Z DNIA 31 STYCZNIA 2007 ROKU. w sprawie ustalenia Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Miejskiego w Lublińcu

                                                 ZARZĄDZENIE NR 20/2007

BURMISTRZA MIASTA LUBLIŃCA

Z DNIA 31 STYCZNIA 2007 ROKU.

w sprawie ustalenia Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Miejskiego w Lublińcu

Na podstawie art. 33 ust. 2 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (tekst jedn. Dz. U. z 2001r. Nr 142, poz.1591 z późn. zm.) ustalam Regulamin Organizacyjny Urzędu Miejskiego w Lublińcu w brzmieniu określonym w poniższych paragrafach:

Rozdział I

 

Postanowienia ogólne

§ 1

Regulamin określa organizację i zasady funkcjonowania Urzędu Miejskiego w Lublińcu.

§ 2

Ilekroć w Regulaminie jest mowa o:

1)       Mieście – rozumie się przez to Miasto Lubliniec,

2)       Burmistrzu – rozumie się przez to Burmistrza Miasta Lublińca,

3)       Radzie – rozumie się przez to Radę Miejską w Lublińcu,

4)       Zastępcach Burmistrza – rozumie się przez to Pierwszego Zastępcę Burmistrza Miasta Lublińca ds. Gospodarczych oraz Drugiego Zastępcę Burmistrza Miasta Lublińca          ds. Społecznych,

5)       Skarbniku – rozumie się przez to Skarbnika Miasta Lublińca,

6)       Urzędzie – rozumie się przez to Urząd Miasta Lublińca,

7)       Komórce organizacyjnej Urzędu – rozumie się przez to wewnętrzną komórkę organizacyjną Urzędu Miejskiego w Lublińcu, w tym samodzielne stanowiska

8)       Kierowniku komórki organizacyjnej Urzędu – osobę kierującą komórką organizacyjną Urzędu,

9)       Regulaminie – rozumie się przez to niniejszy Regulamin.

§ 3

 1. Urząd jest jednostką organizacyjną Miasta, przy pomocy której Burmistrz wykonuje swoje zadania.
 2. Urząd działa na podstawie powszechnie obowiązujących przepisów prawa, aktów normatywnych stanowionych przez Radę oraz Burmistrza, a także porozumień            z organami administracji publicznej.

Rozdział II

 

Zasady kierowania Urzędem

§ 4

 1. Pracą Urzędu kieruje Burmistrz przy pomocy Zastępców Burmistrza, Skarbnika                      i kierowników wyodrębnionych komórek organizacyjnych Urzędu.
 2. Burmistrz sprawuje bezpośredni nadzór nad działalnością Zastępców Burmistrza, Skarbnika oraz kierowników komórek organizacyjnych Urzędu, a także pracowników zespołów podlegających mu bezpośrednio.
 3. Burmistrz może powierzyć prowadzenie określonych spraw Zastępcom Burmistrza, kierownikom komórek organizacyjnych Urzędu, a także innym pracownikom Urzędu.

§ 5

1.       Zastępcy Burmistrza zapewniają kompleksowe, skoordynowane z całokształtem działań Burmistrza realizowanie zadań w zakresie spraw prowadzonych w podległych sobie komórkach organizacyjnych Urzędu.

2.       Zastępcy Burmistrza nadzorują i koordynują działalność podległych komórek organizacyjnych Urzędu.

3.       Zastępcy Burmistrza podpisują decyzje, umowy, dokumenty i inną korespondencję          na podstawie Regulaminu oraz w ramach przyznanego upoważnienia.

§ 6

Pierwszy Zastępca Burmistrza zastępuje Burmistrza podczas jego nieobecności. W przypadku jednoczesnej nieobecności Burmistrza i Pierwszego Zastępcy Burmistrza zastępstwo,                o którym mowa w zdaniu pierwszym wykonuje Drugi Zastępca Burmistrza.

§ 7

1.       Skarbnik pełni swoje obowiązki w zakresie przewidzianym właściwymi przepisami prawa.

2.       Do zadań Skarbnika należy w szczególności:

1)       opracowywanie projektu budżetu Miasta wraz z objaśnieniami, zmian budżetu Miasta oraz sprawozdań z jego realizacji,

2)       opracowywanie układu wykonawczego budżetu Miasta oraz jego zmian,

3)       dokonywanie dyspozycji środkami pieniężnymi,

4)       dokonywanie wstępnej kontroli zgodności operacji gospodarczych i finansowych  z planem finansowym,

5)       dokonywanie wstępnej kontroli kompletności i rzetelności dokumentów dotyczących operacji gospodarczych i finansowych,

6)       kontrasygnowanie oświadczeń woli mogących spowodować powstanie zobowiązań finansowych, w tym projektów aktów organów Miasta,

7)       nadzór nad egzekwowaniem należności budżetowych,

8)       nadzór nad jednostkami organizacyjnymi Miasta w zakresie spraw finansowych,

9)       organizowanie i kontrolowanie prawidłowego obiegu dokumentów finansowych,

10)   podejmowanie działań celem pozyskania nowych źródeł dochodu budżetu Miasta,

11)   nadzór nad prawidłowym wykonywaniem zadań przez Wydział Finansowy Urzędu,

12)   współpraca z Regionalną Izbą Obrachunkową,

13)   współpraca z bankami w szczególności w zakresie obsługi rachunków bankowych, lokat, negocjacji, kredytów,

14)   udział w negocjacjach dotyczących zaciągania kredytów, pożyczek, gwarancji          i poręczeń,

15)   wykonywanie innych zadań powierzonych przez Burmistrza, na podstawie               i w zakresie udzielonych upoważnień lub pełnomocnictw.

3.       Zastępca Skarbnika wykonuje zadania ustalone przez Skarbnika.

§ 8

1.         Pełnomocnik Burmistrza ds. Systemu Zarządzania Jakością w Urzędzie jest odpowiedzialny w szczególności za:

1)       utrzymywanie i opiniowanie proponowanego rozwoju Systemu Zarządzania Jakością,

2)       doraźne sprawdzanie funkcjonowania Systemu Zarządzania Jakością,

3)       inspirowanie działań związanych z rozwiązywaniem problemów dotyczących funkcjonowania Systemu Zarządzania Jakością,

4)       planowanie i nadzorowanie realizacji auditów wewnętrznych,

5)       współpraca z instytucjami certyfikującymi w szczególności w zakresie ustalania terminów auditów zewnętrznych, negocjowania cen oraz warunków współpracy,

6)       prowadzenie i utrzymywanie kompletu dokumentacji systemowej w wersji papierowej oraz polecanie administratorowi informatycznej sieci wewnętrznej umieszczania dokumentów systemowych w sieci Intranet w celu bieżącego wykorzystywania przez pracowników Urzędu,

7)       utrzymywanie świadomości pracowników w zakresie spełniania wymagań klienta,

8)       współdziałanie z Burmistrzem oraz z kierownikami komórek organizacyjnych       w zakresie realizacji przyjętej polityki jakości.

2.         Zastępcy Pełnomocnika Burmistrza ds. Systemu Zarządzania Jakością w Urzędzie wykonują zadania ustalone przez Pełnomocnika.

§ 9

1.        Kierownicy komórek organizacyjnych Urzędu za realizację zadań w podległych komórkach organizacyjnych oraz pracownicy zespołów odpowiadają przed Burmistrzem oraz inną osobą, zgodnie z podległością określoną regulaminem lub odrębnym zarządzeniem.

2.        Do zadań kierowników komórek organizacyjnych Urzędu należą w szczególności:

1)       zapewnianie właściwej i terminowej realizacji zadań kierowanej komórki organizacyjnej poprzez organizowanie i kierowanie pracą komórki,

2)       przygotowywanie okresowych ocen, analiz, informacji i sprawozdań z realizacji zadań objętych zakresem działania kierowanej komórki organizacyjnej,

3)       przygotowywanie umów i porozumień, a także projektów aktów prawnych            z zakresu działania podległej komórki organizacyjnej,

4)       sprawowanie nadzoru nad przestrzeganiem przez pracowników kierowanej komórki organizacyjnej dyscypliny pracy,

5)       ustalanie szczegółowego zakresu czynności bezpośrednio podległym pracownikom,

6)       dbanie o rozwój zawodowy pracowników komórki organizacyjnej Urzędu,

7)       ocena pracowników przeprowadzana na podstawie odrębnych przepisów oraz składanie wniosków w sprawie ich nagradzania lub ukarania,

8)       racjonalne gospodarowanie przydzielonymi środkami budżetowymi i mieniem,

9)       nadzorowanie używania przez pracowników kierowanej komórki organizacyjnej Urzędu pieczęci, pieczątek oraz druków ścisłego zarachowania,

10)   nadzorowanie przestrzegania przez pracowników kierowanej komórki organizacyjnej przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy oraz przepisów przeciwpożarowych, a także przepisów z zakresu ochrony informacji niejawnych,      ochrony danych osobowych, dostępu do informacji publicznej,

11)   składanie wniosków dotyczących aktualizacji Regulaminu oraz Systemu Zarządzania Jakością,

12)   zapewnianie sprawnego przepływu informacji wewnątrz i na zewnątrz wydziału,

13)   opracowywanie planów finansowych do projektu budżetu Miasta w części dotyczącej zadań wydziału,

14)   załatwianie interpelacji i zapytań radnych, wniosków komisji Rady w sprawach należących do właściwości wydziału, oraz innych zapytań klientów Urzędu, w tym kierowanych drogą elektroniczną,

15)   współdziałanie przy wykonywaniu zadań wydziału z właściwymi komisjami Rady oraz innymi komórkami organizacyjnymi Urzędu,

16)   załatwianie skarg i wniosków dotyczących wydziału, ich analiza oraz eliminowanie źródeł i przyczyn ich powstawania, z zastrzeżeniem § 31 pkt.9,

17)   nadzór nad jednostkami organizacyjnymi Miasta, których przedmiot działalności pokrywa się zakresem działania podległej komórki organizacyjnej Urzędu.

3.        Kierowników referatów funkcjonujących w strukturze wydziału nie dotyczą           pkt. 11 – 17.

Rozdział III

 

Struktura organizacyjna Urzędu

§ 10

 1. Strukturę organizacyjną Urzędu tworzą wyodrębnione komórki organizacyjne.
 2. Podstawowymi komórkami organizacyjnymi Urzędu są wydziały, referaty, zespoły oraz samodzielne stanowiska. Komenda Straży Miejskiej jest wydziałem Urzędu.
 3. Referaty lub zespoły są wewnętrznymi komórkami organizacyjnymi wydziałów albo samodzielnymi komórkami organizacyjnymi.

§ 11

 1. Do realizacji określonych zadań Burmistrz w drodze zarządzenia może powoływać niewchodzących w skład komórek organizacyjnych Urzędu Pełnomocników            oraz powoływać doraźne zespoły. Zadania Pełnomocnika mogą być również powierzone pracownikowi obok jego podstawowego stanowiska; wówczas w tym zakresie podlega on bezpośrednio Burmistrzowi.
 2. W wydziałach mogą być tworzone stanowiska zastępców naczelników wydziałów.
 3. Naczelnikiem Wydziałem Spraw Obywatelskich i Urzędu Stanu Cywilnego jest Kierownik Urzędu Stanu Cywilnego.

§ 12

 1. Burmistrzowi Miasta podlegają bezpośrednio następujące komórki organizacyjne Urzędu:

1)       Wydział Spraw Obywatelskich i Urząd Stanu Cywilnego,

2)       Komenda Straży Miejskiej,

3)       Zespół Radców Prawnych,

4)       Pełnomocnik ds. Ochrony Informacji Niejawnych.

 1. Pierwszemu Zastępcy Burmistrza ds. Gospodarczych podlegają bezpośrednio następujące komórki organizacyjne:

1)       Wydział Inwestycji i Rozwoju podzielony na:

a.       Referat Inwestycji i Zamówień Publicznych,

b.       Referat Komunalny,

2)       Wydział Nieruchomości i Zagospodarowania Przestrzennego.

3)       Samodzielne stanowisko ds. Nadzoru Właścicielskiego

 1. Drugiemu Zastępcy Burmistrza ds. Społecznych podlegają bezpośrednio następujące komórki organizacyjne:

1)       Wydział Promocji, Kultury, Sportu i Turystyki,

2)       Wydział Edukacji, Zdrowia i Pomocy Społecznej,

3)       Wydział Organizacji i Kontroli podzielony na:

a.       Referat – Sekretariat i Biuro Rady Miejskiej,

b.       Referat Kadr,

c.       Zespół Administracyjno – Gospodarczy,

d.       Zespół Kontroli,

e.       Zespół Informatyki.

 1. Skarbnikowi podlegają bezpośrednio następujące komórki organizacyjne:

1)       Zastępca Skarbnika,

2)       Wydział Finansowy podzielony na:

a.       Referat Podatków i Opłat Lokalnych,

b.       Referat Księgowości Budżetowej i Płac.

§ 13

 1. Strukturę organizacyjną Urzędu odzwierciedla Schemat Organizacyjny Urzędu stanowiący załącznik do Regulaminu.
 2. Symbole oznaczeń komórek organizacyjnych, a także Burmistrza, Zastępców Burmistrza, Skarbnika oraz Zastępcy Skarbnika określa Schemat Organizacyjny Urzędu.

Rozdział IV

 

Zakresy działania komórek organizacyjnych

§ 14

Zadania wspólne wszystkich wydziałów Urzędu obejmują:

1)       ciągłe aktualizowanie bazy danych obejmujących przepisy prawa, ustalanie właściwej ich wykładni (w sprawach wątpliwych wespół z wyspecjalizowanymi organami administracji publicznej), stosowanie przepisów oraz wzajemne informowanie się        o zmianach stanu prawnego,

2)       opracowywanie projektów aktów prawnych przedkładanych Burmistrzowi oraz Radzie Miejskiej, a także projektów do budżetu Miasta,

3)       stosowanie rozwiązań przyjętych w ramach Systemu Zarządzania Jakością,

4)       prowadzenie postępowań w indywidualnych sprawach z zakresu administracji           publicznej na podstawie właściwych przepisów,

5)       opracowywanie projektów decyzji, umów, dokumentów i innej korespondencji przedkładanych Burmistrzowi lub Zastępcom Burmistrza,

6)       wykonywanie zarządzeń Burmistrza,

7)       przygotowywanie sprawozdań, prognoz, ocen, analiz i informacji z zakresu swego działania,

8)       przygotowywanie opisu przedmiotu zamówienia i określenia wartości zamówienia na potrzeby postępowań o zamówienia publiczne z zakresu swego działania,

9)       zapewnienie właściwej i terminowej realizacji zadań określonych w programach rozwoju i budżecie Miasta,

10)   współdziałanie z właściwymi komórkami organizacyjnymi Urzędu i jednostkami organizacyjnymi Miasta w zakresie realizowanych zadań i przepływu informacji,       a także organami administracji państwowej i samorządowej, instytucjami, organizacjami społecznymi.

§ 15

Wydział Spraw Obywatelskich i Urząd Stanu Cywilnego

Do zakresu działania Wydziału Spraw Obywatelskich i Urzędu Stanu Cywilnego należy              w szczególności :

1)       przyjmowanie wniosków oraz wydawanie dokumentów stwierdzających tożsamość,

2)       prowadzenie ewidencji kopert osobowych wydanych dowodów osobistych,

3)       kasacja dowodów osobistych osób zmarłych,

4)       prowadzenie dokumentacji utraty dowodów osobistych oraz ewidencji odnalezionych dowodów osobistych,

5)       przesyłanie wniosków oraz doręczanie dowodów osobistych osobom przebywającym na terenie miasta Lublińca,

6)       wydawanie na żądanie stron dokumentów znajdujących się w kopertach osobowych,

7)       udostępnienie danych z ewidencji wydanych i utraconych dowodów osobistych,

8)       przyjmowanie oświadczeń stron i wydawanie zaświadczeń dotyczących utraty dokumentu  tożsamości,

9)       zadania w zakresie wojskowego obowiązku meldunkowego,

10)   prowadzenie rejestru stałych mieszkańców i kart KOM oraz wydawanie na ich podstawie zaświadczeń,

11)   rejestracja zgłoszeń meldunkowych – o miejscu pobytu osób, o urodzeniach, dotyczących obowiązku wojskowego, zmianach stanu cywilnego, obywatelstwa, imion i nazwisk oraz o zgonach,

12)   prowadzenie postępowań administracyjnych w przedmiocie zameldowań                        i wymeldowań osób,  anulowań czynności materialno – technicznych,

13)   przyjmowanie pism sądowych, ogłoszeń, obwieszczeń i wywieszanie na tablicy ogłoszeń UM – udzielanie informacji o wywieszonych obwieszczeniach,

14)   udzielanie odpowiedzi na wnioski o udostępnianie danych osobowych,

15)   prowadzenie rejestru kart wyborczych w tym w wersji elektronicznej,

16)   wnioskowanie o nadanie numeru PESEL oraz naniesienie ich na karty KOM                 i w systemie elektronicznym,

17)   sporządzanie sprawozdań statystycznych  pobytów czasowych dla GUS,

18)   sporządzanie wykazu liczby mieszkańców wg ulic dla Urzędu Skarbowego,

19)   statystyka dzieci podlegających obowiązkowi szkolnemu,

20)   meldunki o aktualnym stanie wyborców do Krajowego Biura Wyborczego,

21)   przesyłanie informacji o każdorazowej zmianie miejsca pobytu dziecka do 18 roku życia dla szkół,

22)   prowadzenie spraw świadczeń na rzecz obrony,

23)   zorganizowanie doręczania i doręczanie kart powołania do odbycia ćwiczeń wojskowych przeprowadzanych w trybie natychmiastowego stawiennictwa oraz czynnej służby wojskowej w razie ogłoszenia mobilizacji i w czasie wojny,

24)   reklamowanie osób od obowiązku pełnienia czynnej służby wojskowej w razie ogłoszenia mobilizacji i wybuchu wojny,

25)   przygotowanie stanowiska kierowania dla organu wykonawczego gminy i stałego dyżuru na czas zewnętrznego zagrożenia bezpieczeństwa państwa i wojny,

26)   opracowanie i aktualizacja Planu Operacyjnego Funkcjonowania Miasta,

27)   prowadzenie spraw związanych z kancelarią tajną, nadzór nad wytwarzaniem                 i obiegiem oraz ochroną informacji niejawnych wynikających z ustawy o ochronie informacji niejawnych,

28)   wykonywanie czynności związanych z przeprowadzeniem poboru i rejestracji przedpoborowych,

29)   naliczanie żołnierzom rezerwy, którzy odbyli ćwiczenia wojskowe świadczeń pieniężnych rekompensujących utracone wynagrodzenie,

30)   organizowanie i prowadzenie szkoleń obronnych,

31)   orzekanie o konieczności  sprawowania przez poborowego lub żołnierza odbywającego zasadniczą służbę wojskową  bezpośredniej opieki nad członkiem rodziny,

32)   uznawanie poborowych, którym doręczono karty powołania do odbycia zasadniczej służby wojskowej oraz żołnierzy odbywających tę służbę za posiadających na wyłącznym utrzymaniu członków rodziny,

33)   pokrywanie należności i opłat mieszkaniowych osobom spełniającym powszechny obowiązek obrony RP oraz członkom rodzin,

34)   realizacja przedsięwzięć związanych z udziałem sił i środków obrony cywilnej miasta w akcjach zapobiegawczych, zwalczania pożarów, powodzi i innych klęsk żywiołowych oraz katastrof,

35)   przygotowanie i zapewnienie działania systemu wczesnego ostrzegania                         o zagrożeniach,

36)   integrowanie sił obrony cywilnej oraz innych służb ratowniczych do prowadzenia akcji ratunkowych oraz likwidacji skutków klęsk żywiołowych i zagrożeń środowiska,

37)   opracowywanie i opiniowanie planów obrony cywilnej,

38)   utrzymywanie dla potrzeb formacji OC i mieszkańców miasta sprzętu obrony cywilnej w tym środków indywidualnej ochrony,

39)   planowanie i przygotowanie budowli ochronnych oraz urządzeń specjalnych,

40)   szkolenie ludności w zakresie powszechnej samoobrony,

41)   wykonywanie zadań wynikających z ustawy Prawo o Zgromadzeniach,

42)   wydawanie zezwoleń na przeprowadzenie zbiórek publicznych,

43)   nadzór nad działalnością Ochotniczej Straży Pożarnej w Lublińcu.

w zakresie działania Urzędu Stanu Cywilnego:

1)       sporządzanie aktów urodzeń, małżeństw i zgonów ( kompletowanie dokumentacji         źródłowej, sporządzanie odpisów),

2)       przyjmowanie oświadczeń o wstąpieniu w związek małżeński,

3)       przyjmowanie oświadczeń o zmianie imienia dziecka,

4)       sporządzanie aktów urodzeń, małżeństw i zgonów na podstawie decyzji o odtworzeniu, transkrypcji, postanowień sądowych, protokołów,

5)       dokonywanie zmian w aktach stanu cywilnego na podstawie wyroków, postanowień, decyzji i protokołów:

a.       o zmianach imion i nazwisk,

b.       o ustaleniu brzmienia i pisowni imion i nazwisk,

c.       o separacji,

d.       o unieważnieniu małżeństwa lub jego rozwiązaniu przez rozwód,

e.       o powrocie osoby rozwiedzionej do nazwiska, które nosiła przed zawarciem     małżeństwa,

f.         o uznaniu dziecka,

g.       o ustaleniu ojcostwa,

h.       o zaprzeczeniu ojcostwa,

i.         o unieważnieniu uznania,

j.         o przysposobieniu,

k.       o unieważnieniu, uzupełnieniu lub sprostowaniu aktu,

l.         o uchyleniu lub zmianie postanowienia o uznaniu za zmarłego lub stwierdzeniu zgonu,

m.     o nadaniu dziecku nazwiska męża matki,

n.       o wpisaniu do aktu urodzenia imienia i nazwiska ojca,

6)       wydawanie odpisów z akt stanu cywilnego,

7)       prowadzenie skorowidzów,

8)       sporządzanie protokołów:

a.       o zawarciu małżeństwa poza lokalem urzędu stanu cywilnego,

b.       o zgłoszeniu urodzenia dziecka,

c.       o uznaniu dziecka,

d.       o nadaniu dziecku nazwiska męża matki,

e.       o powrocie osoby rozwiedzionej do nazwiska, które nosiła przed zawarciem małżeństwa,

f.         o pochodzeniu dziecka,

g.       o ostatniej woli spadkodawcy ( testament ),

9)       podejmowanie decyzji w sprawach:

a.       sprostowania aktu,

b.       uzupełnienia aktu,

c.       odtworzenia aktu,

d.       transkrypcji aktu zagranicznego,

e.       ustalenia brzmienia i pisowni imion i nazwisk,

f.         zmian imion i nazwisk,

g.       wpisania do aktu urodzenia imienia i nazwiska ojca,

h.       wpisania do księgi bieżącej aktu sporządzonego w parafii rzymskokatolickiej,

i.         sporządzenia aktu w przypadku, gdy fakt urodzenia, małżeństwa, zgonu nastąpił za granicą i nie został zarejestrowany w zagranicznym urzędzie stanu cywilnego,

10)   wydawanie zaświadczeń o zdolności prawnej osobom zamierzającym zawrzeć małżeństwo za granicą,

11)   wydawanie zaświadczeń stwierdzających brak okoliczności wyłączających zawarcie małżeństwa do ślubów konkordatowych,

12)   wydawanie zaświadczeń o dokonanych w księgach stanu cywilnego wpisach lub o ich braku oraz zaświadczeń o zaginięciu lub zniszczeniu księgi stanu cywilnego,

13)   wydawanie zaświadczeń o zgłoszonym zamiarze zawarcia związku małżeńskiego,            o zgonie,

14)   wydawanie zezwoleń na skrócenie miesięcznego terminu określonego w art. 4 k r. o.,

15)   wydawanie postanowień o przeglądaniu ksiąg,

16)   załatwianie korespondencji konsularnej, z urzędami i z interesantami,

17)   zawiadamianie placówek dyplomatycznych o zgonach, zawartych małżeństwach i urodzeniach dotyczących cudzoziemców oraz prowadzenie międzynarodowej wymiany informacji z zakresu stanu cywilnego,

18)   zawiadamianie Sądów opiekuńczych o urodzeniach dzieci matek niepełnoletnich,

19)   dokonywanie i wysyłanie przypisów o zawarciu małżeństwa, o separacji, o rozwodzie, o zgonie,

20)   potwierdzanie ankiet do wydania dowodów osobistych,

21)   sporządzanie dokumentacji dla jubilatów obchodzących jubileusze długoletniego   pożycia małżeńskiego oraz rocznic urodzinowych,

22)   organizowanie uroczystości jubileuszowych,

23)   sporządzanie sprawozdawczości statystycznej,

24)   przechowywanie oraz konserwacja akt stanu cywilnego,

25)   wprowadzanie do bazy programu komputerowego archiwalnych danych z akt stanu cywilnego, prowadzenie archiwum.

§ 16

Komenda Straży Miejskiej

Do zadań Komendy Straży Miejskiej należy w szczególności:

  1)  ochrona spokoju i porządku w miejscach publicznych,

  2)  czuwanie nad porządkiem i kontrola ruchu drogowego - w zakresie określonym w przepisach o ruchu drogowym,

  3)  współdziałanie z właściwymi podmiotami w zakresie ratowania życia i zdrowia obywateli, pomocy w usuwaniu awarii technicznych i skutków klęsk żywiołowych oraz innych miejscowych zagrożeń,

  4)  zabezpieczenie miejsca przestępstwa, katastrofy lub innego podobnego zdarzenia albo miejsc zagrożonych takim zdarzeniem przed dostępem osób postronnych lub zniszczeniem śladów i dowodów, do momentu przybycia właściwych służb, a także ustalenie, w miarę możliwości, świadków zdarzenia,

  5)  ochrona obiektów komunalnych i urządzeń użyteczności publicznej,

  6)  współdziałanie z organizatorami i innymi służbami w ochronie porządku podczas zgromadzeń i imprez publicznych,

  7)  doprowadzanie osób nietrzeźwych do izby wytrzeźwień lub miejsca ich zamieszkania, jeżeli osoby te zachowaniem swoim dają powód do zgorszenia w miejscu publicznym, znajdują się w okolicznościach zagrażających ich życiu lub zdrowiu albo zagrażają życiu i zdrowiu innych osób,

  8)  informowanie społeczności lokalnej o stanie i rodzajach zagrożeń, a także inicjowanie i uczestnictwo w działaniach mających na celu zapobieganie popełnianiu przestępstw i wykroczeń oraz zjawiskom kryminogennym i współdziałanie w tym zakresie z organami państwowymi, samorządowymi i organizacjami społecznymi,

9) konwojowanie dokumentów, przedmiotów wartościowych lub wartości pieniężnych dla potrzeb gminy.

§ 17

Zespół Radców Prawnych

Do zadań Zespołu Radców Prawnych należy w szczególności kompleksowa obsługa prawna Rady Miejskiej, Burmistrza i Urzędu oraz kierowników lub dyrektorów jednostek organizacyjnych Miasta nie korzystających z obsługi prawnej w ramach jednostki,                      a w szczególności:

1)       udzielanie opinii i porad prawnych oraz wyjaśnień w zakresie stosowania prawa,

2)       informowanie o zmianach w obowiązującym stanie prawnym, w zakresie działania Miasta,

3)       informowanie o uchybieniach w działalności Urzędu w zakresie przestrzegania prawa i o skutkach tych uchybień,

4)       uczestniczenie w prowadzonych przez Urząd rokowaniach, których celem jest nawiązanie, zmiana lub rozwiązanie umów,

5)       występowanie w charakterze pełnomocnika w postępowaniu sądowym lub przed innymi organami,

6)       opiniowanie pod względem prawnym projektów aktów normatywnych i innych aktów prawnych,

7)       opiniowanie projektów umów i porozumień,

8)       opracowywanie projektów aktów prawa miejscowego,

9)       wydawanie opinii prawnych dotyczących rozwiązania z pracownikiem stosunku pracy bez wypowiedzenia,

10)   udzielanie konsultacji prawnych pracownikom Urzędu,

11)   udział w sesjach Rady Miejskiej, a na polecenie Burmistrza również w posiedzeniach komisji,

12)   wykonywanie innych czynności przewidzianych przepisami ustawy o radcach prawnych.

§ 18

Pełnomocnik ds. Ochrony Informacji Niejawnych

Do zadań samodzielnego stanowiska Pełnomocnika ds. Ochrony Informacji Niejawnych,      należy w szczególności:

w zakresie ochrony informacji niejawnych:

1)       zapewnienie ochrony informacji niejawnych, w tym ochrona systemów i sieci teleinformatycznych oraz zapewnienie stosowania środków ochrony fizycznej,

2)       przeprowadzanie szkoleń pracowników w zakresie ochrony informacji niejawnych,

3)       prowadzenie ewidencji osób mających dostęp do informacji niejawnych, a także ewidencji osób, które uzyskały poświadczenie bezpieczeństwa,

4)       kontrola ochrony informacji niejawnych oraz przestrzegania przepisów o ochronie tych informacji,

5)       opracowanie i doskonalenie planu ochrony Urzędu oraz jednostek organizacyjnych Miasta oraz nadzorowanie jego realizacji,

6)       wykonywanie innych zadań przewidzianych we właściwych przepisach z zakresu ochrony informacji niejawnych,

ponadto Pełnomocnik ds. Ochrony Informacji Niejawnych wykonuje zadania Administratora Bezpieczeństwa Informacji, do którego zadań należy w szczególności:

1)       zapewnienie ochrony danych osobowych, w tym ochrona systemów i sieci teleinformatycznych oraz zapewnienie stosowania środków ochrony fizycznej,

2)       przeprowadzanie szkoleń pracowników w zakresie ochrony danych osobowych,

3)       prowadzenie ewidencji osób mających upoważnienie do przetwarzania danych osobowych,

4)       kontrola ochrony danych osobowych oraz przestrzegania przepisów o ochronie danych osobowych,

5)       wykonywanie innych zadań przewidzianych we właściwych przepisach z zakresu ochrony danych osobowych.

§ 19

Wydział Inwestycji i Rozwoju

Do zadań Wydziału Inwestycji i Rozwoju należy w szczególności

w zakresie Referatu Inwestycji i Zamówień Publicznych:

1)       przygotowywanie i nadzór nad realizacją inwestycji miejskich oraz rozliczanie rzeczowo – finansowe tych inwestycji,

2)       opracowywanie sprawozdań z realizacji inwestycji,

3)       koordynacja czynności związanych z prowadzeniem inwestycji i robót remontowo-budowlanych,

4)       podejmowanie działań mających na celu usuwanie nieprawidłowości występujących w toku wykonawstwa,

5)       opracowywanie wniosków i załatwianie formalności związanych z pozyskiwaniem środków finansowych na realizację planowanych inwestycji ze źródeł zewnętrznych,

6)       dokonywanie rozliczeń otrzymanych kredytów, pożyczek i dotacji,

7)       opracowywania propozycji do projektów wieloletnich programów rozwoju,

8)       egzekwowanie usuwania przez wykonawców robót wad i usterek z tytułu gwarancji i rękojmi,

9)       bieżące uzgadnianie i weryfikacja opracowanej dokumentacji projektowo-kosztorysowej na potrzeby zadań inwestycyjnych oraz wydawanie opinii na temat dokumentacji projektowo-kosztorysowej oraz uczestnictwo w pracach komisji weryfikacyjnych i opiniodawczych,

10)   weryfikowanie i aktualizowanie Programu Rozwoju Lokalnego miasta Lublińca,

11)   przygotowanie Wieloletniego Planu Inwestycyjnego miasta Lublińca,

12)   zweryfikowanie i poprawienie opracowania dotyczącego Strategii Rozwoju Miasta Lublińca,

13)   koordynacja prac związanych z przygotowywaniem wniosków o pozyskanie środków z Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego, Ministerstwa Sportu,  Ministerstwa Edukacji Narodowej, Funduszy Strukturalnych, Funduszu Spójności, Mechanizmu Finansowego EOG/ Norweskiego Mechanizmu Finansowego oraz innych europejskich i krajowych funduszy,

14)   określanie procedur udzielania zamówień publicznych w urzędzie w kwestii dotyczących:

a.       ustalenia zasad i wniosków rozpoczynających procedury,

b.       określenia zasad obiegu dokumentów, ze szczególnym uwzględnieniem czynności związanych z przygotowaniem i przeprowadzeniem postępowania,

c.       regulaminu pracy komisji przetargowej,

d.       planowania zamówień publicznych,

15)   prowadzenie rejestru zamówień publicznych,

16)   przygotowanie dokumentów do postępowań o udzielenie zamówienia publicznego z uwzględnieniem opisu przedmiotu zamówienia i określenia wartości zamówienia przedstawionych we wniosku komórki merytorycznej Urzędu,

17)   akceptacja dokumentacji związanej z przygotowaniem i przeprowadzeniem postępowań o zamówienie publiczne pod względem zgodności z przepisami Prawa zamówień publicznych,

18)   udzielanie wyjaśnień i wprowadzanie modyfikacji do specyfikacji istotnych warunków zamówienia we współpracy z komórką merytoryczną urzędu składającą wniosek o przeprowadzenie postępowania o zamówienie publiczne,

19)   sporządzanie rocznych sprawozdań o udzielonych zamówieniach,

20)   przechowywanie dokumentacji przeprowadzonych postępowań zgodnie z przepisami Prawa zamówień publicznych.

w zakresie Referatu Komunalnego:

1)       zarządzanie siecią dróg publicznych znajdujących się we władaniu miasta (w tym na mocy porozumień),

2)       opiniowanie zaliczenia drogi do kategorii wojewódzkich i powiatowych,

3)       kontrola stanu technicznego i koordynacja remontów dróg publicznych,

4)       prowadzenie ewidencji dróg i drogowych obiektów mostowych,

5)       wydawanie zezwoleń na zajęcie pasa drogowego,

6)       utrzymanie nawierzchni dróg, chodników, obiektów inżynieryjnych i innych urządzeń związanych z drogą,

7)       koordynacja robót w pasie drogowym,

8)       prowadzenie spraw związanych z gospodarowaniem Komunalnym Zasobem Mieszkaniowym,

9)       prowadzenie Programu Ograniczenia Niskiej Emisji,

10)   prowadzenie spraw z zakresu prawa energetycznego,

11)   prowadzenie zadań i rozliczeń finansowych w zakresie oświetlenia ulic,

12)   kontrola stanu technicznego i usuwanie awarii oświetlenia ulicznego,

13)   koordynacja prac związanych z eksploatacją i wykorzystaniem kotłowni na terenie miasta,

14)   realizacja zadań ujętych w planie zaopatrzenia w ciepło, energię elektryczną i paliwa gazowe na obszarze miasta,

15)   nadzór nad zakładaniem i utrzymaniem cmentarzy oraz ich likwidacją,

16)   koordynacja i nadzór nad działalnością komunalną i porządkiem na terenie miasta,           w  tym:

a.       oczyszczanie miasta i utrzymywanie zieleni,

b.       przygotowywanie otwartego kąpieliska i terenu przyległego przed sezonem letnim, nadzór nad kąpieliskami,

c.       nadzór nad odśnieżaniem terenów przy budynkach stanowiących własność miasta oraz nadzór, we współdziałaniu ze Strażą Miejską, nad odśnieżaniem chodników przy budynkach prywatnych,

17)   nadzór i utrzymanie miejsc pamięci narodowej i pomników zlokalizowanych na terenie  miasta wykonywanych na podstawie  porozumienia,

18)   prowadzenie spraw związanych z wykonywaniem wyroków Sądowych przez skazanych oraz współpraca w tym zakresie z ZGKLiC,

19)   ochrona dóbr kultury i współdziałanie w tym zakresie z Wojewódzkim Konserwatorem Zabytków,

20)   okresowa lustracja pomników przyrody, zgłaszanie nieprawidłowości do Wojewódzkiego Konserwatora Przyrody,

21)   wyszukiwanie i zgłaszanie obiektów kwalifikujących się do uznania za pomniki przyrody,

22)   prowadzenie spraw związanych ze wspieraniem rozwoju mieszkalnictwa w mieście,

23)   typowanie obiektów budowlanych do rozbiórki,

24)   nadzór nad funkcjonowaniem targowiska miejskiego,

25)   nadzorowanie gospodarki odpadami,

26)   realizacja zadań wynikających z przepisów o utrzymaniu czystości i porządku,

27)   likwidacja dzikich wysypisk na terenie miasta oraz zapobieganie powstaniu nowych,

28)   przygotowywanie projektów decyzji na odbieranie odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości,

29)   przygotowywanie projektów decyzji na opróżnianie zbiorników bezodpływowych             i  transport nieczystości ciekłych,

30)   przygotowanie projektów opinii z zakresu ustawy o odpadach,

31)   przygotowanie projektów opinii projektów prac geologicznych z zakresu ustawy prawo geologiczne i górnicze,

32)   koordynacja i kontrola działalności przedstawicieli miasta we wspólnotach mieszkaniowych,

33)   opiniowanie rozliczeń finansowych z wykonawcami robót,

34)   przygotowywanie przetargów na zadania wydziału,

35)   przygotowywanie projektów decyzji zezwalających na usuwanie drzew i krzewów  z  terenów nieruchomości i przy drogach publicznych,

36)   wymierzanie kar pieniężnych za samowolne usuwanie drzew i krzewów, naliczanie opłat na wycięte drzewa i krzewy,

37)   tworzenie, zagospodarowywanie i utrzymywanie terenów zieleni miejskiej, pasów zieleni przy drogach, prowadzenie na bieżąco dokumentacji w tym zakresie oraz koordynacja z innymi  administratorami,

38)   realizacja zadań z zakresu utrzymania lasu komunalnego zgodnie z uproszczonym planem urządzania lasu,

39)   przygotowywanie projektów decyzji dotyczących ochrony przed bezdomnymi zwierzętami,

40)   przygotowanie projektów decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia,

41)   przygotowywanie projektów decyzji na prowadzenie schronisk dla bezdomnych zwierząt a także grzebowisk i spalarni zwłok zwierzęcych i ich części,

42)   przygotowywanie projektów zezwoleń na utrzymywanie psów uznawanych za      agresywne,

43)   zwalczanie zakaźnych chorób zwierząt,

44)   ochrona roślin uprawnych przed chorobami, szkodnikami i chwastami,

45)   wydawanie zaświadczeń o pracy w gospodarstwie rolnym,

46)   inicjowanie zadań dotyczących przeprofilowania gospodarstw rolnych                     (np. agroturystyka) oraz ewentualnych zmian w planie zagospodarowania przestrzennego,

47)   przeciwdziałanie nieformalnemu obrotowi nieruchomościami rolnymi,

48)   nadzór nad stanem techniczno-sanitarnym oczyszczalni ścieków i ujęć wody,

49)   prowadzenie spraw związanych z gospodarką wodną, wykonywanie zadań z  zakresu prawa wodnego,

50)   bieżąca kontrola robót z zakresu gospodarki wodno-ściekowej prowadzonej na terenie miasta przez inwestorów spoza urzędu, łącznie z egzekucją  doprowadzenia terenu do stanu poprzedniego,

51)   ścisła współpraca ze służbami inwestycyjnymi w zakresie utrzymania we właściwym stanie urządzeń melioracji szczegółowej,

52)   nakładanie obowiązku wykonania prac zabezpieczających przed powodzią i przyznawania odszkodowania za straty z tytułu udziału w odnowie po powodzi,

53)   prowadzenie publicznie dostępnych wykazów danych o dokumentach i udostępnianiu informacji  z zakresu przepisów ustawy Prawo Ochrony Środowiska,

54)   podejmowanie działań zapewniających ochronę i racjonalne kształtowanie środowiska,

55)   gospodarowanie Gminnym Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej, opracowanie propozycji do projektów wieloletnich programów rozwoju,

56)   ewidencjonowanie działalności gospodarczej,

57)   przygotowywanie zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych.

§ 20

Wydział Nieruchomości i Zagospodarowania Przestrzennego

Do zadań Wydziału Nieruchomości i Zagospodarowania Przestrzennego należy                        w szczególności:

1)       ochrona dóbr kultury i współdziałanie w tym zakresie z Wojewódzkim Konserwatorem Zabytków (m. innymi: prowadzenie kart obiektów, opracowanie Gminnego Programu Ochrony Zabytków, zasięganie opinii itp.),

2)       koordynacja prac związanych z opracowaniem Lokalnego Programu Rewitalizacji Miasta (aktualizacja danych),

3)       koordynacja prac związanych z opracowywaniem Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego (przygotowanie do trzeciej edycji Studium na podstawie Uchwały Nr 550/LX/06 Rady Miejskiej w Lublińcu z dnia 27 września 2006r.w sprawie przystąpienia do zmian ”Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta Lublińca"),

4)       opracowywanie projektów decyzji o warunkach zabudowy,

5)       opracowywanie projektów decyzji o lokalizacji inwestycji celu publicznego,

6)       prowadzenie wymaganej ustawą procedury administracyjnej,

7)       koordynacja prac przy opracowywaniu projektów decyzji o warunkach zabudowy              i lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji własnych, zlecanych jednostkom projektowym (konieczność wyłączenia urzędu z prowadzenia sprawy),

8)       prowadzenia rejestru wydanych decyzji zgodnie z obowiązującymi rozporządzeniami,

9)       dokonywanie wizji i pomiarów w terenie na obszarach przewidzianych do wydania decyzji lub sporządzania innych opracowań projektowych,

10)   sporządzanie analizy architektoniczno- urbanistycznej w zakresie niezbędnym do wydania decyzji, zgodnie z obowiązującymi przepisami oraz zlecanie opinii urbanistycznych w sprawach złożonych,

11)   zgłaszanie stwierdzonych w dokumentacji projektowej wad lub niedokładności.

12)   wprowadzanie zadań rządowych i zadań samorządu województwa do planów miejscowych Miasta,

13)   koordynacja prac związanych z opracowywaniem projektu planu zagospodarowania przestrzennego,

14)   przeprowadzanie wstępnej analizy wniosków do zmian w miejscowych planach zagospodarowania przestrzennego wraz z prowadzeniem rejestru wniosków,

15)   opiniowanie  koncepcji zagospodarowania terenów i projektów podziału nieruchomości w zakresie zgodności z obowiązującym m.p.z.p.,

16)   udzielanie informacji oraz wydawanie wypisów i wyrysów z m.p.z.p.  i stosownych zaświadczeń,

17)   współpraca z właściwymi organami administracyjnymi w zakresie wydawanych decyzji,

18)   okresowa ocena i aktualizacja opracowanych dokumentacji – koordynacja prac w tym współpraca przy sporządzeniu analizy w zagospodarowaniu przestrzennym Miasta zgodnie z art. 32 ust. 2 i 3 ustawy z dnia 27 marca 2003 roku o planowaniu                   i zagospodarowaniu przestrzennym,

19)   współpraca ze Starostwem Powiatowym oraz Państwowym Powiatowym Inspektorem nadzoru Budowlanego w zakresie badania zgodności realizacji pozwoleń budowlanych z decyzjami lokalizacyjnymi i ustaleniami planu miejscowego,

20)   współpraca nad przygotowaniem dokumentacji na roboty inwestycyjne poprzez udział i opiniowanie projektów w ramach Powiatowego Zespołu Opiniowania Dokumentacji Projektowej,

21)   współpraca z innymi jednostkami samorządu terytorialnego poprzez uczestnictwo w pracach odpowiednich komisji Śląskiego Związku Gmin i Powiatów w Katowicach,

22)   współpraca przy opracowywaniu projektów planów rozwoju sieci dróg i infrastruktury,

23)   współdziałanie w załatwianiu spraw formalno-prawnych związanych z zatwierdzaniem planów zagospodarowania przestrzennego wraz z wymaganą dokumentacją w tym opracowaniem ekofizjograficznym i prognozą oddziaływania na środowisko,

24)   występowanie z wnioskami dotyczącymi scalania gruntów w celu przygotowania terenów rozwojowych Miasta,

25)   koordynacja prac związanych z naliczaniem renty planistycznej oraz  przygotowywanie stosownych decyzji,

26)   prowadzenie spraw w zakresie zagospodarowania przestrzennego, związanych ze  wspieraniem mieszkalnictwa w mieście, (np. współpraca z MTBS w zakresie przygotowania dokumentacji projektowej),

27)   przygotowywanie wytycznych do opracowywania programu zagospodarowania terenów położonych na styku gmin, terenów wymagających rewitalizacji, terenów przeznaczonych do zagospodarowania na podstawie specjalnych opracowań np. w ramach konkursów architektonicznych, studiów programowo-przestrzennych itp. Koordynacja prac komisji urbanistyczno- architektonicznej w zakresie spraw dotyczących Miasta,

28)   przygotowanie procedury wyrażania zgody na dokonanie i przyjęcie darowizny nieruchomości,

29)   przygotowanie procedury nabycia nieruchomości na rzecz Miasta od osób fizycznych i prawnych,

30)   sprzedaż oraz oddawanie w użytkowanie wieczyste nieruchomości (prowadzenie procedur przetargowych),

31)   naliczanie opłat za użytkowanie wieczyste i dzierżawę,

32)   aktualizacja opłat z tytułu użytkowania wieczystego,

33)   przygotowanie procedury związanej z udzieleniem bonifikat przy sprzedaży nieruchomości, przy opłatach za użytkowanie wieczyste oraz zbywaniu nieruchomości zabytkowych,

34)   przygotowywanie materiałów i prowadzenie działań zmierzających do sprzedaży lokali komunalnych na wniosek najemców,

35)   prowadzenie ewidencji sprzedanych lokali wraz z naliczeniem opłat za oddane w użytkowanie wieczyste ułamkowej części gruntu pod budynkami,

36)   uczestnictwo, na podstawie pełnomocnictwa, przy spisywaniu aktów notarialnych,

37)   prowadzenie ewidencji użytkowników wieczystych nieruchomości oraz umów dzierżaw i użyczenia nieruchomości,

38)   przygotowanie i przeprowadzanie procedury zamiany nieruchomości,

39)   oddawanie w najem, dzierżawę i użyczenie nieruchomości (przygotowywanie przetargów i umów),

40)   oddawanie w trwały zarząd nieruchomości oraz naliczanie opłat z tytułu trwałego zarządu (przygotowywanie protokołów zdawczo-odbiorczych, wydawanie decyzji oraz ujawnianie decyzji w księgach wieczystych),

41)   aktualizacja opłat z tytułu trwałego zarządu,

42)   występowanie do Sądu z wnioskami o rozwiązanie użytkowania wieczystego,

43)   prowadzenie procedury związanej ze skorzystaniem przez Miasto z prawa pierwokupu oraz ujawnianie prawa pierwokupu w księgach wieczystych,

44)   przygotowywanie dokumentacji i przeprowadzanie procedury uwłaszczania osób prawnych na nieruchomościach,

45)   przygotowywanie i przeprowadzanie procedury wychodzenia Miasta ze współwłasności nieruchomości z osobami prawnymi i fizycznymi,

46)   przygotowywanie planu budżetu Miasta oraz korekt w zakresie dochodów i wydatków z nieruchomości,

47)   przygotowywanie informacji o stanie mienia komunalnego,

48)   przygotowywanie zarządzeń w sprawie rozłożenia na raty zaległych zobowiązań użytkownika wieczystego i umorzenia odsetek,

49)   przygotowywanie decyzji w sprawie umorzenia zobowiązań jednostek organizacyjnych Miasta z tytułu opłat za zarząd nieruchomości,

50)   przygotowywanie poleceń asygnowania należności wynikłych z przejęcia nieruchomości na rzecz Miasta,

51)   prowadzenie ewidencji sprzedaży nieruchomości, oplat  z tyt. użytkowania wieczystego i opłat z tyt. dzierżawy objętych stawką podatku VAT,

52)   współpraca z innymi organami, które na mocy odrębnych przepisów gospodarują nieruchomościami powiatu, województwa i Skarbu Państwa, a także innymi gminami,

53)   rozpatrywanie wniosków osób prawnych i fizycznych o podziały i rozgraniczenia nieruchomości,

54)   prowadzenie postępowań administracyjnych w sprawach podziałów nieruchomości i rozgraniczeń,

55)   wszczynanie z urzędu podziałów geodezyjnych,

56)   prowadzenie negocjacji w sprawach odszkodowań za przejmowane od osób fizycznych i prawnych drogi, powstałe wskutek podziałów,

57)   przygotowywanie protokołów uzgodnień w sprawach wysokości odszkodowań za przejęte nieruchomości,

58)   prowadzenie procedur związanych z naliczaniem opłaty adiacenckiej z tytułu podziału nieruchomości,

59)   występowanie z wnioskami o zakładanie nowych ksiąg wieczystych dla nieruchomości Miasta,

60)   sporządzanie materiałów prawnych oraz badanie ewidencji gruntów i ksiąg wieczystych dla celów regulacji stanów prawnych nieruchomości w sprawach przejmowania mienia na rzecz Miasta,

61)   występowanie o wypisy z rejestru gruntów, odpisy z ksiąg wieczystych oraz o opinie Starosty w sprawach przejmowania nieruchomości na rzecz Miasta,

62)   występowanie z wnioskami do Wojewody o stwierdzenie nieodpłatnego nabycia nieruchomości zabudowanych i niezabudowanych, w tym dróg,

63)   przygotowywanie materiałów i występowanie z wnioskami do Wojewody o stwierdzenie nieodpłatnego nabycia nieruchomości rolnych nie przekazanych do zasobu Agencji Własności Rolnej Skarbu Państwa,

64)   rozpatrywanie wniosków osób prawnych i fizycznych o regulacje stanów prawnych dróg,

65)   przygotowywanie materiałów i występowanie z wnioskami do Wojewody w sprawach nabycia na rzecz Miasta nieruchomości stanowiących drogi, będących własnością osób prawnych i fizycznych,

66)   ujawnianie decyzji Wojewody Śląskiego w księgach wieczystych,

67)   prowadzenie ewidencji skomunalizowanego i nabytego mienia,

68)   okazywanie granic prawnych zbytych nieruchomości,

69)   przygotowanie i przeprowadzanie procedury związanej ze zmianą prawa użytkowania wieczystego w prawo własności,

70)   zlecanie operatów szacunkowych dla nieruchomości, którym przysługuje prawo przekształcenia,

71)   naliczanie opłat i wydawanie decyzji o przekształceniu prawa użytkowania wieczystego w prawo własności,

72)   zakładanie hipotek w księgach wieczystych z tytułu rozłożenia należności za przekształcenie na raty,

73)   rozpatrywanie wniosków właścicieli nieruchomości o nadanie numerów porządkowych,

74)   wydawanie zawiadomień o numeracji nieruchomości celem meldunku lub zgłoszenia działalności gospodarczej lub wydawanie zaświadczeń dla celów innych niż zameldowanie,

75)   prowadzenie ewidencji nadanych numerów nieruchomości,

76)   przygotowywanie uchwał Rady o nadaniu nazw ulicom i placom oraz określeniu przebiegu ulic,

77)   potwierdzanie własności gruntów dla celów służbowych na podstawie udostępnionej elektronicznie ewidencji gruntów i budynków przez Starostwo Powiatowe w Lublińcu,

78)   uczestnictwo w sprawach administracyjnych prowadzonych przez jednostki samorządu terytorialnego oraz Samorządowe Kolegium Odwoławcze,

79)   zlecanie wykonania operatów szacunkowych dotyczących naliczania wysokości opłaty planistycznej, po uzyskaniu stosownych danych z komórki właściwej w sprawach prowadzenia postępowania w zakresie opłaty planistycznej, przygotowywanie zarządzeń w sprawie rozłożenia na raty zaległych zobowiązań dzierżawcy i umorzenia odsetek.

§ 21

Samodzielne Stanowisko ds. Nadzoru Właścicielskiego

Do zadań samodzielnego stanowiska ds. Nadzoru Właścicielskiego, należy w szczególności:

1)       obsługa administracyjno - organizacyjna w zakresie pełnienia przez Miasto funkcji organu założycielskiego i udziałowca/akcjonariusza spółek,

2)       nadzór nad zakładami budżetowymi Miasta oraz nadzór wynikający z tytułów uczestnictwa Miasta w spółkach prawa handlowego,

3)       przygotowanie projektów i zmian statutów oraz umów spółek prawa handlowego, w których Miasto posiada udziały/akcje,

4)       wykonywanie praw i obowiązków Miasta wynikających z tytułów uczestnictwa          w spółkach prawa handlowego – na podstawie odrębnego pełnomocnictwa,

5)       monitorowanie sytuacji ekonomiczno-finansowej spółek oraz monitorowanie procesów restrukturyzacyjnych i naprawczych w spółkach, w których Miasto posiada udziały/ akcje,

6)       prowadzenie ewidencji i dokumentacji spółek, w których Miasto posiada udziały/ akcje,

7)       opracowywanie projektów planów restrukturyzacji zakładów budżetowych Miasta i nadzór nad ich realizacją – na podstawie odrębnego polecenia,

8)       prowadzenie spraw związanych ze sprzedażą (likwidacją lub upadłością) akcji/ udziałów Miasta w spółkach prawa handlowego albo przygotowanie spraw związanych z obejmowaniem przez Miasto udziałów lub akcji w spółkach prawa handlowego – na podstawie odrębnego pełnomocnictwa.

§ 22

Wydział Promocji, Kultury, Sportu i Turystyki

Do zadań Wydziału Promocji, Kultury, Sportu i Turystyki należą w szczególności:

1)       kreowanie wizerunku Miasta poprzez przygotowanie i prowadzenie kampanii promocyjnych,

2)       tworzenie warunków prawno-organizacyjnych, ekonomicznych i technicznych dla rozwoju promocji, kultury, sportu i turystyki,

3)       prowadzenie dokumentacji materiałów promocyjnych,

4)       analiza skuteczności prowadzonych działań promocyjnych oraz kreowanie nowych środków promocji Miasta,

5)       przygotowanie i prowadzenie działalności wydawniczej w zakresie materiałów promocyjnych i informacyjnych na różnorodnych nośnikach, skierowanych do określonych grup docelowych oraz ich dystrybucja w kraju i za granicą (Internet,          CD-ROM i inne),

6)       wykonanie serwisu zdjęciowego dla potrzeb Urzędu,

7)       uczestnictwo i współudział w lokalnych wydarzeniach kulturalno-promocyjnych,

8)       uczestniczenie w aktywnym rozwoju kultury, sportu, rekreacji i turystyki mieszkańców Miasta,

9)       prowadzenie dokumentacji dotyczącej powołania i funkcjonowania Lublinieckiej Rady Sportu oraz Lublinieckiej Rady Kultury oraz uczestnictwo w pracach tych organów,

10)   współudział w organizacji przedsięwzięć kulturalnych tj. festiwali, konkursów, wernisaży i innych imprez organizowanych lub współorganizowanych przez Miasto,

11)   współudział w organizacji imprez sportowych tj. zawodów, rajdów itp.,

12)   organizacja uroczystości miejskich i państwowych na szczeblu lokalnym,

13)    prowadzenie ewidencji zabytków i miejsc pamięci narodowej,

14)   współpraca z instytucjami rządowymi i pozarządowymi w sprawach dotyczących kompetencji Wydziału,

15)   współpraca z podmiotami prowadzącymi działalność w zakresie turystyki,

16)   prowadzenie ewidencji obiektów, w których świadczone są usługi hotelarskie,

17)   współorganizowanie i koordynacja imprez masowych w mieście,

18)   planowanie i inicjowanie pozyskiwania pozabudżetowych środków finansowych,

19)   planowanie potrzeb i wydatków na cele marketingowe, promocyjne i efektywne ich wykorzystanie,

20)   opracowanie planów wykorzystania walorów turystycznych Miasta,

21)   współpraca z organizacjami, towarzystwami, związkami, fundacjami                               i stowarzyszeniami kultury, sportu i turystyki.

22)   organizowanie współpracy i nawiązywanie kontaktów z zagranicą w zakresie kultury, sportu i turystyki,

23)   opracowanie i przygotowanie zestawień wniosków o udzielenie dotacji, sporządzenie umów, analiza sprawozdań końcowych i kontrola merytoryczna wykonania zleconego zadania,

24)   współpraca ze szkołami, gimnazjami i przedszkolami w zakresie działalności kulturalnej i sportowo-rekreacyjnej,

25)   przygotowanie i opracowanie dokumentów związanych z procedurą nadawania honorowego obywatelstwa Miasta, przyznawania wyróżnień i nagród osobom zasłużonym dla rozwoju Miasta.

26)   przygotowanie i upowszechnianie całorocznego kalendarza wydarzeń i imprez           w zakresie kultury, sportu, turystyki i edukacji.

27)   nadzór nad działalnością Miejskiego Domu Kultury, opiniowanie oraz analiza  planów i sprawozdań,

28)   nadzór nad działalnością Miejskiej Biblioteki Publicznej, opiniowanie oraz analiza planów i sprawozdań,

29)   współpraca z urzędami administracji rządowej i samorządowej w zakresie rozwoju lokalnego i regionalnego,

30)   opracowanie koncepcji oraz redakcja Gazety Samorządowej „Nowiny Lublinieckie”,

31)   opracowanie koncepcji, redakcja i prowadzenie młodzieżowej gazety internetowej,

32)   obsługa informatyczna serwisu internetowego Urzędu,

33)   utrzymywanie kontaktów oraz współpraca z mediami lokalnymi, regionalnymi                i ogólnopolskimi oraz organizowanie konferencji prasowych,

34)   zbieranie, opracowanie i upowszechnianie informacji o Mieście i samorządzie publikowanych w środkach masowego przekazu,

35)   tworzenie wizerunku publicznego administracji samorządowej poprzez Internet,

36)   przygotowanie wniosków umożliwiających pozyskiwanie datacji oraz zewnętrznych funduszy pomocowych i grantów w zakresie kultury, sportu, turystyki i rekreacji. 

37)   realizacja innych powierzonych zadań wynikających z ustaw szczególnych stanowiących kompetencje Wydziału.

 

§ 23

Wydział Edukacji, Zdrowia i Pomocy Społecznej

Do zadań Wydziału Edukacji, Kultury, Zdrowia i Pomocy Społecznej należy w szczególności:

1)       Nadzór nad działalnością Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej, Zespołu Obsługi Placówek Oświatowych w Lublińcu, oraz placówek oświatowych Miasta, a także żłobka miejskiego,

2)       Przygotowywanie i realizacja procedur związanych z powoływaniem i odwoływaniem dyrektora szkoły,

3)       Przygotowanie opinii w sprawie powierzenia stanowiska lub odwołania wicedyrektora szkoły i innych osób zajmujących stanowiska kierownicze,”

4)       Prowadzenie ewidencji szkół i placówek niepublicznych oraz wydawanie zaświadczeń    w tych sprawach,

5)       Sprawowanie kontroli nad procedurą uzyskiwania przez nauczyciela stażystę stopnia nauczyciela kontraktowego,

6)       Przygotowywanie, w porozumieniu z organem sprawującym nadzór pedagogiczny, oceny pracy nauczyciela, któremu powierzono stanowisko dyrektora szkoły,

7)       Wydawanie, na wniosek nauczyciela, nowego aktu nadania stopnia awansu zawodowego nauczyciela mianowanego, jeżeli nauczyciel uzyskał w trakcie pracy zawodowej wyższy poziom wykształcenia,

8)       Prowadzenie procedury egzaminacyjnej dla nauczycieli ubiegających się o awans na stopień nauczyciela mianowanego, prowadzenie rejestru wydanych zaświadczeń o zdaniu egzaminu, prowadzenie rejestru wydanych aktów mianowania,

9)       Uczestniczenie, na podstawie pełnomocnictwa Burmistrza, w pracach komisji kwalifikacyjnych dla nauczycieli, którym powierzono stanowisko dyrektora szkoły, ubiegających się o awans na stopień nauczyciela dyplomowanego,

10)   Uczestniczenie, na podstawie pełnomocnictwa Burmistrza, w charakterze obserwatora                     w pracach komisji kwalifikacyjnych dla nauczycieli ubiegających się o awans na stopień nauczyciela kontraktowego i dyplomowanego,

11)   Nakładanie na nauczyciela obowiązku podjęcia pracy w innej szkole w celu  uzupełnienia tygodniowego obowiązkowego wymiaru zajęć,

12)   Zapewnienie szkole podstawowych warunków do realizacji przez nauczyciela zadań dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych,

13)   Analiza i opiniowanie projektów zmian sieci szkół i obwodów szkolnych,

14)   Nadzór i kontrola nad realizacją procedury wypełniania obowiązku szkolnego                    i obowiązku nauki,

15)   Realizacja procedury opracowywania i przygotowywania celem uzgodnień ze związkami zawodowymi projektów Regulaminu wynagradzania nauczycieli na nowy rok budżetowy,

16)   Przygotowywanie procedury udzielania zamówień na świadczenia zdrowotne,

17)   Współpraca z organizacjami społecznymi w zakresie realizacji zadań pomocy społecznej,

18)   Przygotowywanie procedury udzielania zgody na przyznawanie godzin ponadwymiarowych dyrektorom szkół,

19)   Realizacja procedury wyrażania zgody na nauczanie indywidualne dla uczniów posiadających orzeczenie poradni pedagogiczno – psychologicznej,

20)   Rejestracja wniosków pracodawców zgłaszających fakt zawarcia umowy z pracownikiem młodocianym, analiza dokumentacji i przygotowywanie decyzji w sprawie wypłaty dofinansowania kosztów kształcenia młodocianego pracownika przez pracodawcę,

21)   Przygotowywanie decyzji na realizację świadczeń zdrowotnych dla świadczeniobiorców innych niż ubezpieczeni,

22)   Realizacja procedury ustalania wysokości, przekazywania i rozliczania dotacji dla niepublicznych szkół.

§ 24

Wydział Organizacji i Kontroli

Do zadań Wydziału Organizacyjnego należy w szczególności

w zakresie Referatu - Sekretariat i Biuro Rady Miejskiej:

1)       bezpośrednia obsługa osób załatwiających sprawy w Urzędzie,

2)       opracowywanie oraz wydawanie druków, formularzy, wzorów pism, itp., koniecznych do załatwiania spraw urzędowych, a także przyjmowanie oświadczeń osób zainteresowanych do protokołu,

3)       przyjmowanie spraw i korespondencji składanej w Urzędzie oraz przekazywanie jej do właściwej komórki prowadzącej kancelarię Urzędu,

4)       udzielanie wszelkich informacji dotyczących społeczności lokalnej, w tym z zakresu działania Urzędu i jednostek organizacyjnych Miasta,

5)       udzielanie wszelkich informacji dotyczących społeczności lokalnej, w tym z zakresu działania Urzędu i jednostek organizacyjnych Miasta,

6)       obsługa centrali telefonicznej,

7)       prowadzenie rejestru zarządzeń i inicjatyw uchwałodawczych burmistrza miasta,

8)       wykonywanie zadań związanych z funkcjami reprezentacyjnymi Burmistrza i jego zastępców,

9)       organizowanie spotkań Burmistrza i jego zastępców z organizacjami politycznymi, społecznymi oraz mieszkańcami miasta,

10)   prowadzenie sekretariatu Burmistrza i jego zastępców,

11)   przygotowywanie i obsługa posiedzeń Rady i jej komisji,

12)   sporządzanie protokołów z sesji Rady i posiedzeń komisji,

13)   zapewnienie radnym oraz członkom komisji materiałów umożliwiających ich uczestnictwo w sesjach Rady i pracach komisji,

14)   wykonywanie czynności związanych z zapewnieniem kontaktów Rady z organizacjami społeczno – politycznymi oraz mieszkańcami Miasta,

15)   prowadzenie rejestru uchwał Rady w zapisie elektronicznym,

16)   prowadzenie korespondencji Rady,

17)   przekazywanie właściwym wydziałom uchwał Rady i wniosków komisji oraz nadzór nad ich realizacją,

18)   przekazywanie uchwał Rady organom nadzoru oraz do publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego,

19)   rejestracja i przekazywanie interpelacji radnych odpowiednim wydziałom Urzędu,

20)   udostępnianie obywatelom dokumentów wynikających z wykonywania zadań publicznych przez Radę, w tym protokołów z posiedzeń Rady i komisji,

21)   przygotowywanie rozliczeń finansowych związanych z dietami radnych,

22)   obsługa prac Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych,

23)   przekazywanie właściwych zarządzeń Burmistrza Regionalnej Izbie Obrachunkowej,

24)   prowadzenie Biuletynu Informacji Publicznej w zakresie zarządzeń Burmistrza i oświadczeń majątkowych właściwych pracowników Urzędu oraz kierowników jednostek organizacyjnych,

25)   prowadzenie Biuletynu Informacji Publicznej w zakresie uchwał Rady i oświadczeń majątkowych radnych,

26)   nadzorowanie składania oświadczeń majątkowych zobowiązanych pracowników Urzędu i kierowników jednostek organizacyjnych oraz przekazywanie zebranych oświadczeń Burmistrzowi,

27)   nadzorowanie składania oświadczeń majątkowych przez radnych oraz przekazywanie ich przewodniczącemu Rady,

28)   prowadzenie rejestru korespondencji wpływającej do Urzędu, przekazywanie zadekretowanej korespondencji właściwym komórkom organizacyjnym Urzędu,

29)   prowadzenie Gminnego Centrum Informacji, do którego zadań należy w szczególności:

a.        udostępnianie informacji z sieci teleinformatycznej, poprzez umożliwienie dostępu do technologii informatycznych, w szczególności z zakresu rynku pracy oraz szkoleń i kursów, a także rynku zbytu towarów i usług,

b.       tworzenie własnej bazy danych, w szczególności z zakresu rynku pracy i wolontariatu, bazy turystycznej i noclegowej, umieszczanie jej w sieci teleinformatycznej oraz bieżące aktualizowanie,

c.        udzielanie porad, w zakresie podstawowym prawa pracy i działalności gospodarczej, osobom bezrobotnym lub zagrożonym utratą pracy, zainteresowanym wolontariatem, a także chcącym rozpocząć własną działalność gospodarczą,

d.       zapewnianie dostępu do informacji publicznej,

e.        udzielanie informacji dotyczących Unii Europejskiej, w szczególności w zakresie możliwości skorzystania z unijnych programów pomocowych, unijnego rynku pracy oraz edukacji,

f.         współpraca z właściwymi instytucjami w przedmiocie rynku pracy,

g.       wykonywanie, na zlecenie osoby zainteresowanej, czynności z zakresu obsługi poczty elektronicznej, faksu, wykonywania fotokopii, pisania pism, itp.

w zakresie Referatu Kadr:

1)       prowadzenie spraw kadrowych pracowników Urzędu, a także innych osób, dla których zwierzchnikiem służbowym jest Burmistrz, jeżeli prowadzenie tych spraw nie zostało przekazane na zewnątrz,

2)       prowadzenie akt osobowych pracowników Urzędu, a także innych osób, dla których zwierzchnikiem służbowym jest Burmistrz, jeżeli prowadzenie tych spraw nie zostało przekazane na zewnątrz,

3)       przygotowywanie projektów indywidualnych aktów kadrowych dla pracowników Urzędu, a także innych osób, dla których zwierzchnikiem służbowym jest Burmistrz, jeżeli prowadzenie tych spraw nie zostało przekazane na zewnątrz,

4)       koordynowanie oceny pracowników Urzędu, a także innych osób, dla których zwierzchnikiem służbowym jest Burmistrz, jeżeli prowadzenie tych spraw nie zostało przekazane na zewnątrz,

5)       prowadzenie i koordynowanie naboru pracowników Urzędu, a także innych osób, dla których zwierzchnikiem służbowym jest Burmistrz, jeżeli prowadzenie tych spraw nie zostało przekazane na zewnątrz,

6)       na podstawie indywidualnie udzielonego pełnomocnictwa kontrola dyscypliny pracy pracowników Urzędu, a także innych osób, dla których zwierzchnikiem służbowym jest Burmistrz, jeżeli prowadzenie tych spraw nie zostało przekazane na zewnątrz,

7)       prowadzenie i koordynowanie szkoleń oraz podnoszenia kwalifikacji pracowników Urzędu,

8)       koordynowanie praktyk studenckich i szkolnych oraz stażów odbywanych                        w Urzędzie,

9)       obsługa programu kadrowego, a w szczególności wprowadzanie i aktualizowanie danych,

10)   opracowywanie projektów regulaminu organizacyjnego, regulaminu pracy, a także innych aktów wewnętrznych polityki kadrowej Urzędu w szczególności z zakresu naboru pracowników, szkolenia i podnoszenia kwalifikacji oraz nagradzania pracowników,

11)   prowadzenie rejestru udzielonych przez Burmistrza pełnomocnictw i upoważnień,

12)   prowadzenie rejestru zwolnień lekarskich oraz kontrola tych zwolnień na podstawie indywidualnie udzielonego pełnomocnictwa,

13)   prowadzenie rejestru oświadczeń o działalności gospodarczej pracowników Urzędu, przygotowywanie sprawozdań z zakresu kadr.

w zakresie Zespołu Administracyjno – Gospodarczego:

1)       zapewnienie sprawnej organizacji i funkcjonowania Urzędu,

2)       zapewnienie prawidłowej obsługi obywateli przez Urząd,

3)       prowadzenie rejestru skarg i wniosków wpływających do Urzędu,

4)       prowadzenie zbioru aktów prawnych i przekazywanie oprawionych roczników do Zespołu Radców Prawnych,

5)       zapewnienie czystości i estetyki budynku i biur Urzędu, w tym nadzór nad pracownikami gospodarczymi,

6)       współudział w organizowaniu i przeprowadzeniu wyborów i referendów,

7)       prowadzenie rejestru udzielonych przez Burmistrza upoważnień lub pełnomocnictw,

8)       przygotowywanie statutów, regulaminów, zarządzeń i poleceń regulujących pracę Urzędu,

9)       wywieszanie ogłoszeń urzędowych na tablicach informacyjnych Urzędu
i prowadzenie rejestru tych ogłoszeń,

10)   prowadzenie rejestru pieczęci urzędowych,

11)   terminowe i rzetelne dostarczanie korespondencji Urzędu do adresatów na terenie Miasta,

12)   wysyłanie korespondencji urzędowej drogą pocztową i prowadzenie całości dokumentacji i rozliczeń w tej kwestii,

13)   prowadzenie ewidencji zakupów zgodnie z obowiązującymi przepisami,  w tym:

a.    kwartalne sporządzanie wykazu zaangażowania środków finansowych z budżetu,

b.    kwartalne sporządzanie harmonogramu wydatków z budżetu,

c.    opisywanie faktur dotyczących zakupów towarów i usług na potrzeby Urzędu pod względem merytorycznym

14)   zaopatrzenie Urzędu w materiały biurowe, druki, meble, środki czystości, sprzęt biurowy, pozostałe wyposażenie,

15)   gospodarka odzieżą ochronną i roboczą,

16)   prowadzenie spraw bhp i p.poż.

17)   prowadzenie ewidencji środków trwałych

18)   koordynacja i nadzór nad sprawami gospodarczymi Urzędu,

19)   zapewnienie prawidłowych warunków pracy,

20)   administrowanie lokalami Urzędu w porozumieniu w właściwą komórką organizacyjną Urzędu,

21)   dokonywanie zakupów i prenumeraty dziennika ustaw, dzienników urzędowych, czasopism, książek, wydawnictw itp.,

22)   dokonywanie zakupów towarów i usług na bieżące potrzeby Urzędu,

23)   prowadzenie archiwum zakładowego.

w zakresie Zespołu Kontroli:

1)       sporządzanie okresowych planów kontroli,

2)       kontrola wewnętrzna wynikająca z przepisów o finansach publicznych,

3)       kontrola działania jednostek organizacyjnych Miasta i Urzędu,

4)       badanie i ocena rzeczywistej realizacji zadań publicznych i innych rodzajów działań służących zaspokajaniu potrzeb lokalnych,

5)       ujawnianie niewykorzystanych możliwości i rezerw,

6)       ujawnianie niegospodarności i marnotrawstwa w gospodarowaniu majątkiem komunalnym oraz nadużyć gospodarczych,

7)       ustalanie przyczyn i skutków stwierdzonych nieprawidłowości oraz osób za nie odpowiedzialnych,

8)       przygotowywanie projektów wystąpień pokontrolnych oraz wskazywanie sposobów
i środków umożliwiających usunięcie stwierdzonych nieprawidłowości,

9)       bezzwłoczne sygnalizowanie Burmistrzowi stwierdzonych nieprawidłowości,

10)   sporządzanie sprawozdań dla Burmistrza z przeprowadzonych kontroli oraz sprawozdań okresowych z wykonanych zadań,

11)   uczestniczenie w naradach śródkontrolnych i pokontrolnych,

12)   prowadzenie dokumentacji kontrolnej i pokontrolnej,

13)   sprawdzanie wykonania zaleceń pokontrolnych, przygotowywanie stosownych zawiadomień do właściwych organów w przypadku istnienia obowiązku zawiadomienia o stwierdzonych nieprawidłowościach.

w zakresie Zespołu Informatyki:

obsługa informatyczna Urzędu i jednostek organizacyjnych Miasta nie korzystających              z obsługi informatycznej w ramach jednostki, a w szczególności:

1)        monitoring i utrzymanie w wymaganych standardach infrastruktury informatycznej,

2)        planowanie i rozwój infrastruktury informatycznej,

3)        zapewnienie ciągłości pracy infrastruktury informatycznej,

4)        prowadzenie wszelkich działań informatyzacji w zakresie technicznej warstwy przetwarzania informacji.

§ 25

Wydział Finansowy

Do zadań Wydziału Finansowego należy w szczególności:

w zakresie Referatu Podatków i Opłat Lokalnych:

1)      przygotowywanie projektów uchwał w sprawie wysokości stawek podatków i opłat lokalnych,

2)      dokonywanie wymiaru podatków lokalnych (wydawanie decyzji wymiarowych, decyzji określających wysokość zobowiązania podatkowego, kontrola składanych przez podatników deklaracji podatkowych),

3)      prowadzenie ewidencji podatników i bieżące jej aktualizowanie oraz zbieranie informacji mających na celu zapewnienie powszechności opodatkowania.

4)      ewidencjonowanie wpłat, nadpłat, zwrotów, przypisów, odpisów, udzielanych ulg                     z tytułu podatków i opłat lokalnych, użytkowania wieczystego, czynszów dzierżawnych oraz innych  niepodatkowych należności budżetowych,

5)      kontrola terminowości dokonywanych wpłat oraz podejmowanie czynności mających na celu windykację zaległości poprzez stosowanie procedur egzekucyjnych                                      i zabezpieczających,

6)      wydawanie zaświadczeń o:

a.    stanie posiadania,

b.    dochodzie z gospodarstwa,

c.    niezaleganiu bądź stanie zaległości itp.

7)      pobór, ewidencja i windykacja opłaty skarbowej,

8)      prowadzenie spraw dotyczących stosowania ewentualnych ulg w podatkach pobieranych przez urząd skarbowy, a stanowiących dochód gminy (podatek od spadków  i darowizn, karta podatkowa, itp.),

9)      prowadzenie  spraw związanych ze zwrotem  podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej.

10)  sporządzanie półrocznych i rocznych wniosków o przyznanie dotacji z tytułu ulg i zwolnień ustawowych w podatkach.

11)  sporządzanie kwartalnych i rocznych sprawozdań z zakresu  udzielonej pomocy publicznej.

w zakresie Referatu Księgowości Budżetowej i Płac:

1)      przygotowywanie danych do projektu budżetu w zakresie planowanych dochodów                     i wydatków zgodnie z zakresem działalności wydziału,

2)      prowadzenie obsługi księgowej organu i jednostki budżetowej urzędu,

3)      prowadzenie obsługi kasowej urzędu ,

4)      przygotowywanie list płac z wynagrodzeń, delegacji, ryczałtów samochodowych pracowników, diet radnych oraz dokonywanie rozliczeń potrąceń z wynagrodzeń z ZUS, US i innymi,

5)      przygotowywanie rozliczeń gotówkowych i bezgotówkowych (przelewów) na podstawie dokumentów złożonych przez komórki merytoryczne urzędu

6)      analiza wykonania budżetu oraz wnioskowanie w sprawach zmian w budżecie w celu racjonalnego dysponowania środkami.

7)      sporządzanie jednostkowych planów dochodów i wydatków zadań zleconych.

8)      sporządzenie (miesięcznych, kwartalnych, półrocznych i rocznych) sprawozdań finansowych wynikających z rozporządzenia Ministra Finansów w sprawie sprawozdawczości budżetowej.

9)      sporządzanie kwartalnych rozliczeń finansowych dotacji z zadań zleconych dla Wojewody Śląskiego.

10)  współudział przy sporządzaniu sprawozdań GUS o zatrudnieniu i środkach trwałych.

11)  sporządzanie kwartalnych sprawozdań z przepływu zainkasowanych                                 i przekazywanych dochodów zleconych do Śląskiego Urzędu Wojewódzkiego.

12)  współpraca ze Śląskim Urzędem Wojewódzkim, izbami i urzędami skarbowymi,   Zakładem Ubezpieczeń Społecznych oraz innymi organami w zakresie spraw  finansowych.

13)  analiza składanych planów i sprawozdań z podległych jednostek i zakładów budżetowych.

14)  prowadzenie zbiorczej ewidencji zakupu i sprzedaży dla celów podatku od towarów               i usług oraz sporządzanie deklaracji.

15)  prowadzenie ewidencji:

a.    bezgotówkowych i gotówkowych zabezpieczeń należytego wykonania umów,

b.    bezgotówkowych i gotówkowych złożonych depozytów (wadii),

c.    depozytów dodatków mieszkaniowych,

d.    kaucji mieszkaniowych,

e.    zaangażowania wydatków budżetowych,

f.      udzielonych przez miasto poręczeń i gwarancji,

16)  prowadzenie ewidencji finansowej zaciągniętych kredytów, pożyczek, obligacji

komunalnych oraz przestrzeganie terminowości ich spłat,

17)  prowadzenie rejestrów:

a.    umów dotyczących dochodów i wydatków budżetowych urzędu,

b.    umorzeń wierzytelności dotyczących czynszów z  mieszkań komunalnych,

18)  opracowywanie analiz zdolności kredytowej budżetu miasta,

19)  wykonywanie analiz finansowych dla kredytodawców i pożyczkodawców w części

      finansowej wniosków,

20)  przygotowywanie materiałów do RIO w zakresie pożyczek i kredytów inwestycyjnych celem wydania opinii,

21)  opracowywanie prognozy kwoty długu i planowanych spłat zobowiązań miasta,

22)  sporządzanie kwartalnego harmonogramu realizacji dochodów i wydatków budżetu miasta,

23)  prowadzenie i koordynowanie działań związanych z realizacją projektów współfinansowanych z funduszy pomocowych,

24)  monitoring realizacji projektów współfinansowanych z funduszy pomocowych,

25)  obsługa BIP w zakresie obejmującym kompetencje wydziału,

26)  przygotowywanie dokumentacji archiwalnej wydziału celem przekazania                   do archiwum zakładowego.

ROZDZIAŁ V

Tryb pracy Urzędu

DZIAŁ I

Zasady przyjmowania i załatwiania indywidualnych klientów Urzędu

§ 26

1.       Sprawy wnoszone przez klientów są obowiązkowo ewidencjonowane w spisach               i rejestrach spraw prowadzonych w komórkach organizacyjnych Urzędu.

2.       Pracownicy Urzędu są zobowiązani do sprawnego, rzetelnego i kulturalnego rozpatrywania indywidualnych spraw klientów, kierując się przepisami prawa,                a w szczególności:

1)       do udzielania informacji niezbędnych przy załatwianiu danej sprawy i wyjaśniania treści obowiązujących przepisów,

2)       do niezwłocznego rozstrzygania spraw, a jeśli to niemożliwe określenia terminu załatwienia,

3)       do informowania o przysługujących środkach odwoławczych lub środkach zaskarżania od wydanych rozstrzygnięć.

3.       Zasady postępowania w sprawach wnoszonych przez klientów oraz terminy ich    załatwiania określa kodeks postępowania administracyjnego, właściwe przepisy prawa, oraz dokumenty przyjęte przez Urząd w ramach Systemu Zarządzania Jakością.

§ 27

Szczegółowy tryb postępowania ze skargami i wnioskami składanymi do Urzędu, a także organizację przyjmowania klientów w ramach skarg i wniosków określa odrębne zarządzenie.

§ 28

Wewnętrzny porządek i rozkład czasu pracy Urzędu, zapewniający klientom Urzędu załatwianie spraw w dogodnym dla nich czasie określa Regulamin Pracy Urzędu.

DZIAŁ II

Zasady opracowywania projektów aktów prawnych

§ 29

 1. Kierownicy komórek organizacyjnych Urzędu informują Burmistrza o potrzebie wydania aktu prawnego przedstawiając jednocześnie jego projekt.
 2. Przedkładany projekt aktu prawnego powinien zawierać:

a.       tytuł aktu prawnego,

b.       podstawę prawną,

c.       postanowienia merytoryczne zredagowane w sposób zwięzły i syntetyczny,

d.       wskazanie organu, komórki organizacyjnej Urzędu albo osoby odpowiedzialnej za wykonanie aktu prawnego,

e.       termin obowiązywania lub wejścia w życie aktu prawnego,

f.         sposób i miejsce ogłoszenia aktu prawnego, jeżeli wymagają tego przepisy odrębne,

g.       akceptację radcy prawnego Urzędu wyrażoną w formie podpisu,

h.       jeżeli treść aktu prawnego dotyczy budżetu Miasta lub może wywołać skutki finansowe, kontrasygnatę Skarbnika wyrażoną w formie podpisu,

i.         opinie innych podmiotów, jeżeli taki obowiązek wynika z przepisów prawa.

 1. Projekt należy uzgodnić z kierownikiem innej komórki organizacyjnej Urzędu lub jednostki organizacyjnej Miasta, jeżeli treść aktu prawnego dotyczy zakresu zadań tej komórki albo jednostki lub ma być przez tę komórkę lub jednostkę realizowany.
 2. Postanowienia ustępów poprzedzających nie naruszają uregulowań innych przepisów prawa, a w szczególności Statutu Miasta Lublińca w zakresie projektów uchwał Rady.

§ 30

Akty prawne udzielające umocowania do działania w imieniu Miasta, organów Miasta, jednostki organizacyjnej Miasta, należy przedkładać komórce organizacyjnej Urzędu właściwej do spraw osobowych w celu włączenia do akt osobowych.

DZIAŁ III

Zasady podpisywania pism i decyzji, udzielania pełnomocnictw i upoważnień

oraz obieg dokumentów

§ 31

Burmistrz podpisuje osobiście:

1)   zarządzenia oraz pisma okólne i polecenia,

3)       korespondencję kierowaną do naczelnych organów władzy państwowej oraz naczelnych, centralnych i terenowych organów administracji rządowej,

4)       korespondencję kierowaną do organów administracji samorządowej,

5)       korespondencję kierowaną do organów kontroli i nadzoru, w szczególności do Najwyższej Izby Kontroli, Regionalnej Izby Obrachunkowej, Urzędu Kontroli Skarbowej,

6)       korespondencję kierowaną do sądów i organów ścigania,

7)       pisma związane ze współpracą zagraniczną,

8)       odpowiedzi na pisma i interwencje posłów i senatorów,

9)       odpowiedzi na interpelacje i zapytania radnych oraz na skargi i wnioski,

10)   pisma okolicznościowe i listy gratulacyjne,

11)   wnioski w sprawach odznaczeń i medali, orderów,

12)   wystąpienia pokontrolne,

13)   inne pisma, akty, decyzje lub dokumenty, których podpisanie zastrzegł sobie odrębną decyzją lub poleceniem służbowym.

§ 32

1.       Zastępcy Burmistrza podpisują akty, dokumenty, korespondencję z zakresu udzielonego upoważnienia z zastrzeżeniem § 31.

2.       W czasie nieobecności Burmistrza akty, dokumenty, pisma oraz korespondencję,        o których mowa w § 31 podpisuje Pierwszy Zastępca Burmistrza, natomiast w przypadku jednoczesnej nieobecności Burmistrza i Pierwszego Zastępcy Burmistrza podpisuje je Drugi Zastępca Burmistrza.

3.       W czasie jednoczesnej nieobecności Burmistrza i któregokolwiek z Zastępców Burmistrza, obecny Zastępca Burmistrza podpisuje również akty, dokumenty, pisma, korespondencję, o której mowa w ust. 1 za nieobecnego Zastępcę Burmistrza.

§ 33

Skarbnik podpisuje akty, dokumenty, pisma oraz korespondencję w sprawach należących do jego właściwości wynikających z przepisów prawa oraz z zadań powierzonych przez Burmistrza za wyjątkiem zastrzeżonej dla Burmistrza, Zastępców Burmistrza.

§ 34

Naczelnicy wydziałów podpisują:

1)       decyzje w indywidualnych sprawach z zakresu administracji publicznej, prowadzonych przez wydziały – na podstawie i w ramach otrzymanego od Burmistrza upoważnienia,

2)       akty, dokumenty, pisma i korespondencję z zakresu działania wydziału, za wyjątkiem zastrzeżonej dla Burmistrza, Zastępców Burmistrza lub Skarbnika.

§ 35

Pracownicy Urzędu są upoważnieni do podpisywania dokumentów i decyzji administracyjnych w sprawach im powierzonych na podstawie upoważnienia lub pełnomocnictwa udzielonego przez Burmistrza.

§ 36

1.       Pisma przedkładane do podpisu Burmistrzowi wymagają parafy Zastępcy Burmistrza, Skarbnika, kierownika komórki organizacyjnej Urzędu podlegającej bezpośrednio Burmistrzowi oraz pracownika, który przygotował projekt pisma.

2.       Pracownicy wydziału parafują dokumenty przedkładane do podpisu naczelnikowi wydziału.

3.       Akty, dokumenty, pisma oraz korespondencja mogące wywołać skutki finansowe wymagają kontrasygnaty Skarbnika

4.       W pismach wielostronicowych parafuje się każdą stronę.

§ 37

1.         W uzasadnionych przepisami prawa przypadkach, związanych z charakterem wykonywanych zadań i czynności, mogą zostać udzielone upoważnienia lub pełnomocnictwa Burmistrza do realizacji czynności wynikających z ich treści.

2.         Udzielone upoważnienia lub pełnomocnictwa, należy przedkładać również komórce organizacyjnej Urzędu właściwej do spraw osobowych w celu włączenia do akt osobowych.

§ 38

Organizację prac kancelaryjnych Urzędu, obieg korespondencji i dokumentów, a także    sposób   gromadzenia,   przechowywania, ewidencjonowania  oraz  udostępniania  materiałów   archiwalnych i dokumentacji niearchiwalnej określają:

1)       instrukcja kancelaryjna dla organów gmin wprowadzona rozporządzeniem Prezesa Rady Ministrów,

2)       instrukcja w sprawie archiwum zakładowego, Polityka Bezpieczeństwa Elektronicznego Przetwarzania Danych Osobowych oraz Instrukcja Obiegu Dokumentów Księgowych stanowiąca załącznik do zasad polityki rachunkowości wprowadzone odrębnymi zarządzeniami.

ROZDZIAŁ VI

Działalność kontrolna

§ 39

Celem kontroli wewnętrznej jest w szczególności:

1)       badanie i ocena prawidłowości realizowanych zadań, sprawności organizacyjnej, legalności, gospodarności, celowości i rzetelności działań,

2)       ustalenie przyczyn i skutków stwierdzonych nieprawidłowości oraz osób za nie odpowiedzialnych,

3)       przedstawianie Burmistrzowi oraz osobom lub komórkom nadzorującym kontrolowany zakres zadań oraz właściwym merytorycznie Zastępcom Burmistrza obiektywnych informacji w zakresie objętym kontrolą oraz proponowanie wniosków mających na celu usunięcie stwierdzonych nieprawidłowości.

§ 40

1.       System kontroli obejmuje kontrolę w strukturze Urzędu oraz kontrolę poza strukturą Urzędu.

2.       Prawo zlecania kontroli w strukturze Urzędu posiadają Burmistrz, Zastępcy Burmistrza, Skarbnik, naczelnicy wydziałów Urzędu w zakresie działania podległych im wydziałów.

3.       Prawo zlecania przeprowadzenia kontroli poza strukturą Urzędu posiada Burmistrz.

§ 41

Rozróżnia się następujące formy kontroli:

1)       kompleksową – obejmująca całokształt działalności,

2)       problemową – oceniająca realizację wybranych zagadnień,

3)       sprawdzającą – oceniająca wykonanie zaleceń wydanych na podstawie uprzednio przeprowadzonej kontroli,

4)       doraźną.

§ 42

1.       Ustalenia kontroli dokumentuje się w formie protokołu.

2.       Prawo podpisywania wystąpień pokontrolnych przysługuje Burmistrzowi.

3.       Wystąpienia pokontrolne kierowane są również do osób lub komórek nadzorujących zakres zadań będący przedmiotem tych dokumentów.

§ 43

Szczegółowe zasady i tryb przeprowadzania działań kontrolnych określa Regulamin Kontroli wprowadzony odrębnym zarządzeniem.

ROZDZIAŁ VII

Postanowienia końcowe

§ 44

1.       Wszelkie obowiązujące akty prawne wydane na podstawie zarządzenia Nr 22 Burmistrza Miasta z dnia 25 lutego 2003r. w sprawie ustalenia Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Miejskiego w Lublińcu z późn. zm. zachowują swoją moc do 31 lipca 2007r. o ile nie są sprzeczne z niniejszym Regulaminem lub nie zostaną uchylone wcześniej.

2.       Za przygotowanie niezbędnych projektów aktów prawnych, które utracą moc na podstawie ust. 1 odpowiedzialne są osoby kierujące wydziałami Urzędu oraz koordynatorzy zespołów, pracownicy zatrudnieni na samodzielnych stanowiskach, zgodnie z zakresem realizowanych zadań.

3.       Osoby kierujące wydziałami Urzędu, koordynatorzy zespołów oraz pracownicy zatrudnieni na samodzielnych stanowiskach do 31 maja 2007r. zobowiązani są do dokonania analizy zakresów działania komórek organizacyjnych Urzędu                      im podlegających lub przez nich koordynowanych bądź samodzielnych stanowisk             i zaproponowania zmian. Przedstawiane propozycje powinny przedstawiać zakres działania w sposób ogólny i syntetyczny.

§ 45

1.       Wykonywanie niniejszego zarządzenia powierza się wszystkim pracownikom Urzędu.

2.       Nadzór nad wdrożeniem i przestrzeganiem niniejszego zarządzenia powierza się Naczelnikowi Wydziału Organizacyjnego.

§ 46

Wszelkie wątpliwości związane z interpretacją postanowień Regulaminu, wynikłe w trakcie jego stosowania rozstrzyga Burmistrz.

§ 47

Tracą moc następujące zarządzenia:

1)       zarządzenie nr 22 Burmistrza Miasta z dnia 25 lutego 2003r. w sprawie ustalenia Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Miejskiego w Lublińcu,

2)       zarządzenie nr 111/2003 Burmistrza Miasta Lublińca z dnia 1 lipca 2003r. zmieniające Zarządzenie Nr 22 Burmistrza Miasta z dnia 25 lutego 2003r. w sprawie ustalenia Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Miejskiego w Lublińcu,

3)       zarządzenie nr 161/2003 Burmistrza Miasta Lublińca z dnia 13 października 2003r. zmieniające Zarządzenie Nr 22 Burmistrza Miasta z dnia 25 lutego 2003r. w sprawie ustalenia Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Miejskiego w Lublińcu,

4)       zarządzenie nr 74/2004 Burmistrza Miasta Lublińca z dnia 30 kwietnia 2004r. zmieniające Zarządzenie Nr 22 Burmistrza Miasta z dnia 25 lutego 2003r. w sprawie ustalenia Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Miejskiego w Lublińcu,

5)       zarządzenie nr 119/2004 Burmistrza Miasta Lublińca z dnia 1 lipca 2004r. zmieniające Zarządzenie Nr 22 Burmistrza Miasta z dnia 25 lutego 2003r. w sprawie ustalenia Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Miejskiego w Lublińcu,

6)       zarządzenie nr 18/2005 Burmistrza Miasta Lublińca z dnia 28 lutego 2005r. zmieniające Zarządzenie Nr 22 Burmistrza Miasta z dnia 25 lutego 2003r. w sprawie ustalenia Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Miejskiego w Lublińcu

7)       zarządzenie nr 210/2006 Burmistrza Miasta Lublińca z dnia 11 grudnia 2006r. zmieniające Zarządzenie Nr 22 Burmistrza Miasta z dnia 25 lutego 2003r. w sprawie ustalenia Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Miejskiego w Lublińcu.

§ 48

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia z mocą obowiązującą od 1 lutego 2007r.

Powrót

Załączniki

Metryka dokumentu

ukryj
Tytuł dokumentu:ZARZĄDZENIE NR 20/2007 BURMISTRZA MIASTA LUBLIŃCA Z DNIA 31 STYCZNIA 2007 ROKU. w sprawie ustalenia Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Miejskiego w Lublińcu
Podmiot udostępniający informację:Urząd Miejski Lubliniec
Informację opublikował:Jolanta Bryś
Informację wytworzył:
Data na dokumencie:Brak
Data publikacji:02.02.2007 10:20

Rejestr zmian dokumentu

pokaż