Burmistrz Miasta Lublińca

ogłasza

I przetarg ustny (licytacja) nieograniczony na sprzedaż nieruchomości, stanowiącej własność Gminy Lubliniec, położonej w Lublińcu

przy ulicy DRONIOWICKIEJ.

 

 

I. PRZEDMIOT SPRZEDAŻY

działka nr 3392/64 o pow. 0,0240 ha z km 5Droniowiczki obręb Lubliniec, zapisana w księdze wieczystej CZ1L/00037920/4 jako własność Gminy Lubliniec.

Dział III „Prawa, Roszczenia i Ograniczenia” i Dział IV „Hipoteka” tej księgi nie zawierają wpisów.

 

II. OPIS NIERUCHOMOŚCI

Nieruchomość gruntowa częściowo zabudowana, położona w Lublińcu przy ul. Droniowickiej w kierunku północno-zachodnim, 1 km od centrum miasta. Działka posiada kształt zbliżony do prostokąta, częściowo ogrodzona . Od ul. Droniowickiej ogrodzenie jest murowane (cegła klinkierowa), wypełnienie ze sztachet drewnianych (płot, brama i furtka). Nieruchomość pokryta jest roślinnością trawiastą z pojedyńczymi zadrzewieniami i zakrzewieniami, utwardzona kostką i płytami betonowymi. Otoczenie stanowi zabudowa jednorodzinna. Działka posiada dostęp do drogi publicznej – ulicy Droniowickiej, natomiast do sąsiedniej, przyległej nieruchomości - działki nr 1613/64 (własność osoby fizycznej), ustanowiona zostanie odpowiednia służebność gruntowa. Nieruchomość obciążona jest umową dzierżawy, zawartą na czas określony do dnia 30.06.2023r.

UWAGA:

Nabywca nieruchomości będącej przedmiotem przetargu zobowiązany będzie do ustanowienia na rzecz nieruchomości przyległej, działki nr 1613/64, zabudowanej budynkiem jednorodzinnym, nieodpłatnej i nieograniczonej w czasie służebności drogowej, pasem szerokości 5 metrów biegnącej istniejącym śladem drogowym. Służebność ta zabezpieczy dostęp tej działki do drogi publicznej.

III. PRZEZNACZENIE W PLANIE ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO

24MN - tereny zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej

UWAGA: Powyżej opisano ogólne ustalenia m.p.z.p. z pełnym tekstem i rysunkiem planu można zapoznać się w siedzibie Urzędu Miejskiego w Lublińcu przy ul. PADEREWSKIEGO 5 - parter, pokój nr 3.

 

IV. CENA WYWOŁAWCZA NIERUCHOMOŚCI 39.500,00 zł

VAT - stawka zwolniona na podstawie art. 43 ust. 1 pkt 10a ustawy z dnia 11 marca 2004r. (Dz. U. z 2022, Poz. 931 t.j) o podatku od towarów i usług.

 

V. TERMIN I MIEJSCE PRZETARGU

I przetarg ustny nieograniczony odbędzie się w siedzibie Urzędu Miejskiego w Lublińcu,

ul. Paderewskiego 5, Sala posiedzeń nr 11 - I piętro

w dniu 29 czerwca 2022r.

o godzinie 9:30

 

Organizator zastrzega sobie możliwość zmiany miejsca przeprowadzenia przetargu.

Informacja o zmianie, zamieszczona zostanie na stronie internetowej Urzędu Miejskiego w Lublińcu www.lubliniec.pl w Biuletynie Informacji Publicznej /nieruchomości/ ogłoszenia o przetargach.

 

PRZETARG przeprowadzony zostanie zgodnie z Rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 14 września 2004r. w sprawie sposobu i trybu przeprowadzania przetargów oraz rokowań na zbycie nieruchomości. (Dz. U z 2021r., Poz. 2213 t.j.) Zgodnie z w/w rozporządzeniem przetarg jest ważny bez względu na liczbę uczestników, jeżeli chociaż jeden uczestnik zaoferuje co najmniej jedno postąpienie powyżej ceny wywoławczej. Postąpienie nie może wynosić mniej niż 1% ceny wywoławczej z zaokrągleniem do pełnych dziesiątek złotych tj. nie mniej niż 400 zł.

 

VI. WARUNKI PRZETARGU

WADIUM

Przystępujący do przetargu zobowiązani są do wpłacenia wadium w wysokości 4.000,00 zł na konto Urzędu Miejskiego w ING Bank Śląski S.A. w Katowicach O/Częstochowa nr 11105011421000000500966791 do dnia 22 czerwca 2022r. Za dzień wniesienia wadium uważa się dzień wpływu kwoty na rachunek bankowy Gminy. W tytule przelewu konieczne jest wpisanie nr działki, której nabyciem oferent jest zainteresowany - pkt I ogłoszenia oraz nazwę podmiotu, który nabędzie nieruchomość w przypadku wygrania przetargu: osoba fizyczna, spółka - nazwa spółki, osoba fizyczna prowadząca działalność gospodarczą - nazwa firmy.

 

Wpłacone wadium podlega:

 1. zaliczeniu bez oprocentowania na poczet ceny nabycia nieruchomości zaoferowanej przez oferenta, który przetarg wygra,

 2. zwrotowi bez oprocentowania pozostałym oferentom, którzy przetargu nie wygrają, niezwłocznie po zamknięciu przetargu, jednak nie później niż przed upływem 3 dni od dnia zamknięcia przetargu,

 3. zwrotowi bez oprocentowania wszystkim oferentom w przypadku odwołania lub unieważnienia przetargu, nie później jednak niż przed upływem 3 dni od dnia odwołania lub unieważnienia przetargu,

 4. przepadkowi, jeżeli oferent, który wygra przetarg, uchyli się od zawarcia umowy w formie aktu notarialnego.

 

Cena

Cena sprzedawanej nieruchomości podlega zapłacie przelewem, nie później niż do dnia zawarcia umowy notarialnej w formie aktu notarialnego. Za zapłatę ceny uznaje się wpływ należności na wskazane w protokole konto Urzędu Miejskiego w Lublińcu.

 

Dokumenty

W dniu przetargu mogą brać udział osoby fizyczne lub prawne, które wniosą wadium w wyznaczonym terminie oraz przedłożą Komisji Przetargowej w dniu przetargu następujące dokumenty:

 1. osoby fizyczne i przedstawiciele osób prawnych - dokument potwierdzający tożsamość (ważny dowód osobisty lub paszport),

 2. podmioty gospodarcze - elektroniczny odpis z właściwego dla danego podmiotu rejestru (CEIDG, KRS),

 3. pełnomocnicy- dokument potwierdzający tożsamość i notarialnie poświadczone pełnomocnictwo o ile uprawnienia do działania w imieniu osób prawnych nie wynikają z innych dokumentów,

 4. aktualnego dokumentu z którego wynika upoważnienie przedstawiciela oferenta do jego reprezentowania w przetargu (dotyczy: przystąpienia do przetargu oferenta działającego przez przedstawiciela),

 5. w przypadku osób fizycznych prowadzących działalność w formie Spółki Cywilnej- umowę spółki oraz stosowne dokumenty do działania w imieniu spółki,

 6. przypadku osób pozostających w związku małżeńskim, w którym obowiązuje ustrój ustawowej wspólności majątkowej konieczna jest obecność obojga małżonków lub jednego z nich z pisemną zgodą drugiego małżonka na nabycie nieruchomości ze środków majątku wspólnego. Dotyczy to również osób fizycznych prowadzących działalność gospodarczą (druk do pobrania - załącznik do ogłoszenia).W przypadku gdy nieruchomość nabywana będzie z majątku odrębnego zgoda taka nie jest wymagana,

 7. oświadczenie o zapoznaniu się ze stanem technicznym, prawnym i faktycznym nieruchomości (druk do pobrania - załącznik do ogłoszenia),

 8. oświadczenie - zgoda oferenta na przetwarzanie danych osobowych przez Gminę Lubliniec dla potrzeb przeprowadzenia postępowania przetargowego (druk do pobrania - załącznik do ogłoszenia).

 9. umowę zawartą między osobami określającą wysokość udziału każdej z tych osób we wpłaconym wadium oraz w prawie własności nieruchomości w razie jej nabycia. Dotyczy wpłaty łącznego wadium przez jedną osobę i przystąpienia do przetargu każdej z osób wymienionych w tytule przelewu jako pojedynczego oferenta (przykładowy druk do pobrania – załącznik do ogłoszenia),

 

VII. INFORMACJE OGÓLNE

 1. Wszelkie koszty związane z przeniesieniem prawa własności nieruchomości, w tym koszty sporządzenia umowy (w tym ustanowienia służebności) oraz opłaty wieczystoksięgowe związane z dokonaniem wpisów ponosi nabywca,

 2. Burmistrz ma prawo odwołania przetargu z ważnych powodów,

 3. Nabywca przejmuje nieruchomość w stanie istniejącym,

 4. Wylicytowana cena nieruchomości nie obejmuje kosztów związanych z okazaniem przebiegu granic,

 5. Wszelkie czynności związane z granicami nieruchomości, w tym ustalenie przebiegu granic nieruchomości, wznowienie znaków granicznych, wyznaczenie i utrwalenie punktów granicznych odbywać się będą na koszt i staraniem nabywcy,

 6. Wpłata ceny osiągniętej w przetargu musi być dokonana przed spisaniem umowy notarialnej, tak aby w dniu spisania umowy kwota była zaksięgowana na koncie Urzędu,

 7. Osoba ustalona jako nabywca nieruchomości, będąca cudzoziemcem, w stosunku do którego ustawa z dnia 24 marca 1920r. o nabywaniu nieruchomości przez cudzoziemców, nakłada obowiązek uzyskania zezwolenia na nabycie nieruchomości, zobowiązana będzie do przedłożenia, przed wyznaczonym terminem zawarcia umowy, stosownego zezwolenia na nabycie nieruchomości wydanego przez ministra właściwego do spraw wewnętrznych.

 8. Jeżeli osoba ustalona jako nabywca nieruchomości nie przystąpi bez usprawiedliwienia do zawarcia umowy w miejscu i w terminie podanych w zawiadomieniu, organizator przetargu może odstąpić od zawarcia umowy, a wpłacone wadium nie podlega zwrotowi.

 

Informacji związanych ze zbyciem wyżej opisanej nieruchomości udziela Wydział Nieruchomości i Zagospodarowania Przestrzennego Urzędu Miejskiego w Lublińcu parter, pokój Nr 4, tel. (34) 3530-100 (w.127,129) e-mail: grunty@lubliniec.pl Ogłoszenie niniejsze wywieszone jest na tablicy informacyjnej w siedzibie Urzędu Miejskiego w Lublińcu przy ul. Paderewskiego 5, opublikowane na stronie internetowej Urzędu Miejskiego w Lublińcu www.lubliniec.pl w zakładce aktualności/samorząd/nieruchomości na sprzedaż i w Biuletynie Informacji Publicznej /nieruchomości/ ogłoszenia o przetargach. W prasie opublikowane jest w wersji skróconej. Informacja o ochronie danych osobowych w związku z prowadzoną procedurą sprzedaży znajduje się na stronie internetowej Urzędu Miejskiego w Lublińcu www.lubliniec.pl w zakładce Biuletynie Informacji Publicznej /Nieruchomości.

 

 

                                                                                                   BURMISTRZ

 

                                                                                                EDWARD MANIURA

 

 

 

 

 

 

Lubliniec, 17.05.2022r.

 

Ogłoszenie niniejsze było wywieszone na tablicy informacyjnej w siedzibie Urzędu Miejskiego w Lublińcu na parterze w dniach od …….………...2022 do……...……...2022r.

Powrót

Metryka dokumentu

ukryj
Tytuł dokumentu:I przetarg ustny (licytacja) nieograniczony na sprzedaż nieruchomości, stanowiącej własność Gminy Lubliniec, położonej w Lublińcu przy ulicy DRONIOWICKIEJ 3392/64.
Podmiot udostępniający informację:UM Lubliniec
Informację opublikował:Jola Pluta
Data publikacji:17.05.2022 10:55
Wytworzył lub odpowiada za treść:
Data na dokumencie:Brak
Informację aktualizował:Jola Pluta
Data aktualizacji:17.05.2022 11:43