Protokół Nr 40/06

z posiedzenia Komisji Bezpieczeństwa i Praworządności

odbytego w dniu 19 maja 2006r.

Lista obecności w załączeniu.

              Z uwagi na pilny termin załatwienia sprawy Komisja została zwołana telefonicznie. Głównym tematem posiedzenia było zapoznanie się z wnioskiem Burmistrza Miasta o uprzywilejowanie w ruchu drogowym pojazdu Komendy Straży Miejskiej w Lublińcu.

              Przewodniczący  Komisji Radny Ryszard Bartocha na podstawie listy obecności stwierdził prawomocność posiedzenia – frekwencja członków Komisji jest 100%.

              Przewodniczący Komisji powitał przybyłego na posiedzenie Komendanta Straży Miejskiej Marka Dmitriewa, któremu udzielił głosu i prosił o przybliżenie tematu.

              Komendant Straży Miejskiej poinformował, że w odróżnieniu od Policji, dla Straży Miejskiej nie ma ustawy dotyczącej uprzywilejowania pojazdów. O zgodę każdorazowo trzeba występować do Ministra Spraw Wewnętrznych

i Administracji. Po dokonaniu zakupu nowego samochodu – Skoda Fabia Kombi Burmistrz Miasta wystąpił z wnioskiem do w/w Ministra o wyrażenie zgody na uprzywilejowanie tego samochodu, aby te dwa samochody jakie posiada Straż mogły pracować równorzędnie, z tym że w czasie służby używany jest jeden pojazd. Skoda Fabia jest nowym samochodem na gwarancji i powinien być częściej używany. Ku wielkiemu zdziwieniu z Ministerstwa opinia jest  odmowna.  Argumentacja Ministra jest dość dziwna, a mianowicie Minister uznał, że wystarczy jeden pojazd uprzywilejowany, tym bardziej, że nie był często używany, a poza tym Ministerstwa dąży do tego, aby pojazdów uprzywilejowanych było jak najmniej. Minister w swoim uzasadnieniu powołuje się na negatywne orzecznictwo sądu, ale sprawa dotyczyła pojazdów PZMoT, Agencji Ochrony, są to jednostki nie służące ochrony zdrowia.

Komendant poinformował, że Burmistrz ponownie wyśle wniosek z uzasadnieniem, do którego będzie dołączone stanowisko Komisji, stąd temat na dzisiejszym posiedzeniu. Zaznaczył, że gdy będzie odmowa, Urząd wyczerpie wszystkie środki odwoławcze.

Ponadto Komendanta dodał, że po 1990r, kiedy powstała demokracja i Straż Miejska, od tego momentu jakoby następuje centralizacja. Nie ma silnego lobby, które sprzyjałoby Straży Miejskiej, nie ma Komendy Wojewódzkiej. Policja strzeże monopolu bezpieczeństwa i każda nowa ustawa wzmacnia pozycję Policji.

Radny Franciszek Wróbel – wskazanym byłoby, aby pokazać Ministerstwu w jakich okolicznościach „ koguty „ były używane, podkreślić wspólne patrole z policją.

-         2  -

Radny Kazimierz Szwedziński – uważa, że jak najszybciej powinna być zmieniona w tej materii ustawa, która obejmowałaby również straż miejską.

W pełni popiera wniosek Burmistrza Miasta, jest za pozytywnym stanowiskiem Komisji.

Radny Ryszard Kozok – nie widzi powodów, aby ten nowy pojazd nie był uprzywilejowany.

              Przewodniczący Komisji w pełnej rozciągłości popiera wniosek Burmistrza Miasta, pozytywne są również wypowiedzi członków Komisji.

Stanowisko Komisji w tej sprawie stanowi załącznik do protokołu.

              Na tym posiedzenie zakończono.

Protokołowała                                                          Przewodniczący Komisji

                                                                                        Ryszard Bartocha

Powrót

Załączniki

  • Brak załączników w dokumencie.

Metryka dokumentu

ukryj
Tytuł dokumentu:Protokół Nr 40/06 z posiedzenia Komisji Bezpieczeństwa i Praworządności odbytego w dniu 19 maja 2006r.
Podmiot udostępniający informację:
Informację opublikował:Barbara Kościelna
Data publikacji:08.08.2006 12:03
Data na dokumencie:Brak
Informację aktualizował:Andżelika Luba
Data aktualizacji:12.05.2011 12:15