Lubliniec, dnia 17.10.2006r.

O  G  Ł  O  S  Z  E  N  I  E

           

            Zarząd Gospodarki Komunalnej, Lokalowej i Ciepłownictwa w Lublińcu przy
ul. Spokojnej 2
, działając na podstawie art.39 Prawa zamówień publicznych z dnia 29 stycznia 2004r. (Dz.U. z 2004r., nr 19, poz.177 z późn. zmian.), ogłasza przetarg nieograniczony  do 60.000 EURO.     

1. Przedmiotem przetargu nieograniczonego jest dostawa i montaż urządzenia do separacji zanieczyszczeń mechanicznych typu sito obrotowe i urządzenia do transportu skratek wraz z obejmą  do podwieszania worków na Oczyszczalni Ścieków w Lublińcu.

2.  Termin realizacji :

      Zakończenie realizacji ustala się do dnia  30.03.2007r.

3.  Zamawiający przy wyborze oferty będzie kierować się następującym kryterium :

-         cena oferty                                               -    80%

-         warunki gwarancji                                        -  20%

4.  Termin związania ofertą wynosi 30 dni.

     Bieg terminu rozpoczyna się wraz z upływem terminu składania ofert. Oznacza to, że oferent jest związany ofertą do dnia 28.11.2006r.

5.    Termin składania ofert.

5.1.  Ofertę należy składać osobiście lub drogą pocztową w siedzibie Zamawiającego, pok. nr 1 (sekretariat) do dnia :  30. 10. 2006r.  do godz. 945. 

       Oferty złożone po tym terminie zostaną zwrócone bez otwierania opakowań lub kopert.

5.2   Oferty należy składać w nieprzejrzystych i zamkniętych kopertach lub opakowaniach opatrzonych  hasłem : „Oferta przetargowa na dostawę i montaż sita obrotowego i transportera skratek ”.     

                                

6.     Otwarcie ofert.

6.1.   Otwarcie ofert nastąpi w dniu  30. 10. 2006r.  o godz.1000  w siedzibie Zamawiającego.

6.2.   Przy otwarciu ofert mogą być obecni upoważnieni przedstawiciele Oferentów.

 6.3.  Po otwarciu ofert podaje się imię i nazwisko, nazwę (firmę) oraz adres (siedzibę) Wykonawcy,   którego oferta jest otwierana, a także informacje dotyczące ceny oferty i warunków gwarancji.

6.4.  Wyniki przetargu zostaną ogłoszone na tablicy informacyjnej w siedzibie Zamawiającego, na portalu internetowym UZP, na stronie internetowej : www.lubliniec.bip.info.pl.

         Niezależnie od tego, wszyscy oferenci zakwalifikowani do udziału w przetargu, powiadomieni zostaną pisemnie.

6.5. Specyfikacja istotnych warunków zamówienia zamieszczona jest na stronie internetowej : www.lubliniec.bip.info.pl.

6.6. SIWZ i pozostałe materiały przetargowe można otrzymać bezpłatnie pocztą lub fax-em na  wniosek Oferenta.

Powrót

Pokaż komentarz

Załączniki

  • Brak załączników w dokumencie.

Metryka dokumentu

ukryj
Tytuł dokumentu:Ogłoszenie przetargu na dostawę i montaż sita obrotowego i transportera skratek.
Podmiot udostępniający informację:Zakład Wodociągów i Usług Komunalnych 42-700 Lubliniec, ul. Spokojna 2
Informację opublikował:Adam Bolesławski
Data publikacji:18.10.2006 07:37
Wytworzył lub odpowiada za treść:
Data na dokumencie:Brak
Informację aktualizował:Adam Bolesławski
Data aktualizacji:27.10.2006 13:13