Zarządzenie Nr 88/2021

Burmistrza Miasta Lublińca

z dnia 13 maja 2021r.

 

w sprawie

zbycia i podania do publicznej wiadomości wykazu nieruchomości

stanowiącej własność Gminy Lubliniec.

 

 

 

Działając na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2020 r., Poz. 713 ze zm.) oraz art. 13 ust.1, art. 28 ust.1, art. 34 ust. 1 pkt 1 i 2, art. 35 ust. 1 i 2, art. 37 ust. 2 pkt 6, art. 67 ust.1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U z 2020r., Poz.1990 ze zm.) oraz Uchwały Nr 292/XXVII/2020 Rady Miejskiej w Lublińcu z dnia 29 października 2020r. w sprawie wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości gruntowej, stanowiącej własność Gminy Lubliniec, położonej w Lublińcu przy ul. Północnej

 

zarządzam, co następuje:

 

 

§ 1

 

Przeznacza się do zbycia oraz podaje się do publicznej wiadomości wykaz nieruchomości gruntowej, położonej w Lublińcu przy ul. Północnej – działka nr 3790/402 o pow. 0,0053 ha z km 2 obręb Lubliniec, szczegółowo opisanej w załączniku do niniejszego zarządzenia, przeznaczonej do zbycia w drodze bezprzetargowej na poprawienie warunków zagospodarowania nieruchomości przyległej – działki nr 2750/167 z km 2 obręb Lubliniec.

 

 

§ 2

 

Osoby posiadające pierwszeństwo w nabyciu nieruchomości opisanej w § 1, na podstawie art. 34 ust. 1 pkt 1 i 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U z 2020r., Poz.1990 ze zm.) mogą składać wnioski w tej sprawie w siedzibie Urzędu Miejskiego w Lublińcu przy ul. Paderewskiego 5 do dnia 25 czerwca 2021r.

 

§ 3

 

Traci moc Zarządzenie Nr 23/2021 Burmistrza Miasta Lublińca z dnia 28 stycznia 2021r. w sprawie zbycia i podania do publicznej wiadomości wykazu nieruchomości, stanowiącej własność Gminy Lubliniec.

 

 

§ 4

 

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

Burmistrz Miasta

Edward Maniura


 

Powrót

Załączniki

Metryka dokumentu

ukryj
Tytuł dokumentu:Zarządzenie Nr 88/2021 Burmistrza Miasta Lublińca z dnia 13 maja 2021 r. w sprawie zbycia i podania do publicznej wiadomości wykazu nieruchomości stanowiącej własność Gminy Lubliniec.
Podmiot udostępniający informację:
Informację opublikował:Joanna Wicher
Data publikacji:19.05.2021 11:49
Data na dokumencie:Brak
Informację aktualizował:Joanna Wicher
Data aktualizacji:19.05.2021 11:50