Ogłoszenie o wszczęciu postępowania na wzmocnienie więźby dachowej w budynku przy ul. Sokoła 13 w Lublińcu

Miejski Dom Kultury w Lublińcu ul. Plebiscytowa 9, 42-700 LUBLINIEC, tel. 034/356-29-31, fax. 034/ 351-04-97;
e-mail:
mdk@lubliniec.pl, , ogłasza przetarg nieograniczony na:

„Wzmocnienie więźby dachowej w budynku przy ul. Sokoła 13 w Lublińcu

 

Trybem udzielenia zamówienia jest przetarg nieograniczony, zgodnie z art. 10 ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych (tj. Dz. U. z 2006 r. Nr 164, poz. 1163), zwana dalej ustawą.

Przedmiotowe postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego jest postępowaniem, którego wartość nie przekracza wyrażonej w złotych równowartości kwoty 60 000 €.

 

Przedmiotem zamówienia jest: wykonanie robót budowlanych polegających na wzmocnieniu więźby dachowej budynku przy ul. Sokoła 13 w Lublińcu a obejmujące swoim zakresem m. in.:

a/       rozebranie sufitu podwieszanego,

b/       podstemplowanie zagrożonych stropów,

c/       wykonanie wzmocnienia płatwi,

d/       wykonanie dodatkowych zastrzałów,

e/       uzupełnienie mocowania węzłów oraz wzmocnienie węzłów głównych,

f/        wymianę istniejących elementów kratownic,

g/       wykonanie sufitu podwieszanego z płyt dźwiękochłonnych, wraz z izolacją przeciwdźwiękową z wełny mineralnej,

h/       malowanie wykonanego sufitu podwieszanego.

 

Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 45453000-7 - Roboty remontowe i renowacyjne

Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych.

Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych.

Zamawiający nie przewiduje udzielenia zamówień uzupełniających.

Zamawiający nie zamierza zawierać umowy ramowej.

Zamawiający nie zamierza ustanowienia dynamicznego systemu zakupów.

Zamawiający nie przewiduje wyboru oferty najkorzystniejszej z zastosowaniem aukcji elektronicznej.

 

1. W postępowaniu mogą wziąć udział Wykonawcy, którzy spełniają:

a/       spełniają warunki określone w art. 22 ust. 1 ustawy,

2.  Dokumenty potwierdzające, że Wykonawca spełnia wymagania określone w punkcie 1:

a/       aktualny odpis z właściwego rejestru albo aktualne zaświadczenie o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub zgłoszenia do ewidencji działalności gospodarczej, wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert,

b/       oświadczenie o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu.

Zamawiający oceni spełnienie warunków udziału w postępowaniu na podstawie złożonych dokumentów na zasadzie „spełnia” – “nie spełnia”.

 

Pożądany termin realizacji zamówienia: 20.12.2006 r..

Zamawiający nie wymaga wniesienia wadium.

Termin związania z ofertą wynosi 30 dni.

Przetarg odbędzie się dnia 15.11.2006 r. o godz. 1100 w Miejskim Domu Kultury w Lublińcu, ul. Plebiscytowa 9. Termin składania ofert w zamkniętych kopertach upływa dnia 15.11. 2006 r. o godz. 1030.

Oferty należy składać w sekretariacie Miejskiego Domu Kultury w Lublińcu ul. Plebiscytowa 9.

Specyfikację warunków zamówienia (bezpłatna) oraz dodatkowe informacje można uzyskać w sekretariacie Miejskiego Domu Kultury, ul. Plebiscytowa 9.

Specyfikacja istotnych warunków zamówienia zamieszczona będzie na stronie internetowej Urzędu Miejskiego w Lublińcu: www.lubliniec.pl/siwz  

Spośród złożonych ofert wybrana zostanie najkorzystniejsza oferta z punktu widzenia następujących kryteriów i ich wag: cena za jaką zostanie zrealizowane zamówienie - 100 %.

 

Powrót

Załączniki

Brak załączników w dokumencie.

Metryka dokumentu

ukryj
Tytuł dokumentu:Ogłoszenie o wszczęciu postępowania na wzmocnienie więźby dachowej w budynku przy ul. Sokoła 13 w Lublińcu
Podmiot udostępniający informację:Urząd Miejski Lubliniec
Informację opublikował:Dariusz Myrcik
Informację wytworzył:
Data na dokumencie:Brak
Data publikacji:07.11.2006 14:18

Rejestr zmian dokumentu

pokaż