OBWIESZCZENIE

BURMISTRZA LUBLIŃCA

Zgodnie z art. 10 ust. 1 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz.U. z 2021r. poz. 735 z późn. zm.) zawiadamia się, że w zakresie prowadzonego w Urzędzie Miejskim Lubliniec postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla przedsięwzięcia polegającego na:

Budowie sieci gazowej w miejscowości Lubliniec

przewidzianego do realizacji na terenie n/w działki ewidencyjnej

nr 249/2 k.m. 3 obręb Steblów położonej przy ul.Oleskiej w Lublińcu

uzyskano wymagane uzgodnienia oraz zakończono kompletowanie dokumentów niezbędnych do wydania decyzji.

W związku z powyższym informuje, o możliwości zapoznania się z materiałem dowodowym zebranym w toku prowadzonego postępowania.

Obwieszczenie niniejsze uważa się za dokonane po upływie siedmiu dni od dnia ogłoszenia.

Dokumentacja dotycząca w/w sprawy dostępna jest w siedzibie Urzędu Miejskiego Lubliniec, ul. Ignacego Paderewskiego 5, 42-700 Lubliniec, pokój nr  3  w godzinach pracy Urzędu.

 

BURMISTRZ

EDWARD MANIURA

 

 

 

Powrót

Załączniki

Metryka dokumentu

ukryj
Tytuł dokumentu:OBWIESZCZENIE BURMISTRZA LUBLIŃCA o uzyskaniu wymaganych uzgodnień oraz zakończeniu kompletowania dokumentów niezbędnych do wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla przedsięwzięcia polegającego na "Budowie sieci gazowej w miejscowości Lubliniec"
Podmiot udostępniający informację:
Informację opublikował:Ewa KOZŁOWSKA
Data publikacji:16.07.2021 11:08
Data na dokumencie:Brak
Informację aktualizował:Ewa KOZŁOWSKA
Data aktualizacji:16.07.2021 11:08