Zarządzenie Nr 90/2021

Burmistrza Miasta Lublińca

z dnia 14 maja 2021 r.

 

zmieniające zarządzenia Nr 38/2021 Burmistrza Miasta Lublińca z dnia 15 lutego 2021r.
w sprawie Regulaminu udzielania zamówień publicznych.

  

Działając w oparciu o art. 30 ust. 1, ust. 2 pkt. 4, art. 33 ust. 2 i 5 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2020r. poz. 713 z późn. zm.), art. 44 ust. 3 pkt 1 i 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2021r. poz. 305) oraz o Regulamin Organizacyjny Urzędu Miejskiego w Lublińcu zarządzam, co następuje:

 

§ 1

 

W „Regulaminie udzielania zamówień publicznych”, stanowiącym załącznik do Zarządzenia Nr 38/2021 Burmistrza Miasta Lublińca z dnia 15 lutego 2021 r. w sprawie Regulaminu udzielania zamówień publicznych, w § 8 w ust. 1 po pkt 4 dodaje się pkt 5, w brzmieniu następującym: „5) na zakup oprogramowania, w tym praw autorskich do oprogramowania.”.

 

§ 2

 

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

Burmistrz Miasta

Edward Maniura
 

Powrót

Załączniki

  • Brak załączników w dokumencie.

Metryka dokumentu

ukryj
Tytuł dokumentu:Zarządzenie Nr 90/2021 Burmistrza Miasta Lublińca z dnia 14 maja 2021 r. zmieniające zarządzenia Nr 38/2021 Burmistrza Miasta Lublińca z dnia 15 lutego 2021r. w sprawie Regulaminu udzielania zamówień publicznych   
Podmiot udostępniający informację:
Informację opublikował:Joanna Wicher
Data publikacji:19.05.2021 12:10
Data na dokumencie:Brak
Informację aktualizował:Joanna Wicher
Data aktualizacji:19.05.2021 12:10