OBWIESZCZENIE BURMISTRZA MIASTA LUBLIŃCA

o przystąpieniu do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru położonego w północnozachodniej części miasta Lublińca obejmującego dzielnicę Steblów

 

Na podstawie art. 17 pkt 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2021r.  poz. 741) oraz na podstawie art. 39 ust. 1, art. 54 ust. 2 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2021r. poz. 247)

zawiadamiam

o podjęciu przez Radę Miejską w Lublińcu uchwały Nr 378/XXXIV/2021 z dnia 27 maja 2021r.        w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obszaru położonego w północnozachodniej części miasta Lublińca obejmującego dzielnicę Steblów wprowadzającej zmiany w miejscowych planach zagospodarowania przestrzennego Miasta Lublińca przyjętych uchwałami 775/LVIII/2010 z 19 października 2010r. (Dz. Urz. Nr 22 Woj. Śl. z 28.01.2011r. poz. 429), 262/XXVII/08  z 27 czerwca 2008. (Dz. Urz. Nr 164 Woj. Śl. z 03.09.2008r. poz. 3093), 430/XXXVIII/2013 z 27 sierpnia 2013r. (Dz. Urz. Woj. Śl. poz. 5396 z 29 sierpnia 2013r), 549/LII/2014 z 26 sierpnia 2014r. (Dz. Urz. Woj. Śl. poz. 4428 z 2 września 2014r.) i 557/LIV/2018 z 27 września 2018r. (Dz. Urz. Woj. Śl. poz. 6076 z 4 października 2018 r.).

Zgodnie z art. 17 pkt 1 ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym oraz art. 54 ust. 3 w związku z 39 ust. 1 ustawy o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko, każdy ma prawo złożenia wniosków do projektu planu miejscowego oraz prognozy oddziaływania na środowisko w ramach strategicznej oceny oddziaływania dokumentu na środowisko.

Wnioski należy składać w nieprzekraczalnym terminie 21 dni od daty ukazania się niniejszego ogłoszenia - z podaniem imienia i nazwiska lub nazwy jednostki organizacyjnej i adresu oraz oznaczeniem nieruchomości, której wniosek dotyczy. Wnioski należy składać:

- na piśmie w Urzędzie Miejskim w Lublińcu ul. Paderewskiego 5 (dziennik podawczy - pokój nr 7), w godzinach pracy Urzędu,

- listownie drogą pocztową na adres: Urząd Miejski w Lublińcu ul. Padrewskiego 5, 42-700 Lubliniec,

- drogą elektroniczną poprzez Elektroniczną Skrzynkę Podawczą Urzędu na platformie ePUAP opatrzone podpisem kwalifikowanym lub podpisane przy pomocy profilu zaufanego ePUAP.

 

          Wnioski rozpatrzone zostaną przez Burmistrza Miasta Lublińca zgodnie z art. 17 pkt. 4 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym.

 

 

 

Klauzula informacyjna

Zgodnie z art. 13 ust.1 i ust. 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679
z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych - RODO) oraz art. 17a ustawy z dnia 27 marca 2003 r.
o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2020 r., poz.293), w związku z realizacją czynności, o których mowa w art.17 pkt 9 tejże ustawy, informuję, że:

 1. Zgodnie z art. 13 RODO informuję, że administratorem Pani/Pana danych jest Burmistrz Miasta Lublińca.
 2. Kontakt do Inspektora ochrony danych: e-mail iod@lubliniec.pl lub pisemnie
  na wskazany powyżej adres siedziby Administratora.
 3. Celem przetwarzania danych osobowych jest realizacja zadań związanych z procedurą planistyczną, zaś podstawą przetwarzania jest ustawa z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu
   i zagospodarowaniu przestrzennym.
 4. Pani/Pana dane osobowe są zabezpieczone zgodnie z obowiązującymi przepisami,
  a ich odbiorcami mogą być podmioty uprawnione do ujawnienia im danych na mocy przepisów prawa oraz podmioty przetwarzające w ramach świadczenia usług dla administratora.
 5. Nie przewiduje się przekazywania Pani/Pana danych do państw spoza Europejskiego Obszaru Gospodarczego lub instytucji międzynarodowych oraz przetwarzania danych osobowych w celu innym niż cel, w którym dane osobowe zostały zebrane.
 6. Decyzje dotyczące Pani/Pana danych nie będą podejmowane w sposób zautomatyzowany.
 7. Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane przez okres wynikający z przepisów prawa
  dot. archiwizacji.
 8. Posiada Pani/Pan prawo do: żądania dostępu do swoich danych osobowych, uzyskania ich kopii, sprostowania, wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, wniesienia oraz przenoszenia danych.
 9. Podanie przez Panią/Pana danych osobowych jest dobrowolne. W razie nie podania danych osobowych udzielenie odpowiedzi na złożony wniosek może być niemożliwe.

 

 

 

 

 

 

 

 

 Burmistrz 

Edward Maniura

Powrót

Załączniki

Metryka dokumentu

ukryj
Tytuł dokumentu:OGŁOSZENIE BURMISTRZA MIASTA LUBLIŃCA o przystąpieniu do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru położonego w północnozachodniej części miasta Lublińca obejmującego dzielnicę Steblów
Podmiot udostępniający informację:
Informację opublikował:Ewa KOZŁOWSKA
Data publikacji:02.06.2021 12:53
Data na dokumencie:Brak
Informację aktualizował:Ewa KOZŁOWSKA
Data aktualizacji:02.06.2021 12:55