W związku z przetwarzaniem Państwa danych osobowych, zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 roku w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych-RODO) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str.1 z późn. zm.), informujemy, że:


 

1. Administratorem Państwa danych osobowych jest Burmistrz Miasta Lublińca z siedzibą w Lublińcu

ul.Paderewskiego 5 42-700 Lubliniec


 

2. Administrator wyznaczył Inspektora Ochrony Danych z którym można się skontaktować we

wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania danych oraz korzystania z praw związanych z

przetwarzaniem danych,które pozostają w jego zakresie działania.

Dane kontaktowe Inspektora Ochrony Danych Osobowych :inspektor@lubliniec.pl

lub pisemnie kierując korespondencję na adres 42-700 Lubliniec ul. Paderewskiego 5

 

3. Państwa dane osobowe przetwarzane będą w celach realizacji zadań własnych lub zleconych określonych przepisami prawa, w szczególności w art. 7 i 8 ustawy o samorządzie gminnym:

na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c, e lub d wyżej cytowanego rozporządzenia – w celu wypełnienia obowiązku prawnie ciążącego na administratorze, wykonania zadania realizowanego w interesie publicznym lub w ramach sprawowania władzy publicznej powierzonej administratorowi, ochrony żywotnych interesów osoby, której dane dotyczą, lub innej osoby fizycznej;

na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b wyżej cytowanego rozporządzenia – gdy Państwa dane będą niezbędne w celu wykonania umowy, której Państwo są stroną lub do podjęcia działań, na Państwa żądanie, przed zawarciem umowy;

na podstawie Państwa zgody uzyskanej zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. a wyżej cytowanego rozporządzenia.


 

4. Państwa dane nie będą przekazywane innym odbiorcom, za wyjątkiem podmiotów uprawnionych do ich przetwarzania na podstawie przepisów prawa, podmiotom świadczącym usługi informatyczne, operatorom pocztowym lub kurierom w przypadku korespondencji papierowej, bankom w zakresie realizacji płatności.


 

5. Państwa dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego ani organizacji międzynarodowej; Jeżeli taka sytuacja nastąpi powiadomimy Państwa o tym.

 

6. Państwa dane osobowe będą przetwarzane przez okres niezbędny do realizacji celu w jakim zostały zebrane, a następnie w celach archiwalnych zgodnie obowiązującymi w tym zakresie przepisami.

 

W przypadku przetwarzania Państwa danych na podstawie zgody – do czasu wycofania przez Państwa zgody, bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, które miało miejsce przez wycofaniem zgody.


 

7. Posiadają Państwo prawo do żądania od administratora dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania oraz prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem. Realizacja Państwa praw będzie uzależniona od podstawy prawnej przetwarzania Państwa danych.


 

8. Mają Państwo prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, którym w Polsce jest: Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych, adres siedziby: ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa, gdy uznają Państwo, że przetwarzanie Państwa danych osobowych narusza przepisy rozporządzenia wskazanego na wstępie.;

9. Podanie przez Państwa danych osobowych jest w zależności od podstawy prawnej przetwarzania danych:

wymogiem ustawowym;

jest warunkiem zawarcia umowy;

dobrowolne, zależne wyłącznie od Państwa woli/zgody, ale konsekwencją niepodania ich będzie brak możliwości realizacji sprawy, z którą zwrócili się Państwo do Urzędu lub brak możliwości wykorzystania danych np. numeru telefonu;

 

10. Decyzje podejmowane wobec Państwa i Państwa danych osobowych nie będą podejmowanie w sposób zautomatyzowany, w tym nie zastosujemy wobec nich profilowania.

 

Jeżeli w przyszłości powstanie sytuacja zautomatyzowanego podejmowania decyzji bądź profilowanie zostaną Państwo o tym poinformowani.

Powrót

Załączniki

  • Brak załączników w dokumencie.

Metryka dokumentu

ukryj
Tytuł dokumentu:Informacja o przetwarzaniu danych osobowych
Podmiot udostępniający informację:
Informację opublikował:Martyna Gadaszewska
Data publikacji:26.01.2022 10:54
Wytworzył lub odpowiada za treść:
Data na dokumencie:Brak
Informację aktualizował:Mariusz Koziński
Data aktualizacji:03.10.2022 13:51