ZARZĄDZENIE NR 96/2021

BURMISTRZA MIASTA LUBLIŃCA

Z DNIA 20 MAJA 2021 ROKU

 

 

w sprawie: zmiany budżetu miasta na 2021 rok.

 

Burmistrz Miasta Lublińca działając na podstawie art. 257 pkt 1 i 3 oraz art. 259 ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (Dz.U. z 2021r. poz. 305), art. 30 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2020r. poz.713 z późn. zm.) z a r z ą d z a co następuje:

 

 

§ 1

 

Dokonać zmian budżetu miasta na 2021r. zgodnie z Załącznikami Nr 1 i 2 do Zarządzenia:

 

 

  1. realizowanych w ramach zadań własnych między innymi z tytułu :

 

  1. przeznaczenia z rezerwy celowej na odprawy emerytalne, rentowe oraz urlopy na poratowanie zdrowia dla pracowników kwoty 23.000,00 (rozdz. 75818) na wypłatę odprawy emerytalnej pracownikowi placówki oświaty w rozdziale 80104 - kwota 5.750,00 zł oraz rozdziale 80148 - kwota 17.250,00 zł,

 

  1. realizowanych w ramach zadań zleconych z tytułu zwiększenia dochodów i wydatków z tytułu dotacji celowej otrzymanej na podstawie decyzji Wojewody Śląskiego Nr FBI.3111.26.5.2021 z dnia 30 kwietnia 2021r. o kwotę 198,00 zł (rozdz. 85503) z przeznaczeniem na realizację zadań z zakresu administracji rządowej, związanych z przyznawaniem Karty Dużej Rodziny wynikających z ustawy o Karcie Dużej Rodziny.

 

) realizowanych

realizowanych

§ 2

 

 

Po w/w zmianach budżet miasta na 2021r. wynosi:

 

po stronie dochodów 139.804.755,87 zł

po stronie wydatków 157.802.082,87 zł

deficyt budżetu 17.997.327,00 zł

 

 

§ 3

 

Wykonanie Zarządzenia powierza się Skarbnikowi Miasta.

 

 

 

§ 4

 

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

Burmistrz Miasta

Edward Maniura

Powrót

Metryka dokumentu

ukryj
Tytuł dokumentu:ZARZĄDZENIE NR 96/2021 BURMISTRZA MIASTA LUBLIŃCA Z DNIA 20 MAJA 2021 ROKU w sprawie: zmiany budżetu miasta na 2021 rok.
Podmiot udostępniający informację:
Informację opublikował:Joanna Wicher
Data publikacji:02.06.2021 13:48
Data na dokumencie:Brak
Informację aktualizował:Joanna Wicher
Data aktualizacji:02.06.2021 13:48