ZARZĄDZENIE NR 104/2021

BURMISTRZA MIASTA LUBLIŃCA

Z DNIA 31 MAJA 2021 ROKU

 

 

w sprawie: zmiany budżetu miasta na 2021 rok

 

Burmistrz Miasta Lublińca działając na podstawie art. 257 pkt 1 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (Dz.U. z 2021r. poz. 305), art. 30 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2020r. poz.713 z późn. zm.) z a r z ą d z a co następuje:

 

 

§ 1

 

Dokonać zmian budżetu miasta na 2021r. zgodnie z Załącznikami Nr 1 i 2 do Zarządzenia:

 

 

  1. realizowanych w ramach zadań własnych między innymi z tytułu :

 

  1. zwiększenia dochodów i wydatków na podstawie decyzji Wojewody Śląskiego Nr FBI.3111.10.7.2021 z dnia 21 maja 2021r. o kwotę 19.200,00 (rozdz.85516) przeznaczonych na dofinansowanie realizacji zadań, o których mowa w ustawie o opiece nad dziećmi w wieku do lat 3, w zakresie ustalonym w Resortowym programie rozwoju instytucji opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 „MALUCH+” 2021.

 

  1. realizowanych w ramach zadań zleconych między innymi z tytułu:

 

    1. zwiększenia dochodów i wydatków z tytułu dotacji celowej otrzymanej na podstawie decyzji Wojewody Śląskiego Nr FBI.3111.100.6.2021 z dnia 24 maja 2021r. o kwotę 279.066,92 zł (rozdz. 80153) z przeznaczeniem na wyposażenie szkół w podręczniki, materiały edukacyjne lub materiały ćwiczeniowe, zgodnie z ustawą o finansowaniu zadań oświatowych.

    2. zwiększenia dochodów i wydatków z tytułu dotacji celowej otrzymanej na podstawie decyzji Wojewody Śląskiego Nr FBI.3111.9.6.2021 z dnia 27 maja 2021r. o kwotę 4.000,00 zł (rozdz. 75011) z przeznaczeniem na realizację zadań wynikających z ustawy – Prawo o aktach stanu cywilnego: renowację, konserwację, oprawę, a także na pokrycie kosztów związanych z należytym utrzymaniem i przekazaniem ww. dokumentów do Archiwum Państwowego.

    3. zwiększenia dochodów i wydatków z tytułu dotacji celowej otrzymanej na podstawie decyzji Wojewody Śląskiego Nr FBI.3111.26.7.2021 z dnia 28 maja 2021r. o kwotę 25,00 zł (rozdz. 85503) z przeznaczeniem na realizację zadań z zakresu administracji rządowej, związanych z przyznawaniem Karty Dużej Rodziny wynikających z ustawy o Karcie Dużej Rodziny.

realizowanych

§ 2

 

Po w/w zmianach budżet miasta na 2021r. wynosi:

 

po stronie dochodów 140.107.223,79 zł

po stronie wydatków 159.226.294,99 zł

deficyt budżetu 19.119.071,20 zł

 

 

§ 3

 

Wykonanie Zarządzenia powierza się Skarbnikowi Miasta.

 

 

§ 4

 

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

Burmistrz Miasta

Edward Maniura

Powrót

Metryka dokumentu

ukryj
Tytuł dokumentu:ZARZĄDZENIE NR 104/2021 BURMISTRZA MIASTA LUBLIŃCA Z DNIA 31 MAJA 2021 ROKU w sprawie: zmiany budżetu miasta na 2021 rok
Podmiot udostępniający informację:
Informację opublikował:Joanna Wicher
Data publikacji:11.06.2021 12:46
Data na dokumencie:Brak
Informację aktualizował:Joanna Wicher
Data aktualizacji:11.06.2021 12:46