Burmistrz Miasta Lublińca

ogłasza

I przetarg ustny (licytacja) nieograniczony na sprzedaż nieruchomości gruntowych, stanowiących własność Gminy Lubliniec,

położonych w Lublińcu przy ul. Stanisława Hadyny.

 

I. PRZEDMIOT SPRZEDAŻY:

 

1)działka nr 1631/51 o powierzchni 0,0653 ha z karty mapy 1 obręb Lubliniec,

zapisana w Księdze Wieczystej CZ1L/00051246/9 jako własność Gminy Lubliniec.

2)działka nr 1632/51 o powierzchni 0,0660 ha z karty mapy 1 obręb Lubliniec, zapisana w Księdze Wieczystej CZ1L/00051246/9 jako własność Gminy Lubliniec.

3)działka nr 1633/51 o powierzchni 0,0666 ha z karty mapy 1 obręb Lubliniec, zapisana w Księdze Wieczystej CZ1L/00051246/9 jako własność Gminy Lubliniec.

4)działka nr 1634/51 o powierzchni 0,0673 ha z karty mapy 1 obręb Lubliniec, zapisana w Księdze Wieczystej CZ1L/00051246/9 jako własność Gminy Lubliniec.

5)działka nr 1635/51 o powierzchni 0,0679 ha z karty mapy 1 obręb Lubliniec, zapisana w Księdze Wieczystej CZ1L/00051246/9 jako własność Gminy Lubliniec.

6)działka nr 1636/51 o powierzchni 0,0674 ha z karty mapy 1 obręb Lubliniec, zapisana w Księdze Wieczystej CZ1L/00051246/9 jako własność Gminy Lubliniec.

7)działka nr 1637/51 o powierzchni 0,0605 ha z karty mapy 1 obręb Lubliniec, zapisana w Księdze Wieczystej CZ1L/00051246/9 jako własność Gminy Lubliniec.

8)działka nr 1638/51 o powierzchni 0,0773 ha z karty mapy 1obręb Lubliniec, zapisana w Księdze Wieczystej CZ1L/00051246/9 jako własność Gminy Lubliniec.

 

Dział III „Prawa, Roszczenia i Ograniczenia” księgi wieczystej nr CZ1L/00051246/9 zawiera wpis:

 

służebność przesyłu, odpłatną za jednorazowym wynagrodzeniem, na czas nieoznaczony polegającą na prawie do korzystania z nieruchomości objętej tą księgą wieczystą w części oznaczonej jako działki nr 1246/51, 1247/51, 1426/51 w celu posadowienia na niej kabla telekomunikacyjnego i innych urządzeń w związku z budową instalacji telekomunikacyjnej mającej na celu przyłączenie nowych odbiorców, w pasie technologicznym przebiegającym przez te działki zgodnie z załącznikiem graficznym do niniejszego aktu, a nadto na prawie dostępu do tego kabla telekomunikacyjnego i innych urządzeń w celu usuwania awarii, dokonywania przeglądu, kontroli, konserwacji, pomiarów, remontów, modernizacji i wymiany, przy czym szerokość pasa technologicznego wynosi 0,2 m (po 0,1 m po każdej stronie od osi kabla), długość tego kabla wyniesie 163 m, a łączna powierzchnia terenu objętego służebnością wyniesie 32,4 m2 ”.

Dział IV „Hipoteka” nie zawiera wpisów.

 

II. OPIS NIERUCHOMOŚCI:

Nieruchomości gruntowe niezabudowane, położone w Lublińcu przy ul. S. Hadyny w kierunku zachodnim od centrum miasta. Dostęp do drogi publicznej oraz skomunikowanie z pozostałą częścią miasta - nieurządzoną drogą wewnętrzną ulicą S. Hadyny, W. Kilara i ulicą płk. W. Wilniewczyca. Działki posiadają kształt regularny, Otoczenie stanowi zabudowa jednorodzinna, zabudowa wielorodzinna, pola uprawne oraz ogródki działkowe, nieruchomości przeznaczone pod zabudowę usługową. Podstawowe punkty handlowo-usługowe zlokalizowane są w odległości do 1 km. Centrum miasta znajduje się ok 2 km od nieruchomości będących przedmiotem przetargu. W ulicy S. Hadyny znajduje się sieć wodociągowa i kanalizacja sanitarna, zaś w pobliżu znajduje się sieć energetyczna i gazowa. Większość działek porośnięta jest samosiejkami drzew. Nabywca własnym staraniem i na własny koszt może dokonać ich usunięcia.

III. PRZEZNACZENIE W PLANIE ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO:

Symbol: MN 01 tereny zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej.

UWAGA: Powyżej opisano ogólne ustalenia m.p.z.p. z pełnym tekstem i rysunkiem planu można zapoznać się w siedzibie Urzędu Miejskiego w Lublińcu przy ul. PADEREWSKIEGO 5, parter, pokój nr 3.


 

IV. CENA WYWOŁAWCZA NIERUCHOMOŚCI/ MINIMALNE POSTĄPIENIE/ WYSOKOŚĆ WADIUM/ GODZINA PRZETARGU:

 

Lp.

Oznaczenie nieruchomości

 

Cena wywoławcza

Minimalne postąpienie

Wysokość Wadium/

termin wpłaty do 10.11.2021

Godzina przetargu

1.

działka nr 1631/51

pow. 0,0653 ha (653 m2)

91.500 zł

920 zł

9.100 zł

9:00

2.

działka nr 1632/51

pow. 0,0660 ha (660 m2)

92.400 zł

930 zł

9.200 zł

9:20

3.

działka nr 1633/51

pow. 0,0666 ha (666 m2)

93.000 zł

930 zł

9.300 zł

9:40

4.

działka nr 1634/51

pow. 0,0673 ha (673 m2)

94.000 zł

940 zł

9.400 zł

10:00

5.

działka nr 1635/51

pow. 0,0679 ha (679 m2)

95.000 zł

950 zł

9.500 zł

10:20

6.

działka nr 1636/51

pow. 0,0674 ha (674 m2)

94.000 zł

940 zł

9.600 zł

10:40

7.

działka nr 1637/51

pow. 0,0605 ha (605 m2)

85.000 zł

850 zł

8.500 zł

11:00

8.

działka nr 1638/51

pow. 0,0773 ha (773m2)

108.000 zł

1.080 zł

10.800 zł

11:20

 

Do ceny osiągniętej w przetargu dla każdej działki doliczony zostanie podatek VAT w wysokości 23%.

 

W przypadku zmiany stawki podatku VAT do ceny doliczony podatek VAT w stawce obowiązującej w dniu zawarcia umowy notarialnej.

 

V. TERMIN I MIEJSCE PRZETARGU:

 

I przetarg ustny nieograniczony odbędzie się w siedzibie Urzędu Miejskiego w Lublińcu,

ul. Paderewskiego 5, Sala posiedzeń nr 11 - I piętro

w dniu 17 listopada 2021r.

 

Organizator zastrzega sobie możliwość zmiany miejsca przeprowadzenia przetargu.

Informacja o zmianie, zamieszczona zostanie na stronie internetowej Urzędu Miejskiego w Lublińcu www.lubliniec.pl w Biuletynie Informacji Publicznej /nieruchomości/ ogłoszenia o przetargach.

 

PRZETARG przeprowadzony zostanie zgodnie z Rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 14 września 2004r. w sprawie sposobu i trybu przeprowadzania przetargów oraz rokowań na zbycie nieruchomości. (Dz. U z 2014r., Poz. 1490 t.j.) Zgodnie z w/w rozporządzeniem przetarg jest ważny bez względu na liczbę uczestników, jeżeli chociaż jeden uczestnik zaoferuje co najmniej jedno postąpienie powyżej ceny wywoławczej. Postąpienie nie może wynosić mniej niż 1% ceny wywoławczej z zaokrągleniem do pełnych dziesiątek złotych. Minimalne postąpienia dla każdej z działek zawiera tabela.

 

VI. WARUNKI PRZETARGU:

 

WADIUM

Przystępujący do przetargu zobowiązani są do wpłacenia wadium na konto Urzędu Miejskiego w ING Bank Śląski S.A. w Katowicach O/Częstochowa nr 11105011421000000500966791 do dnia 10.11.2021r. Wysokość wadium dla poszczególnych działek określa tabela – pkt IV ogłoszenia. Za dzień wniesienia wadium uważa się dzień wpływu kwoty na rachunek bankowy Gminy. W tytule przelewu konieczne jest wpisanie nr działki, której nabyciem oferent jest zainteresowany - pkt I ogłoszenia oraz nazwę podmiotu, który nabędzie nieruchomość w przypadku wygrania przetargu: osoba fizyczna, spółka - nazwa spółki, osoba fizyczna prowadząca działalność gospodarczą - nazwa firmy. W przypadku zainteresowania nabyciem dwóch lub kilku nieruchomości, wadium powinno być wpłacone na każdą nieruchomość oddzielnie.

 

Wpłacone wadium podlega:

 1. zaliczeniu bez oprocentowania na poczet ceny nabycia nieruchomości zaoferowanej przez oferenta, który przetarg wygra,

 2. zwrotowi bez oprocentowania pozostałym oferentom, którzy przetargu nie wygrają, niezwłocznie po zamknięciu przetargu, jednak nie później niż przed upływem 3 dni od dnia zamknięcia przetargu,

 3. zwrotowi bez oprocentowania wszystkim oferentom w przypadku odwołania lub unieważnienia przetargu, nie później jednak niż przed upływem 3 dni od dnia odwołania lub unieważnienia przetargu,

 4. przepadkowi, jeżeli oferent, który wygra przetarg, uchyli się od zawarcia umowy w formie aktu notarialnego.

Cena

Cena sprzedawanej nieruchomości podlega zapłacie przelewem, nie później niż do dnia poprzedzającego dzień zawarcia umowy notarialnej w formie aktu notarialnego. Za zapłatę ceny uznaje się wpływ należności na wskazane w protokole konto Urzędu Miejskiego w Lublińcu.

 

Dokumenty

W dniu przetargu mogą brać udział osoby fizyczne lub prawne, które wniosą wadium w wyznaczonym terminie oraz przedłożą Komisji Przetargowej w dniu przetargu następujące dokumenty:

 1. osoby fizyczne - dokument potwierdzający tożsamość (ważny dowód osobisty lub paszport),

 2. podmioty gospodarcze - elektroniczny odpis z właściwego dla danego podmiotu rejestru (CEIDG, KRS),

 3. pełnomocnicy- dokument potwierdzający tożsamość i notarialnie poświadczone pełnomocnictwo o ile uprawnienia do działania w imieniu osób prawnych nie wynikają z innych dokumentów,

 4. aktualnego dokumentu z którego wynika upoważnienie przedstawiciela oferenta do jego reprezentowania w przetargu (dotyczy: przystąpienia do przetargu oferenta działającego przez przedstawiciela),

 5. w przypadku osób fizycznych prowadzących działalność w formie Spółki Cywilnej- umowę spółki oraz stosowne dokumenty do działania w imieniu spółki,

 6. przypadku osób pozostających w związku małżeńskim, w którym obowiązuje ustrój ustawowej wspólności majątkowej konieczna jest obecność obojga małżonków lub jednego z nich z pisemną zgodą drugiego małżonka na nabycie nieruchomości ze środków majątku wspólnego. Dotyczy to również osób fizycznych prowadzących działalność gospodarczą (druk do pobrania - załącznik do niniejszego ogłoszenia). W przypadku gdy nieruchomość nabywana będzie z majątku odrębnego zgoda taka nie jest wymagana,

 7. oświadczenie o zapoznaniu się ze stanem technicznym, prawnym i faktycznym nieruchomości (druk do pobrania - załącznik do niniejszego ogłoszenia),

 8. oświadczenie - zgoda oferenta na przetwarzanie danych osobowych przez Gminę Lubliniec dla potrzeb przeprowadzenia postępowania przetargowego (druk do pobrania - załącznik do niniejszego ogłoszenia).

 9. umowę zawartą między osobami określającą wysokość udziału każdej z tych osób we wpłaconym wadium oraz w prawie własności nieruchomości w razie jej nabycia. Dotyczy wpłaty łącznego wadium przez jedną osobę i przystąpienia do przetargu każdej z osób wymienionych w tytule przelewu jako pojedynczego oferenta (przykładowy druk - do pobrania – załącznik do niniejszego ogłoszenia),

 

VII. INFORMACJE OGÓLNE

 1. Wszelkie koszty związane z przeniesieniem prawa własności nieruchomości, w tym koszty sporządzenia umowy oraz opłaty wieczystoksięgowe związane z dokonaniem wpisów ponosi nabywca,

 2. Burmistrz ma prawo odwołania przetargu z ważnych powodów,

 3. Nabywca przejmuje nieruchomość w stanie istniejącym,

 4. Wylicytowana cena nieruchomości nie obejmuje kosztów związanych z okazaniem przebiegu granic,

 5. Wszelkie czynności związane z granicami nieruchomości, w tym ustalenie przebiegu granic nieruchomości, wznowienie znaków granicznych, wyznaczenie i utrwalenie punktów granicznych odbywać się będą na koszt i staraniem nabywcy,

 6. Wpłata ceny osiągniętej w przetargu musi być dokonana przed spisaniem umowy notarialnej, tak aby w dniu spisania umowy kwota była zaksięgowana na koncie Urzędu,

 7. Osoba ustalona jako nabywca nieruchomości, będąca cudzoziemcem, w stosunku do którego ustawa z dnia 24 marca 1920r. o nabywaniu nieruchomości przez cudzoziemców, nakłada obowiązek uzyskania zezwolenia na nabycie nieruchomości, zobowiązana będzie do przedłożenia, przed wyznaczonym terminem zawarcia umowy, stosownego zezwolenia na nabycie nieruchomości wydanego przez ministra właściwego do spraw wewnętrznych.

 

 

Informacji związanych ze zbyciem wyżej opisanej nieruchomości udziela Wydział Nieruchomości i Zagospodarowania Przestrzennego Urzędu Miejskiego w Lublińcu parter, pokój Nr 4, tel. (34) 3530-100 (w.127,129) e-mail: grunty@lubliniec.pl Ogłoszenie niniejsze wywieszone jest na tablicy informacyjnej w siedzibie Urzędu Miejskiego w Lublińcu przy ul. Paderewskiego 5, opublikowane na stronie internetowej Urzędu Miejskiego w Lublińcu www.lubliniec.pl w zakładce aktualności/samorząd/nieruchomości na sprzedaż i w Biuletynie Informacji Publicznej /nieruchomości/ ogłoszenia o przetargach. W prasie opublikowane jest w wersji skróconej. Informacja o ochronie danych osobowych w związku z prowadzoną procedurą sprzedaży znajduje się na stronie internetowej Urzędu Miejskiego w Lublińcu www.lubliniec.pl w zakładce Biuletynie Informacji Publicznej /Nieruchomości.

 

 

 

 

BURMISTRZ

EDWARD MANIURA

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Powrót

Metryka dokumentu

ukryj
Tytuł dokumentu:I przetarg ustny (licytacja) nieograniczony na sprzedaż nieruchomości gruntowych, stanowiących własność Gminy Lubliniec, położonych w Lublińcu przy ul. Stanisława Hadyny.
Podmiot udostępniający informację:UM Lubliniec
Informację opublikował:Jola Pluta
Data publikacji:08.10.2021 08:41
Data na dokumencie:Brak
Informację aktualizował:Jola Pluta
Data aktualizacji:08.10.2021 09:03