Zarządzenie Nr 95/2021

Burmistrza Miasta Lublińca

z dnia 19 maja 2021 r.

 

 

w sprawie nieskorzystania z prawa pierwokupu nieruchomości

 

 

Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2020r., poz. 713 z poźn.zm.) oraz art. 109 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami ( Dz. U. z 2020r., poz. 1990 z późn.zm.) zarządzam, co następuje:

 

 

 

§ 1

 

Nie skorzystać z prawa pierwokupu nieruchomości położonej w Lublińcu przy ul. Armii Krajowej, zapisanej w ewidencji gruntów jako działka nr 2838/86 o pow. 0,0599 ha z km 5 Droniowiczki obręb Lubliniec, opisana w księdze wieczystej Sądu Rejonowego w Lublińcu nr CZ1L/00033448/3 jako własność Gminy Lubliniec w użytkowaniu wieczystym XXXXX i XXXXX XXXXX, w odniesieniu do której sporządzona została warunkowa umowa sprzedaży z dnia 10 maja 2021r. Rep. A nr 1598/2021 w Kancelarii Notarialnej w Lublińcu przy ul. Oświęcimskiej 7 przed notariuszem Natalią Otrębską - za cenę 118.000,00 zł.

 

 

§ 2

 

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

 

Burmistrz Miasta

Edward Maniura

 

 

Powrót

Załączniki

  • Brak załączników w dokumencie.

Metryka dokumentu

ukryj
Tytuł dokumentu:Zarządzenie Nr 95/2021 Burmistrza Miasta Lublińca z dnia 19 maja 2021 r. w sprawie nieskorzystania z prawa pierwokupu nieruchomości
Podmiot udostępniający informację:
Informację opublikował:Joanna Wicher
Data publikacji:02.06.2021 13:45
Data na dokumencie:Brak
Informację aktualizował:Joanna Wicher
Data aktualizacji:02.06.2021 13:45