Burmistrz Miasta Lublińca

ogłasza

I przetarg ustny (licytacja) nieograniczony na sprzedaż nieruchomości gruntowej stanowiącej własność Gminy Lubliniec, położonej w Lublińcu przy ul. Mickiewicza.

 

I. Przedmiot sprzedaży:

1. działka nr 3011/3 o pow. 0,0505 ha z km 6 obręb Lubliniec,

opisana w księdze wieczystej Sądu Rejonowego w Lublińcu Nr CZ1L/00035270/8 jako własność Gminy Lubliniec,

 

2. udział w prawie własności wynoszący 2/3 części w działce nr 3010/3 o pow. 0,0323 ha z km 6 obręb Lubliniec

 

opisanej w księdze wieczystej Sądu Rejonowego w Lublińcu nr CZ1L/00057569/1 jako współwłasność osoby

 

fizycznej i Gminy Lubliniec.

 

 

Dział III księgi wieczystej nr CZ1L/00035270/8 i nr CZ1L/00057569/1 zawierają wpis ograniczone prawo rzeczowe:

 

bezpłatna i bezterminowa służebność gruntowa polegająca na prawie przejazdu i przechodu przebiegająca przez

 

zachodnią część działki nr 3010/3 opisanej w tej księdze wieczystej całą jej szerokością na odcinku 44 m od ul.

 

Mickiewicza w kierunku wschodniej granicy działki 2035/2 objętej KW CZ1L/00034499/2:

 

-każdoczesnych właścicieli nieruchomości działki nr 2035/2 opisanej w KW CZ1L/00034499/2,

-każdoczesnych użytkowników wieczystych nieruchomości działki nr 3357/3 opisanej w KW CZ1L/00044161/7,

-każdoczesnych użytkowników wieczystych nieruchomości działki nr 3059/3 opisanej w KW CZ1L/00037276/4.

 

II. Opis nieruchomości:

Nieruchomość położona jest w Lublińcu przy ul. Mickiewicza. Działka nr 3011/3, znajduje się w drugiej linii zabudowy ul. Mickiewicza za budynkiem usługowym. Dojazd do tej działki zapewniony jest od ul. Mickiewicza poprzez nieruchomość 3010/3 - drogę wewnętrzną oraz służebność gruntową ustanowioną na części działki nr 2035/2.

Teren działki płaski, niezabudowany,nieogrodzony. Ulica Mickiewicza uzbrojona jest w sieci: elektryczną, wodociągową, kanalizacyjną, telefoniczną i gazową.

 

UWAGA:

1/Biorąc pod uwagę przebiegające przez nieruchomość nr 3011/3 z km 6 obręb Lubliniec sieci, działka posiada ograniczone możliwości zabudowy.

 

2/Dla przebiegających przez działkę nr 3010/3 z km 6 obręb Lubliniec sieci kanalizacji sanitarnej i deszczowej nabywca 2/3 udziału wraz z właścicielem 1/3 udziału w tej działce, zobowiązany będzie do ustanowienia służebności przesyłu na rzecz Gminy Lubliniec - Zarządu Gospodarki Komunalnej, Lokalowej i Ciepłownictwa z siedzibą w Lublińcu, REGON 150144837 - eksploatatora urządzeń kanalizacyjnych i wodociągowych (treść do pobrania w załączniku).

 

3/Dla przebiegających przez działkę nr 3011/3 z km 6 obręb Lubliniec sieci kanalizacji sanitarnej i deszczowej, nabywca tej nieruchomości, zobowiązany będzie do ustanowienia służebności przesyłu na rzecz Gminy Lubliniec - Zarządu Gospodarki Komunalnej, Lokalowej i Ciepłownictwa z siedzibą w Lublińcu, REGON 150144837 - eksploatatora urządzeń kanalizacyjnych i wodociągowych (treść do pobrania w załączniku).

 

III. Przeznaczenie w planie zagospodarowania przestrzennego:

147 U, MW tereny usług, tereny zabudowy mieszkaniowej wielorodzinnej

Działka nr 3010/3 położona jest w strefie B 1 - otulina średniowiecznego układu urbanistycznego, obowiązują wytyczne konserwatorskie określone w § 29 ust.2.

UWAGA: Powyżej opisano ogólne ustalenia m.p.z.p. z pełnym tekstem i rysunkiem planu można zapoznać się w siedzibie Urzędu Miejskiego w Lublińcu przy ul. PADEREWSKIEGO 5, parter, pokój nr 3.

 

IV. Cena wywoławcza nieruchomości 120.000,00 zł

Do ceny osiągniętej w przetargu doliczony zostanie podatek VAT w wysokości 23%.

 

W przypadku zmiany stawki podatku VAT do ceny prawa własności zostanie doliczony podatek VAT w stawce obowiązującej w dniu zawarcia umowy notarialnej.

 

V. Termin i miejsce przetargu:

I przetarg ustny nieograniczony odbędzie się w siedzibie Urzędu Miejskiego w Lublińcu,

ul. Paderewskiego 5, sala posiedzeń nr 11 - I piętro

w dniu 27 października 2021r. o godzinie 9:00

 

Organizator zastrzega sobie możliwość zmiany miejsca przeprowadzenia przetargu.

Informacja o zmianie, zamieszczona zostanie na stronie internetowej Urzędu Miejskiego w Lublińcu www.lubliniec.pl w Biuletynie Informacji Publicznej /nieruchomości/ ogłoszenia o przetargach.

 

PRZETARG przeprowadzony zostanie zgodnie z Rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 14 września 2004r. w sprawie sposobu i trybu przeprowadzania przetargów oraz rokowań na zbycie nieruchomości. (Dz. U z 2014r., Poz. 1490 t.j.) Zgodnie z w/w rozporządzeniem przetarg jest ważny bez względu na liczbę uczestników, jeżeli chociaż jeden uczestnik zaoferuje co najmniej jedno postąpienie powyżej ceny wywoławczej. Postąpienie nie może wynosić mniej niż 1% ceny wywoławczej z zaokrągleniem do pełnych dziesiątek złotych tj. nie mniej niż 1.200,00 zł.

 

VI. Warunki przetargu:

WADIUM

Przystępujący do przetargu zobowiązani są do wpłacenia wadium w wysokości 12.000,00 zł na konto Urzędu Miejskiego w ING Bank Śląski S.A. w Katowicach O/Częstochowa nr 11105011421000000500966791 do dnia 20 października 2021r. Za dzień wniesienia wadium uważa się dzień wpływu kwoty na rachunek bankowy Gminy. W tytule przelewu konieczne jest określenie nieruchomości (nr działki, miejscowość, ulica - pkt I ogłoszenia) oraz w przypadku gdy konto z którego nastąpił przelew wadium nie jest własnością oferenta, podmiotu na rzecz którego nastąpi zbycie nieruchomości (osoba fizyczna, spółka - nazwa spółki, osoba fizyczna prowadząca działalność gospodarczą- nazwa firmy) w przypadku wygrania przetargu.

 

Wpłacone wadium podlega:

1/zaliczeniu bez oprocentowania na poczet ceny nabycia nieruchomości zaoferowanej przez oferenta, który przetarg wygra,

2/zwrotowi bez oprocentowania pozostałym oferentom, którzy przetargu nie wygrają, niezwłocznie po zamknięciu przetargu, jednak nie później niż przed upływem 3 dni od dnia zamknięcia przetargu,

3/zwrotowi bez oprocentowania wszystkim oferentom w przypadku odwołania lub unieważnienia przetargu, nie później jednak niż przed upływem 3 dni od dnia odwołania lub unieważnienia przetargu

4/przepadkowi, jeżeli oferent, który wygra przetarg, uchyli się od zawarcia umowy w formie aktu notarialnego.

 

CENA

Cena sprzedawanej nieruchomości podlega zapłacie przelewem, nie później niż do dnia zawarcia umowy notarialnej w formie aktu notarialnego. Za zapłatę ceny uznaje się wpływ należności na wskazane w protokole konto Urzędu Miejskiego w Lublińcu.

 

DOKUMENTY

W dniu przetargu mogą brać udział osoby fizyczne lub prawne, które wniosą wadium w wyznaczonym terminie oraz przedłożą Komisji Przetargowej w dniu przetargu następujące dokumenty:

 

1/osoby fizyczne - dokument potwierdzający tożsamość (ważny dowód osobisty lub paszport),

2/podmioty gospodarcze - elektroniczny odpis z właściwego dla danego podmiotu rejestru (CEIDG, KRS),

3/pełnomocnicy- dokument potwierdzający tożsamość i notarialnie poświadczone pełnomocnictwo o ile uprawnienia do działania w imieniu osób prawnych nie wynikają z innych dokumentów,

4/aktualnego dokumentu z którego wynika upoważnienie przedstawiciela oferenta do jego reprezentowania w przetargu (dotyczy: przystąpienia do przetargu oferenta działającego przez przedstawiciela),

5/w przypadku osób fizycznych prowadzących działalność w formie Spółki Cywilnej- umowę spółki oraz stosowne dokumenty do działania w imieniu spółki,

6/w przypadku osób pozostających w związku małżeńskim, w którym obowiązuje ustrój ustawowej wspólności majątkowej konieczna jest obecność obojga małżonków lub jednego z nich z pisemną zgodą drugiego małżonka na nabycie nieruchomości ze środków majątku wspólnego. Dotyczy to również osób fizycznych prowadzących działalność gospodarczą (druk do pobrania - załącznik do niniejszego ogłoszenia). W przypadku gdy nieruchomość nabywana będzie z majątku odrębnego zgoda taka nie jest wymagana,

7/umowę zawartą między osobami określającą wysokość udziału każdej z tych osób we wpłaconym wadium oraz w prawie własności nieruchomości w razie jej nabycia. Dotyczy wpłaty łącznego wadium przez jedną osobę i przystąpienia do przetargu każdej z osób wymienionych w tytule przelewu jako pojedynczego oferenta (przykładowy druk - do pobrania – załącznik do niniejszego ogłoszenia),

8/oświadczenie o zapoznaniu się ze stanem technicznym, prawnym i faktycznym nieruchomości (druk do pobrania - załącznik do niniejszego ogłoszenia),

9/ oświadczenie - zgoda oferenta na przetwarzanie danych osobowych przez Gminę Lubliniec dla potrzeb przeprowadzenia postępowania przetargowego (druk do pobrania - załącznik do niniejszego ogłoszenia).

 

VII. Informacje ogólne

1/Wszelkie koszty związane z przeniesieniem prawa własności nieruchomości, w tym koszty sporządzenia umowy oraz opłaty wieczystoksięgowe związane z dokonaniem wpisów ponosi nabywca,

2/Burmistrz ma prawo odwołania przetargu z ważnych powodów,

3/Nabywca przejmuje nieruchomość w stanie istniejącym,

4/Wylicytowana cena nieruchomości nie obejmuje kosztów związanych z okazaniem przebiegu granic,

5/Wszelkie czynności związane z granicami nieruchomości, w tym ustalenie przebiegu granic nieruchomości, wznowienie znaków granicznych, wyznaczenie i utrwalenie punktów granicznych odbywać się będą na koszt i staraniem nabywcy,

6/Wpłata ceny osiągniętej w przetargu musi być dokonana przed spisaniem umowy notarialnej, tak aby w dniu spisania umowy kwota była zaksięgowana na koncie Urzędu,

7/Osoba ustalona jako nabywca nieruchomości, będąca cudzoziemcem, w stosunku do którego ustawa z dnia 24 marca 1920r. o nabywaniu nieruchomości przez cudzoziemców, nakłada obowiązek uzyskania zezwolenia na nabycie nieruchomości, zobowiązana będzie do przedłożenia, przed wyznaczonym terminem zawarcia umowy, stosownego zezwolenia na nabycie nieruchomości wydanego przez ministra właściwego do spraw wewnętrznych.

 

Informacji związanych ze zbyciem wyżej opisanej nieruchomości udziela Wydział Nieruchomości i Zagospodarowania Przestrzennego Urzędu Miejskiego w Lublińcu, parter, pokój Nr 4, tel. (34) 3530-100 (w.127,129) e-mail: grunty@lubliniec.pl Ogłoszenie niniejsze wywieszone jest na tablicy informacyjnej w siedzibie Urzędu Miejskiego w Lublińcu przy ul. Paderewskiego 5, opublikowane na stronie internetowej Urzędu Miejskiego w Lublińcu www.lubliniec.pl w zakładce aktualności/samorząd/nieruchomości na sprzedaż i w Biuletynie Informacji Publicznej /nieruchomości/ ogłoszenia o przetargach. W prasie opublikowane jest w wersji skróconej. Informacja o ochronie danych osobowych w związku z prowadzoną procedurą sprzedaży znajduje się na stronie internetowej Urzędu Miejskiego w Lublińcu www.lubliniec.pl w zakładce Biuletynie Informacji Publicznej /Nieruchomości.

 

 

 

Z up. Burmistrza

 

ZASTĘPCA BURMISTRZA

ANNA JONCZYK-DRZYMAŁA

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Lubliniec, dnia 21.09.2021

 

Powrót

Metryka dokumentu

ukryj
Tytuł dokumentu:I przetarg ustny (licytacja) nieograniczony na sprzedaż nieruchomości gruntowej stanowiącej własność Gminy Lubliniec, położonej w Lublińcu przy ul. Mickiewicza.
Podmiot udostępniający informację:UM Lubliniec
Informację opublikował:Jola Pluta
Data publikacji:24.09.2021 12:02
Data na dokumencie:Brak
Informację aktualizował:Jola Pluta
Data aktualizacji:24.09.2021 12:12