Burmistrz Miasta Lublińca

ogłasza

I przetarg ustny (licytacja) nieograniczony na sprzedaż nieruchomości zabudowanej,

stanowiącej własność Gminy Lubliniec,

położonej w Lublińcu przy ulicy Mickiewicza 36.

 

 

I. Przedmiot sprzedaży:

Nieruchomość zabudowana, położona na działkach:

  • numer 184 o pow. 0,0130 ha z karty mapy 4 obręb Lubliniec

  • numer 2011/182 o pow. 0,0329 ha z karty mapy 4 obręb Lubliniec,

opisanych w księdze wieczystej Sadu Rejonowego w Lublińcu pod nr CZ1L/00032723/8 jako własność Gminy Lubliniec.

Dział III „Prawa, Roszczenia i Ograniczenia” i Dział IV „Hipoteka” tej księgi nie zawierają wpisów.

 

II. Opis nieruchomości:

Nieruchomość zabudowana, położona jest w strefie śródmiejskiej w ramach zabudowy mieszkaniowej i usługowej zlokalizowanej przy ul. Mickiewicza, w niedalekiej odległości od Ronda Opolczyka i posiada bezpośredni dostęp do drogi publicznej ul. Mickiewicza. Ulica Mickiewicza posiada nawierzchnię asfaltową i uzbrojona jest w sieć elektryczną, wodociągową, kanalizacji sanitarnej i deszczowej, gazową oraz telefoniczną. Działki zabudowane są budynkiem mieszkalno-usługowym i budynkiem gospodarczym. Budynek mieszkalno-usługowy jest obiektem murowanym w zabudowie półzwartej, piętrowy, w części parterowy z podpiwniczeniem częściowym i poddaszem niemieszkalnym, kryty dachem płaskim. Rzut bryły w kształcie litery „L”.

Dane ogólne:

pow. użytkowa– 478,71 m2,

pow. zabudowy– 287,70 m2,

kubatura- 1.582,35 m3 .

Rok budowy przedwojenny. W budynku znajduje się lokal użytkowy z obowiązującą umową najmu zawartą na czas nieokreślony z 3 miesięcznym okresem wypowiedzenia. Pozostałe lokale dawniej mieszkalne to pustostany (wolne od umów najmu).

Budynek gospodarczy jest obiektem murowanym, parterowym, niepodpiwniczonym, kryty dachem płaskim. W budynku zlokalizowana jest kotłownia węglowa do ogrzewania lokalu użytkowego, wyposażona we własnym zakresie przez najemcę lokalu użytkowego.

 

III. Przeznaczenie w planie zagospodarowania przestrzennego:

MW/U 02 - tereny zabudowy mieszkaniowej wielorodzinnej, usługi.

Ponadto nieruchomości znajdują się w strefie B1- stanowiącą otulinę od strony północnej średniowiecznego układu urbanistycznego wpisanego do rejestru zabytków.

UWAGA: Powyżej opisano ogólne ustalenia m.p.z.p. z pełnym tekstem i rysunkiem planu można zapoznać się w siedzibie Urzędu Miejskiego w Lublińcu przy ul. PADEREWSKIEGO 5 II piętro pokój nr 3 (parter).

IV. Cena wywoławcza nieruchomości 543.000 zł

 

VAT - stawka zwolniona na podstawie art. 43 ust. 1 pkt 10a ustawy z dnia 11 marca 2004r. (Dz. U. z 2021, Poz. 685 t.j) o podatku od towarów i usług.

 

 

V. Termin i miejsce przetargu:

I przetarg ustny nieograniczony odbędzie się w siedzibie Urzędu Miejskiego w Lublińcu,

ul. Paderewskiego 5, Sala posiedzeń nr 11 - I piętro

w dniu 15 września 2021r.

o godzinie 9:00

 

PRZETARG przeprowadzony zostanie zgodnie z Rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 14 września 2004r. w sprawie sposobu i trybu przeprowadzania przetargów oraz rokowań na zbycie nieruchomości. (Dz. U z 2014r., Poz. 1490 t.j.) Zgodnie z w/w rozporządzeniem przetarg jest ważny bez względu na liczbę uczestników, jeżeli chociaż jeden uczestnik zaoferuje co najmniej jedno postąpienie powyżej ceny wywoławczej. Postąpienie nie może wynosić mniej niż 1% ceny wywoławczej z zaokrągleniem do pełnych dziesiątek złotych.

 

VI. Warunki przetargu:

 

WADIUM

Przystępujący do przetargu zobowiązani są do wpłacenia wadium w wysokości: 60.000 zł (sześćdziesiąt tysięcy) na konto Urzędu Miejskiego w ING Bank Śląski S.A. w Katowicach O/Częstochowa nr 11105011421000000500966791 do dnia 8 września 2021r. Za dzień wniesienia wadium uważa się dzień wpływu kwoty na rachunek bankowy Gminy. Na dokumencie przelewu należy wpisać numer działki na które zostało wpłacone wadium.

Tytuł wpłaty wadium winien również wskazywać jednoznacznie uczestnika przetargu (osoba fizyczna, spółka - nazwa spółki, osoba fizyczna prowadząca działalność gospodarczą- nazwa firmy).

Wadium:

-wpłacone przez oferenta, który przetarg wygra zostanie zaliczone na poczet ceny sprzedaży,

-wpłacone przez oferenta, który przetargu nie wygra, zostanie zwrócone po rozstrzygnięciu przetargu,

-nie podlega zwrotowi, jeżeli osoba ustalona jako nabywca nieruchomości nie przystąpi bez usprawiedliwienia do zawarcia umowy w miejscu i terminie podanym w zawiadomieniu.

 

 

DOKUMENTY

W dniu przetargu mogą brać udział osoby fizyczne lub prawne, które wniosą wadium w wyznaczonym terminie oraz przedłożą Komisji Przetargowej w dniu przetargu następujące dokumenty:

 

1/osoby fizyczne - dokument potwierdzający tożsamość (dowód osobisty),

2/podmioty gospodarcze - elektroniczny odpis z właściwego dla danego podmiotu rejestru (CEIDG, KRS),

3/pełnomocnicy- dokument potwierdzający tożsamość i notarialnie poświadczone pełnomocnictwo o ile uprawnienia do działania w imieniu osób prawnych nie wynikają z innych dokumentów,

4/w przypadku osób fizycznych prowadzących działalność w formie Spółki Cywilnej- umowę spółki oraz stosowne dokumenty do działania w imieniu spółki,

5/w przypadku osób pozostających w związku małżeńskim, w którym obowiązuje ustrój ustawowej wspólności majątkowej konieczna jest obecność obojga małżonków lub jednego z nich z pisemną zgodą drugiego małżonka na nabycie nieruchomości ze środków majątku wspólnego. Dotyczy to również osób fizycznych prowadzących działalność gospodarczą (druk do pobrania - załącznik do niniejszego ogłoszenia). W przypadku gdy nieruchomość nabywana będzie z majątku odrębnego zgoda taka nie jest wymagana,

6/oświadczenie o zapoznaniu się ze stanem prawnym i technicznym nieruchomości (druk do pobrania - załącznik do niniejszego ogłoszenia),

7/ oświadczenie - zgoda oferenta na przetwarzanie danych osobowych przez Gminę Lubliniec dla potrzeb przeprowadzenia postępowania przetargowego (druk do pobrania - załącznik do niniejszego ogłoszenia)

 

VII. Informacje ogólne

1/Koszty sporządzenia umowy notarialnej oraz opłaty sądowe związane z dokonaniem wpisów w księdze wieczystej ponosi nabywca,

2/Burmistrz ma prawo odwołania przetargu z ważnych powodów,

3/Nabywca przejmuje nieruchomość w stanie istniejącym,

4/Wylicytowana cena nieruchomości nie obejmuje kosztów związanych z okazaniem przebiegu granic.

5/Nabywca we własnym zakresie i na własny koszt może zlecić okazanie lub odtworzenie granic,

6/Wpłata ceny osiągniętej w przetargu musi być dokonana przed spisaniem umowy notarialnej, tak aby w dniu spisania umowy kwota była zaksięgowana na koncie Urzędu,

7/Cudzoziemcy w przypadku wygrania przetargu zobowiązani są przed zawarciem umowy notarialnej uzyskać zgodę Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji na nabycie nieruchomości w przypadkach, gdy zgoda taka jest wymagana.

 

 

Informacji związanych ze zbyciem wyżej opisanej nieruchomości udziela Wydział Nieruchomości i Zagospodarowania Przestrzennego Urzędu Miejskiego w Lublińcu II piętro, pokój Nr 4, tel. (34) 3530-100 (w.127,129) e-mail: grunty@lubliniec.pl Ogłoszenie niniejsze wywieszone jest na tablicy informacyjnej w siedzibie Urzędu Miejskiego w Lublińcu przy ul. Paderewskiego 5, opublikowane na stronie internetowej Urzędu Miejskiego w Lublińcu www.lubliniec.pl w zakładce aktualności/samorząd/nieruchomości na sprzedaż i w Biuletynie Informacji Publicznej /nieruchomości/ ogłoszenia o przetargach. W prasie opublikowane jest w wersji skróconej. Informacja o ochronie danych osobowych w związku z prowadzoną procedurą sprzedaży znajduje się na stronie internetowej Urzędu Miejskiego w Lublińcu www.lubliniec.pl w zakładce Biuletynie Informacji Publicznej /Nieruchomości.

 

 

 

 

z up. Burmistrza

ZASTĘPCA BURMISTRZA

ANNA JONCZYK-DRZYMAŁA

 

 

 

 

 

 

Lubliniec, dnia 9.07.2021

 

Powrót

Metryka dokumentu

ukryj
Tytuł dokumentu:I przetarg ustny (licytacja) nieograniczony na sprzedaż nieruchomości zabudowanej, stanowiącej własność Gminy Lubliniec, położonej w Lublińcu przy ulicy Mickiewicza 36
Podmiot udostępniający informację:UM Lubliniec
Informację opublikował:Jola Pluta
Data publikacji:12.07.2021 13:11
Wytworzył lub odpowiada za treść:
Data na dokumencie:Brak
Informację aktualizował:Jola Pluta
Data aktualizacji:12.07.2021 13:17