Burmistrz   Miasta  Lublińca

ogłasza

I przetarg  ustny  nieograniczony na sprzedaż nieruchomości lokalowej nr 8

 położonej w Lublińcu przy ul. Mickiewicza 19,

   stanowiącej własność Gminy Lubliniec

 

I. Przedmiot sprzedaży:

Lokal niemieszkalny nr 8 (usługowy) o powierzchni użytkowej  103,13 m2 z którym związany jest udział w wysokości 1939/10000 części w prawie własności do działki gruntu opisanej w ewidencji gruntów jako dz.nr 889/352 i 892/48 o łącznej pow. 0,0791 ha z karty mapy 3 obręb Lubliniec, opisanej w księdze wieczystej Sądu Rejonowego w Lublińcu Nr CZ1L/00056988/7 jako własność Gminy Lubliniec. W Dziale III wpisana jest bezterminowa i bezpłatna służebność gruntowa, ograniczając zakres jej wykonywania do działki nr 1257/0406 i pasa technologicznego o powierzchni 83,00 m2, o szerokości 1 m przebiegającego wzdłuż przyłącza wodociągowego (po 0,5 m po każdej stronie od osi wodociągu) wraz z hydrantem, oznaczonym na załączniu graficznym do zarządzenia nr 118/2015 Burmistrza Miasta Lublińca z dnia 29.05.2015r. stanowiącym załącznik do ninjejszego aktu, polegająca na prawie posadownienia urządzeń w związku z budową przyłącza wodociągowego o długości 83 m (średnica rury 90 mm) wraz  z montażem hydrantu przeciwpożarowego, a także na prawie dostępu do tych urządzeń w celu usuwania awarii, dokonywania przeglądu, kontrali, konserwacji, pomiarów, remontów, modernizacji i wymiany, obciążająca każdoczesnych właścicieli działki numer 1257/0406 opisanej w tej księdze wieczystej na rzecz każdoczesnych właścicieli lub użytkowników wieczystych działki nr 3762/331 opisanej w księdze wieczystej CZ1L/00055691/1.

*UWAGA: przedmiotowe obciążenie jest bezprzedmiotowe i na podstawie oświadczenia podlegać będzie wykreśleniu przy zawieraniu umowy notarialnej.
Dział IV wolny od wpisów.

II. Opis nieruchomości:

Lokal oznaczony nr 8 położony jest na parterze budynku dwukondygnacyjnego nr 19. Lokal jest jednopoziomowy, z oknami wychodzącymi na dwie strony, wykończony w przeciętnym standardzie, w przeciętnym stanie technicznym, wymaga częściowego remontu i odświeżenia. Lokal ogrzewany jest poprzez własne źródło ciepła – piec węglowy, wyposażony jest w grzejniki żeliwne. Układ funkcjonalny: pomieszczenie sklepowe 71,00 m2, zaplecze sklepu 13,47 m2, magazyn 14,31 m2, kotłownia 4,35 m2. Lokal wyposażony jest w m.in. następujące instalacje: elektryczną, wodociągową, kanalizacyjną.

III. Przeznaczenie w planie zagospodarowania przestrzennego:  

Symbol- U, MW - Tereny usług, tereny zabudowy wielorodzinnej, w stefie „B” ochrony konserwatorskiej.

UWAGA: Powyżej opisano ogólne ustalenia m.p.z.p. Z pełnym tekstem i rysunkiem planu można zapoznać się w siedzibie Urzędu Miejskiego w Lublińcu przy ul. PADEREWSKIEGO 5 parter pokój nr 3.

IV. Cena wywoławcza nieruchomości lokalowej:               270.000,00 zł

*zgodnie z art. 43 ust. 1 pkt 10 ustawy o podatku od towarów i usług VAT niniejszy lokal wraz z udziałem w działce gruntu objęty jest stawką zwolnioną

V. Termin i miejsce przetargu:

I przetarg ustny nieograniczony  odbędzie się  w siedzibie Urzędu Miejskiego w Lublińcu,

 ul. Paderewskiego 5, Sala posiedzeń  nr 11 - I piętro

w dniu  27 lipca 2022r  o godzinie 9:00

 

Organizator zastrzega sobie możliwość zmiany miejsca  przeprowadzenia przetargu.

Informacja o zmianie, zamieszczona zostanie na stronie internetowej Urzędu Miejskiego w Lublińcu www.lubliniec.pl w  Biuletynie Informacji Publicznej /nieruchomości/ ogłoszenia o przetargach.

PRZETARG przeprowadzony zostanie zgodnie z Rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia  14 września 2004r. w sprawie sposobu i trybu przeprowadzania przetargów oraz rokowań na zbycie nieruchomości. (Dz. U z 2021r., poz. 2213 t.j.)  Zgodnie z w/w rozporządzeniem przetarg jest ważny bez względu na liczbę uczestników, jeżeli chociaż jeden uczestnik zaoferuje co najmniej jedno postąpienie powyżej ceny wywoławczej. Postąpienie nie może wynosić mniej niż 1% ceny wywoławczej z zaokrągleniem do pełnych dziesiątek złotych tj. nie mniej niż 2.700 zł.

 

VI. WARUNKI PRZETARGU

WADIUM

Przystępujący do przetargu zobowiązani są do wpłacenia wadium w wysokości 27.000,00 zł na konto Urzędu Miejskiego w ING Bank Śląski S.A. w Katowicach O/Częstochowa nr 11105011421000000500966791 do dnia 21 lipca 2022r.  Za dzień wniesienia wadium uważa się dzień wpływu kwoty na rachunek bankowy Gminy. Na dokumencie przelewu należy wpisać „Lokal nr 8 przy ul. Mickiewicza 19 w Lublińcu” oraz tytuł wpłaty winien również wskazywać jednoznacznie uczestnika przetargu (osoba fizyczna, spółka – nazwa spółki, osoba fizyczna prowadząca działalność gospodarczą – nazwa firmy).

 

Wpłacone wadium podlega:

 • zaliczeniu bez oprocentowania na poczet ceny nabycia nieruchomości lokalowej zaoferowanej przez oferenta, który przetarg wygra,
 • zwrotowi bez oprocentowania pozostałym oferentom, którzy przetargu nie wygrają, niezwłocznie po zamknięciu przetargu, jednak nie później niż przed upływem 3 dni od dnia zamknięcia przetargu,
 • zwrotowi bez oprocentowania wszystkim oferentom w przypadku odwołania lub unieważnienia przetargu, nie później jednak niż przed upływem 3 dni od dnia odwołania lub unieważnienia przetargu,
 • przepadkowi, jeżeli oferent, który wygra przetarg, uchyli się od zawarcia umowy w formie aktu notarialnego.

Cena

Cena sprzedawanej nieruchomości lokalowej podlega zapłacie przelewem, nie później niż do dnia  zawarcia umowy notarialnej w formie aktu notarialnego. Za zapłatę ceny uznaje się wpływ należności na wskazane w protokole konto Urzędu Miejskiego w Lublińcu.

Dokumenty

W dniu przetargu mogą brać udział osoby fizyczne lub prawne, które wniosą wadium w wyznaczonym terminie oraz przedłożą Komisji Przetargowej w dniu przetargu następujące dokumenty:

 • osoby fizyczne i przedstawiciele osób prawnych - dokument potwierdzający tożsamość (ważny dowód osobisty lub paszport),
 • podmioty gospodarcze - elektroniczny odpis z właściwego dla danego podmiotu rejestru (CEIDG, KRS),
 • pełnomocnicy- dokument potwierdzający tożsamość i notarialnie poświadczone pełnomocnictwo o ile uprawnienia do działania w imieniu osób prawnych nie wynikają z innych dokumentów,
 • aktualnego dokumentu z którego wynika upoważnienie przedstawiciela oferenta do jego reprezentowania w przetargu (dotyczy: przystąpienia do przetargu oferenta działającego przez przedstawiciela),
 • w przypadku osób fizycznych prowadzących działalność w formie Spółki Cywilnej- umowę spółki oraz stosowne dokumenty do działania w imieniu spółki,
 • przypadku osób pozostających w związku małżeńskim, w którym obowiązuje ustrój ustawowej wspólności majątkowej konieczna jest obecność obojga małżonków lub jednego z nich z pisemną zgodą drugiego małżonka na nabycie nieruchomości ze środków majątku wspólnego. Dotyczy to również osób fizycznych prowadzących działalność gospodarczą (druk do pobrania - załącznik do ogłoszenia).                     W przypadku gdy nieruchomość nabywana będzie z majątku odrębnego zgoda taka nie jest wymagana,
 • oświadczenie o zapoznaniu się ze stanem technicznym, prawnym i faktycznym nieruchomości (druk do pobrania - załącznik do ogłoszenia),
 • oświadczenie - zgoda oferenta na przetwarzanie danych osobowych przez Gminę Lubliniec dla potrzeb przeprowadzenia postępowania przetargowego (druk do pobrania - załącznik do ogłoszenia).
 • umowę zawartą między osobami określającą wysokość udziału każdej z tych osób we wpłaconym wadium oraz w prawie własności nieruchomości w razie jej nabycia. Dotyczy wpłaty łącznego wadium przez jedną osobę i przystąpienia do przetargu każdej z osób wymienionych w tytule przelewu jako pojedynczego oferenta (przykładowy druk do pobrania – załącznik do ogłoszenia),

VII. INFORMACJE OGÓLNE

 • Wszelkie koszty związane z przeniesieniem prawa własności nieruchomości lokalowej, w tym koszty sporządzenia umowy notarialnej oraz opłaty wieczystoksięgowe związane      z dokonaniem wpisów ponosi nabywca,
 • Burmistrz ma prawo odwołania przetargu z ważnych powodów,
 • Nabywca przejmuje nieruchomość lokalową w stanie istniejącym,
 • Istnieje możliwość oględzin nieruchomości lokalowej po uprzednim uzgodnieniu terminu  w Wydziale Nieruchomości i Zagospodarowania Przestrzennego Urzędu Miejskiego w Lublińcu,
 • Wylicytowana cena nieruchomości lokalowej nie obejmuje kosztów związanych z okazaniem przebiegu granic nieruchomości przy ul. Mickiewicza 19 w Lublińcu,
 • Wpłata ceny osiągniętej w przetargu musi być dokonana przed spisaniem umowy notarialnej, tak aby w dniu spisania umowy kwota była zaksięgowana na koncie Urzędu,
 • Osoba ustalona jako nabywca nieruchomości lokalowej, będąca cudzoziemcem,  w stosunku do  którego ustawa z dnia 24 marca 1920r. o nabywaniu nieruchomości przez cudzoziemców, nakłada obowiązek uzyskania zezwolenia na nabycie nieruchomości, zobowiązana będzie do przedłożenia, przed wyznaczonym terminem zawarcia umowy, stosownego zezwolenia na nabycie nieruchomości lokalowej wydanego przez ministra właściwego do spraw wewnętrznych.
 • Jeżeli osoba ustalona jako nabywca nieruchomości lokalowej nie przystąpi bez usprawiedliwienia do zawarcia umowy w miejscu i w terminie podanych w zawiadomieniu, organizator przetargu może odstąpić od zawarcia umowy, a wpłacone wadium nie podlega zwrotowi.

Informacji związanych ze zbyciem wyżej opisanej nieruchomości lokalowej udziela Wydział Nieruchomości i Zagospodarowania Przestrzennego  Urzędu Miejskiego w Lublińcu parter, pokój Nr 4, tel. (34) 3530-100 (w.127,129) e-mail: grunty@lubliniec.pl Ogłoszenie niniejsze wywieszone jest na tablicy informacyjnej w siedzibie Urzędu Miejskiego   w Lublińcu przy ul. Paderewskiego 5, opublikowane na stronie internetowej Urzędu Miejskiego w Lublińcu  www.lubliniec.eu w zakładce Rozwój i Biznes/nieruchomości i w Biuletynie Informacji Publicznej /nieruchomości/ ogłoszenia o przetargach. W prasie opublikowane jest w wersji skróconej. Informacja o ochronie danych osobowych w związku z prowadzoną procedurą sprzedaży znajduje się na stronie internetowej Urzędu Miejskiego w Lublińcu  www.lubliniec.pl w zakładce Biuletynie Informacji Publicznej /Nieruchomości.

                                                                                   

 

                                                                                                         BURMISTRZ

                                                                                                          EDWARD MANIURA

 

 

 

 

 

 

 

Lubliniec, 22.06.2022r.

Powrót

Metryka dokumentu

ukryj
Tytuł dokumentu:I przetarg ustny (licytacja) nieograniczony na sprzedaż nieruchomości lokalowej nr 8 położonej w Lublińcu przy ul. Mickiewicza 19, stanowiącej własność Gminy Lubliniec
Podmiot udostępniający informację:
Informację opublikował:Justyna Strzoda
Data publikacji:22.06.2022 08:38
Wytworzył lub odpowiada za treść:
Data na dokumencie:Brak
Informację aktualizował:Justyna Strzoda
Data aktualizacji:22.06.2022 08:47