UCHWAŁA NR  93/VII/03

RADY MIEJSKIEJ W LUBLIŃCU

Z DNIA 27 MARCA 2003 ROKU

w sprawie: zmiany budżetu miasta na 2003 rok

Rada Miejska w Lublińcu działając na podstawie art.18 ust.2, pkt 4 i art.51 ust.1 i 2 ustawy     z dnia 8 marca 1990r. – o samorządzie gminnym (Dz.U.z 2001r. Nr 142, poz.1591 z późn.zm.) oraz art.111 i art.124 ustawy z dnia 26 listopada 1998r. – o finansach publicznych (Dz.U.z 2003r. Nr 15, poz.148)   u c h w a l a,    co następuje:

§ 1

Dokonać zmian w dochodach i wydatkach budżetu miasta na 2003r. w ramach zadań własnych z uwagi na:

-         decyzję Wojewody Śląskiego Nr FB.I.3011-128/2003 z dnia 24 lutego 2003r. zwiększającą o kwotę 52.609,- (85315 § 203) środki dotacji celowej na zadania własne z przeznaczeniem na wypłatę dodatków mieszkaniowych w I kwartale 2003r.;

-         decyzję Wojewody Śląskiego Nr FB.I.3011-99/2003 z dnia 3 marca 2003r. zwiększającą o kwotę 46.488,-zł (85395 § 203) środki dotacji celowej na zadania własne z przeznaczeniem na dożywianie uczniów zgodnie z „Rządowym programem wspierania gmin w  dożywianiu uczniów”;

-         w celu prawidłowego przebiegu realizacji tego budżetu, a mianowicie:

DOCHODY NA ZADANIA WŁASNE

Dział

Rozdz.

Nazwa

Plan przed zmianą

Zmniejsz.

Zwiększ.

Plan po zmianach

1

2

3

4

5

6

7

853

OPIEKA SPOŁECZNA

140.700,-

-

99.097,-

239.797,-

85315

Dodatki mieszkaniowe

-

-

52.609,-

52.609,-

85395

Pozostała działalność

43.000,-

-

46.488,-

89.488,-

RAZEM DOCHODY

NA ZADANIA WŁASNE

32.926.438,-

-

99.097,-

33.025.535,-

 

                                                                                              a – plan przed zmianą

                                                                                              b - zmniejszenie

WYDATKI NA ZADANIA WŁASNE                                c - zwiększenie

                                                                                              d – plan po zmianach

Dział

Rozdz.

Nazwa

Wydatki ogółem

w tym:

Wydatki bieżące

z tego:

Wydatki majątkowe

Wynagr.

i pochodne od wynagr.

Dotacje

1

2

3

4

5

6

7

8

710

DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA

a

b

c

d

140.000,-

-

20.000,-

160.000,-

140.000,-

-

20.000,-

160.000,-

-

-

-

-

-

-

20.000,-

20.000,-

-

-

-

-

71095

Pozostała działalność

a

b

c

d

-

-

20.000,-

20.000,-

-

-

20.000,-

20.000,-

-

-

-

-

-

-

20.000,-

20.000,-

-

-

-

-

801

OŚWIATA

I WYCHOWANIE

a

b

c

d

10.927.868,-

290.000,-

-

10.637.868,-

9.227.868,-

-

-

9.227.868,-

7.563.373,-

-

-

7.563.373,-

148.103,-

-

-

148.103,-

1.700.000,-

290.000,-

-

1.410.000,-

80195

Pozostała działalność

a

b

c

d

1.877.125,-

290.000,-

-

1.587.125,-

177.125,-

-

-

177.125,-

-

-

-

-

148.103,-

-

-

148.103,-

1.700.000,-

290.000,-

-

1.410.000,-

851

OCHRONA ZDROWIA

a

b

c

d

302.000,-

-

500,-

302.500,-

302.000,-

-

500,-

302.500,-

111.750,-

-

-

111.750,-

69.800,-

-

500,-

70.300,-

-

-

-

-

85195

Pozostała działalność

a

b

c

d

52.000,-

-

500,-

52.500,-

52.000,-

-

500,-

52.500,-

-

-

-

-

52.000,-

-

500,-

52.500,-

-

-

-

-

853

OPIEKA SPOŁECZNA

a

b

c

d

2.681.349,-

60.000,-

99.097,-

2.720.446,-

2.681.349,-

60.000,-

99.097,-

2.720.446,-

727.666,-

-

-

727.666,-

-

-

-

-

-

-

-

-

85315

Dodatki mieszkaniowe

a

b

c

d

1.100.000,-

60.000,-

52.609,-

1.092.609,-

1.100.000,-

60.000,-

52.609,-

1.092.609,-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

85395

Pozostała działalność

a

b

c

d

154.715,-

-

46.488,-

201.203,-

154.715,-

-

46.488,-

201.203,-

54.410,-

-

-

54.410,-

-

-

-

-

-

-

-

-

900

GOSPODARKA KOMUNALNA

I OCHRONA ŚRODOWISKA

a

b

c

d

4.418.705,-

-

350.000,-

4.768.705,-

1.800.270,-

-

-

1.800.270,-

-

-

-

-

450.000,-

-

-

450.000,-

2.618.435,-

-

350.00,-

2.968.435,-

90095

Pozostał działalność

a

b

c

d

2.815.750,-

-

350.000,-

3.165.750,-

445.270,-

-

-

445.270,-

-

-

-

-

-

-

-

-

2.370.480,-

-

350.000,-

2.720.480,-

921

KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO

a

b

c

d

1.964.600,-

45.500,-

25.000,-

1.944.100,-

1.964.600,-

45.500,-

25.000,-

1.944.100,-

-

-

-

-

1.784.600,-

45.500,-

25.000,-

1.764.100,-

-

-

-

-

1

2

3

4

5

6

7

8

92105

Pozostałe zadania

w zakresie kultury

a

b

c

d

179.600,-

45.500,-

-

134.100,-

179.600,-

45.500,-

-

134.100,-

-

-

-

-

114.600,-

45.500,-

-

69.100,-

-

-

-

-

92109

Domy i ośrodki kultury,

świetlice i kluby

a

b

c

d

830.000,-

-

25.000,-

855.000,-

830.000,-

-

25.000,-

855.000,-

-

-

-

-

830.000,-

-

25.000,-

855.000,-

-

-

-

-

RAZEM WYDATKI

NA ZADANIA WŁASNE

a

b

c

d

33.919.052,-

395.500,-

494.597,-

34.018.149,-

28.640.967,-

105.500,-

144.597,-

28.680.064,-

14.789.889,-

-

-

14.789.889,-

2.728.303,-

45.500,-

45.500,-

2.728.303,-

5.278.085,-

290.000,-

350.000,-

5.338.085,-

§ 2

Po w/w zmianach budżet miasta na 2003r. wynosi:

- po stronie dochodów 35.658.577,-

- po stronie wydatków            36.651.191,-

Łączna kwota budżetu miasta na 2003r. wynosi 38.340.838,-.

§ 3

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta.

§ 4

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Powrót

Załączniki

  • Brak załączników w dokumencie.

Metryka dokumentu

ukryj
Tytuł dokumentu:Uchwała Rady Miejskiej Nr 93/VII/03 z dnia 27 marca 2003 roku w sprawie: zmiany budżetu miasta na 2003 rok
Podmiot udostępniający informację:
Informację opublikował:Jolanta Bryś
Data publikacji:25.07.2003 14:21
Data na dokumencie:Brak
Informację aktualizował:Tomasz Kucharski
Data aktualizacji:26.01.2011 11:28