Burmistrz Miasta Lublińca

ogłasza

I przetarg ustny (licytacja) nieograniczony na sprzedaż nieruchomości gruntowej, stanowiącej własność Gminy Lubliniec, położonej w Lublińcu przy ul. Władysława Szpilama

pomiędzy ulicami Lisowicką i Wojciecha Kilara.

 

I. PRZEDMIOT SPRZEDAŻY:

Nieruchomość gruntowa stanowiąca działkę nr 1409/51 o pow. 0,4168 ha z km 1 obręb Lubliniec, zapisana w Księdze Wieczystej CZ1L/00051246/9 jako własność Gminy Lubliniec.

Dział III „Prawa, Roszczenia i Ograniczenia” zawiera wpis:

 

służebność przesyłu, odpłatną za jednorazowym wynagrodzeniem, na czas nieoznaczony polegającą na prawie do korzystania z nieruchomości objętej tą księgą wieczystą w części oznaczonej jako działki nr 1246/51, 1247/51, 1426/51 w celu posadowienia na niej kabla telekomunikacyjnego i innych urządzeń w związku z budową instalacji telekomunikacyjnej mającej na celu przyłączenie nowych odbiorców, w pasie technologicznym przebiegającym przez te działki zgodnie z załącznikiem graficznym do niniejszego aktu, a nadto na prawie dostępu do tego kabla telekomunikacyjnego i innych urządzeń w celu usuwania awarii, dokonywania przeglądu, kontroli, konserwacji, pomiarów, remontów, modernizacji i wymiany, przy czym szerokość pasa technologicznego wynosi 0,2 m (po 0,1 m po każdej stronie od osi kabla), długość tego kabla wyniesie 163 m, a łączna powierzchnia terenu objętego służebnością wyniesie 32,4 m2.

Dział IV „Hipoteka” nie zawiera wpisów. Wpis ten nie będzie przeniesiony do księgi wieczystej nabywającego, ponieważ Gmina posiada oświadczenie zwolnieniu z obciążenia dla tej działki.

 

II. OPIS NIERUCHOMOŚCI:

Nieruchomość gruntowa niezabudowana, położona pomiędzy ul. Lisowicką i ul. Wojciecha Kilara. Dostęp do drogi publicznej - nieurządzoną drogą gminną (bez nazwy) prowadzącą do ulicy Lisowickiej. Działka posiada kształt regularny, prostokątny. Otoczenie stanowi zabudowa wielorodzinna, pola uprawne oraz ogródki działkowe. Uzbrojenie w ul. Lisowickiej: kanalizacja deszczowa, kanalizacja sanitarna, sieć gazowa i sieć teletechniczna. Uzbrojenie w ul. S Hadyny ; kanalizacja sanitarna , wodociągowa.

 

III. PRZEZNACZENIE W PLANIE ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO:

Symbol 1U - Teren zabudowy usługowej.

UWAGA: Powyżej opisano ogólne ustalenia m.p.z.p. z pełnym tekstem i rysunkiem planu można zapoznać się w siedzibie Urzędu Miejskiego w Lublińcu przy ul. PADEREWSKIEGO 5 parter, pokój nr 3.

IV. CENA WYWOŁAWCZA NIERUCHOMOŚCI: 717.000,00 ZŁ

Do ceny osiągniętej w przetargu doliczony zostanie podatek VAT w wysokości 23%.

 

W przypadku zmiany stawki podatku VAT do ceny prawa własności zostanie doliczony podatek VAT w stawce obowiązującej w dniu zawarcia umowy notarialnej.

 

V. TERMIN I MIEJSCE PRZETARGU:

I przetarg ustny nieograniczony odbędzie się w siedzibie Urzędu Miejskiego w Lublińcu,

ul. Paderewskiego 5, Sala posiedzeń nr 11 - I piętro

w dniu 29 czerwca 2022r.

o godzinie 9:00

 

Organizator zastrzega sobie możliwość zmiany miejsca przeprowadzenia przetargu.

Informacja o zmianie, zamieszczona zostanie na stronie internetowej Urzędu Miejskiego w Lublińcu www.lubliniec.pl w Biuletynie Informacji Publicznej /nieruchomości/ ogłoszenia o przetargach.

 

PRZETARG przeprowadzony zostanie zgodnie z Rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 14 września 2004r. w sprawie sposobu i trybu przeprowadzania przetargów oraz rokowań na zbycie nieruchomości. (Dz. U z 2021r., Poz. 2213 t.j.) Zgodnie z w/w rozporządzeniem przetarg jest ważny bez względu na liczbę uczestników, jeżeli chociaż jeden uczestnik zaoferuje co najmniej jedno postąpienie powyżej ceny wywoławczej. Postąpienie nie może wynosić mniej niż 1% ceny wywoławczej z zaokrągleniem do pełnych dziesiątek złotych. Minimalne postąpienie dla działki

będącej przedmiotem przetargu wynosi 7.170,00 zł

VI. WARUNKI PRZETARGU:

WADIUM

Przystępujący do przetargu zobowiązani są do wpłacenia wadium w wysokości 70.000,00 zł na konto Urzędu Miejskiego w ING Bank Śląski S.A. w Katowicach O/Częstochowa nr 11105011421000000500966791 do dnia 22 czerwca 2022r. Za dzień wniesienia wadium uważa się dzień wpływu kwoty na rachunek bankowy Gminy. Na dokumencie przelewu należy wpisać numer działki na które zostało wpłacone wadium. Tytuł wpłaty wadium winien również wskazywać jednoznacznie uczestnika przetargu (osoba fizyczna, spółka - nazwa spółki, osoba fizyczna prowadząca działalność gospodarczą- nazwa firmy).

Wpłacone wadium podlega:

 1. zaliczeniu bez oprocentowania na poczet ceny nabycia nieruchomości zaoferowanej przez oferenta, który przetarg wygra,

 2. zwrotowi bez oprocentowania pozostałym oferentom, którzy przetargu nie wygrają, niezwłocznie po zamknięciu przetargu, jednak nie później niż przed upływem 3 dni od dnia zamknięcia przetargu,

 3. zwrotowi bez oprocentowania wszystkim oferentom w przypadku odwołania lub unieważnienia przetargu, nie później jednak niż przed upływem 3 dni od dnia odwołania lub unieważnienia przetargu,

 4. przepadkowi, jeżeli oferent, który wygra przetarg, uchyli się od zawarcia umowy w formie aktu notarialnego.

Cena

Cena sprzedawanej nieruchomości podlega zapłacie przelewem, nie później niż do dnia zawarcia umowy notarialnej przenoszącej własność nieruchomości. Za zapłatę ceny uznaje się wpływ należności na wskazane w protokole konto Urzędu Miejskiego w Lublińcu.

 

Dokumenty

W dniu przetargu mogą brać udział osoby fizyczne lub prawne, które wniosą wadium w wyznaczonym terminie oraz przedłożą Komisji Przetargowej w dniu przetargu następujące dokumenty:

 1. osoby fizyczne i przedstawiciele osób prawnych - dokument potwierdzający tożsamość (ważny dowód osobisty lub paszport),

 2. podmioty gospodarcze - elektroniczny odpis z właściwego dla danego podmiotu rejestru (CEIDG, KRS),

 3. pełnomocnicy- dokument potwierdzający tożsamość i notarialnie poświadczone pełnomocnictwo o ile uprawnienia do działania w imieniu osób prawnych nie wynikają z innych dokumentów,

 4. aktualnego dokumentu z którego wynika upoważnienie przedstawiciela oferenta do jego reprezentowania w przetargu (dotyczy: przystąpienia do przetargu oferenta działającego przez przedstawiciela),

 5. w przypadku osób fizycznych prowadzących działalność w formie Spółki Cywilnej- umowę spółki oraz stosowne dokumenty do działania w imieniu spółki,

 6. przypadku osób pozostających w związku małżeńskim, w którym obowiązuje ustrój ustawowej wspólności majątkowej konieczna jest obecność obojga małżonków lub jednego z nich z pisemną zgodą drugiego małżonka na nabycie nieruchomości ze środków majątku wspólnego. Dotyczy to również osób fizycznych prowadzących działalność gospodarczą (druk do pobrania - załącznik do niniejszego ogłoszenia). W przypadku gdy nieruchomość nabywana będzie z majątku odrębnego zgoda taka nie jest wymagana,

 7. oświadczenie o zapoznaniu się ze stanem technicznym, prawnym i faktycznym nieruchomości (druk do pobrania - załącznik do niniejszego ogłoszenia),

 8. oświadczenie - zgoda oferenta na przetwarzanie danych osobowych przez Gminę Lubliniec dla potrzeb przeprowadzenia postępowania przetargowego (druk do pobrania - załącznik do niniejszego ogłoszenia).

 9. umowę zawartą między osobami określającą wysokość udziału każdej z tych osób we wpłaconym wadium oraz w prawie własności nieruchomości w razie jej nabycia. Dotyczy wpłaty łącznego wadium przez jedną osobę i przystąpienia do przetargu każdej z osób wymienionych w tytule przelewu jako pojedynczego oferenta (przykładowy druk - do pobrania – załącznik do niniejszego ogłoszenia),

 

VII. INFORMACJE OGÓLNE:

 1. Wszelkie koszty związane z przeniesieniem prawa własności nieruchomości, w tym koszty sporządzenia umowy oraz opłaty wieczystoksięgowe związane z dokonaniem wpisów ponosi nabywca,

 2. Burmistrz ma prawo odwołania przetargu z ważnych powodów,

 3. Nabywca przejmuje nieruchomość w stanie istniejącym,

 4. Wylicytowana cena nieruchomości nie obejmuje kosztów związanych z okazaniem przebiegu granic,

 5. Wszelkie czynności związane z granicami nieruchomości, w tym ustalenie przebiegu granic nieruchomości, wznowienie znaków granicznych, wyznaczenie i utrwalenie punktów granicznych odbywać się będą na koszt i staraniem nabywcy,

 6. Wpłata ceny osiągniętej w przetargu musi być dokonana przed spisaniem umowy notarialnej, tak aby w dniu spisania umowy kwota była zaksięgowana na koncie Urzędu,

 7. Osoba ustalona jako nabywca nieruchomości, będąca cudzoziemcem, w stosunku do którego ustawa z dnia 24 marca 1920r. o nabywaniu nieruchomości przez cudzoziemców, nakłada obowiązek uzyskania zezwolenia na nabycie nieruchomości, zobowiązana będzie do przedłożenia, przed wyznaczonym terminem zawarcia umowy, stosownego zezwolenia na nabycie nieruchomości wydanego przez ministra właściwego do spraw wewnętrznych.

 8. Jeżeli osoba ustalona jako nabywca nieruchomości nie przystąpi bez usprawiedliwienia do zawarcia umowy w miejscu i w terminie podanych w zawiadomieniu, organizator przetargu może odstąpić od zawarcia umowy, a wpłacone wadium nie podlega zwrotowi.

 

 

 

Informacji związanych ze zbyciem wyżej opisanej nieruchomości udziela Wydział Nieruchomości i Zagospodarowania Przestrzennego Urzędu Miejskiego w Lublińcu parter, pokój Nr 4, tel. (34) 3530-100 (w.127,129) e-mail: grunty@lubliniec.pl Ogłoszenie niniejsze wywieszone jest na tablicy informacyjnej w siedzibie Urzędu Miejskiego w Lublińcu przy ul. Paderewskiego 5, opublikowane na stronie internetowej Urzędu Miejskiego w Lublińcu www.lubliniec.pl w zakładce aktualności/samorząd/nieruchomości na sprzedaż i w Biuletynie Informacji Publicznej /nieruchomości/ ogłoszenia o przetargach. W prasie opublikowane jest w wersji skróconej. Informacja o ochronie danych osobowych w związku z prowadzoną procedurą sprzedaży znajduje się na stronie internetowej Urzędu Miejskiego w Lublińcu www.lubliniec.pl w zakładce Biuletynie Informacji Publicznej /Nieruchomości.

 

 

 

BURMISTRZ

EDWARD MANIURA

 

 

 

Lubliniec, dnia 13.04.2022

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ogłoszenie niniejsze było wywieszone na tablicy informacyjnej w siedzibie Urzędu Miejskiego w Lublińcu na parterze w dniach od ……………....2022 do …………..…...2022

Powrót

Metryka dokumentu

ukryj
Tytuł dokumentu:I przetarg ustny (licytacja) nieograniczony na sprzedaż nieruchomości gruntowej, stanowiącej własność Gminy Lubliniec, położonej w Lublińcu przy ul. Władysława Szpilama pomiędzy ulicami Lisowicką i Wojciecha Kilara.
Podmiot udostępniający informację:UM Lubliniec
Informację opublikował:Jola Pluta
Data publikacji:15.04.2022 09:07
Wytworzył lub odpowiada za treść:
Data na dokumencie:Brak
Informację aktualizował:Jola Pluta
Data aktualizacji:15.04.2022 09:19