UCHWAŁA Nr 110/IX/03

Rady Miejskiej  w  Lublińcu

z dnia 29.05.2003r

w sprawie zmiany uchwały Nr 410/XLVIII/02 Rady Miejskiej w Lublińcu z dnia 30 sierpnia 2002r  dot. ustalenia stawki procentowej  opłaty adiacenckiej dla właścicieli i użytkowników wieczystych z tytułu wzrostu wartości nieruchomości objętych podziałem

                        Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 9 lit a  ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym ( Dz.U. z 2001r. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm. ) w związku z art. 98 ust.4  ustawy  z dnia 21 sierpnia 1997r o gospodarce nieruchomościami  /Dz.U. z 2000r  Nr 46 poz.543 z późn. zm. / Rada  Miejska w Lublińcu  uchwala,  co następuje:

§ 1

§  1 uchwały, o której mowa w tytule niniejszej uchwały otrzymuje brzmienie :

„Ustala się dla właścicieli oraz użytkowników wieczystych nieruchomości o powierzchni  większej niż 2000 m2  objętych podziałem , opłate adiacencką w wysokości  15 %  różnicy  pomiedzy wartością nieruchomości przed podziałem, a wartością nieruchomości po podziale”.

§ 2

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta Lublińca.

§  3

Sprawy wszczęte lecz nie zakończone decyzją ostateczną wydaną przed dniem wejścia w życie niniejszej uchwały prowadzone będą na podstawie przepisów tej uchwały.

§  4

Uchwała wchodzi w życie 14 dni po ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego

Powrót

Załączniki

  • Brak załączników w dokumencie.

Metryka dokumentu

ukryj
Tytuł dokumentu:Uchwała Rady Miejskiej Nr 110/IX/03 z dnia 29 maja 2003 roku w sprawie zmiany uchwały Nr 410/XLVIII/02 Rady Miejskiej w Lublińcu z dnia 30 sierpnia 2002r
Podmiot udostępniający informację:
Informację opublikował:Jolanta Bryś
Data publikacji:28.07.2003 10:43
Data na dokumencie:Brak
Informację aktualizował:Tomasz Kucharski
Data aktualizacji:26.01.2011 11:52