ZARZĄDZENIE NR 108./2021

BURMISTRZA MIASTA LUBLIŃCA

Z DNIA 8 CZERWCA 2021 r.

 

w sprawie: powołania komisji dokonującej rozpatrywania wniosków o dofinansowanie w formie dotacji z budżetu zadań z zakresu ochrony środowiska

 

 

Na podstawie art. 33 ust. 3 ustawy o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2020 r., poz. 713 z późn. zm.) oraz § 6 ust. 20 Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Miejskiego w Lublińcu (Zarządzania Nr 213/2020 Burmistrza Miasta Lublińca z dnia 27 lipca 2020 r. z późn. zm.) zarządzam, co następuje:

 

 

§1

 

1. Powołuje się komisję do spraw rozpatrywania wniosków o dofinansowanie zadań z zakresu ochrony środowiska, do których należą:

 1. Usuwanie i unieszkodliwianie wyrobów zawierających azbest pochodzących z obiektów
  budowlanych położonych na terenie gminy Lubliniec.

 2. Budowa przydomowej oczyszczalni ścieków na terenie gminy Lubliniec.

 3. Modernizacja źródła ciepła w budynkach i lokalach mieszkalnych oraz termomodernizacja budynków położonych na terenie gminy Lubliniec.

2. W skład komisji wchodzą:

 1. Anna Walaszczyk – Żymierska – Przewodnicząca Komisji.

 2. Mirosława Golasz – Członek Komisji.

 3. Natalia Kuzior – Członek Komisji.

 4. Anna Gajda – Członek Komisji.

 

§2

 

 1. Do zadań Komisji należy rozpatrywanie wniosków wraz z załącznikami o dofinansowanie zadań z zakresu ochrony środowiska pod względem zgodności z wytycznymi przedstawionymi w Uchwałach: Nr 348/XXXII/2021 Rady Miejskiej w Lublińcu z dnia 30 marca 2021 r. w sprawie uchwalenia Regulaminu dofinansowania w formie dotacji zadań z zakresu usuwania i unieszkodliwiania wyrobów zawierających azbest pochodzących z obiektów budowlanych położonych na terenie gminy Lubliniec (Dz.Urz.Woj.Śl. z 2021 r. poz. 2471), Nr 40/III/2010 Rady Miasta Lubliniec z dnia 28 grudnia 2010 r. w sprawie Regulaminu dofinansowania w formie dotacji budowy przydomowej oczyszczalni ścieków na terenie gminy Lubliniec (Dz.Urz.Woj.Śl.z 2011 r. nr 30 poz. 553), Nr 313/XXVIII/2020 Rady Miejskiej w Lublińcu z dnia 19 listopada 2020 r. w sprawie uchwalenia Regulaminu dofinansowania w formie dotacji zadań z zakresu modernizacji źródła ciepła w budynkach i lokalach mieszkalnych oraz termomodernizacji budynków położonych na terenie gminy Lubliniec (Dz.Urz.Woj.Śl.z 2020 r. poz. 8169 z późn. zm.).

 2. Posiedzenia Komisji zwoływane są przez Przewodniczącą Komisji w miarę ilości złożonych
  wniosków, nie rzadziej niż raz na kwartał.

 3. Komisja może obradować w niepełnym składzie w obecności dwóch Członków.

 

§3

 

Traci moc Zarządzenie Burmistrza Miasta Lublińca Nr 76/2021 z dnia 23 kwietnia 2021 r.

 

§4

 

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

Burmistrz Miasta

Edward Maniura

 

 

 

Powrót

Załączniki

 • Brak załączników w dokumencie.

Metryka dokumentu

ukryj
Tytuł dokumentu:ZARZĄDZENIE NR 108/2021 BURMISTRZA MIASTA LUBLIŃCA Z DNIA 8 CZERWCA 2021 r. w sprawie: powołania komisji dokonującej rozpatrywania wniosków o dofinansowanie w formie dotacji z budżetu zadań z zakresu ochrony środowiska
Podmiot udostępniający informację:
Informację opublikował:Joanna Wicher
Data publikacji:17.06.2021 13:43
Data na dokumencie:Brak
Informację aktualizował:Joanna Wicher
Data aktualizacji:17.06.2021 13:43