ZARZĄDZENIE NR 87 /2021

Burmistrza Miasta Lublińca

z dnia 12 maja 2021 r.


 

w sprawie uzupełnienia jednolitego rzeczowego wykazu akt obowiązującego

w Urzędzie Miejskim w Lublińcu


 

Na podstawie art. 33 ust. 1 i 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 713 ze zm.) zgodnie z art. 6 ust. 2d ustawy z dnia 14 lipca 1983 r. o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 164 ze zm.) zarządza się, co następuje:


 

§ 1


 

Po uzgodnieniu z Dyrektorem Archiwum Państwowego w Częstochowie wprowadzam uzupełnienie jednolitego rzeczowego wykazu akt dla organów gmin i związków międzygminnych oraz urzędów obsługujących te organy i związki, stanowiącego załącznik nr 2 do rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 18 stycznia 2011 r. w sprawie instrukcji kancelaryjnej, jednolitych rzeczowych wykazów akt oraz instrukcji w sprawie organizacji i zakresu działania archiwów zakładowych (Dz. U. Nr 14, poz. 67 ze zm.) zgodnie z załącznikiem do niniejszego zarządzenia.


 


 

§ 2


 

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

 

Burmistrz Miasta

Edward Maniura


 

Powrót

Załączniki

  • Brak załączników w dokumencie.

Metryka dokumentu

ukryj
Tytuł dokumentu:ZARZĄDZENIE NR 87/2021 Burmistrza Miasta Lublińca z dnia 12 maja 2021 r. w sprawie uzupełnienia jednolitego rzeczowego wykazu akt obowiązującego w Urzędzie Miejskim w Lublińcu
Podmiot udostępniający informację:
Informację opublikował:Joanna Wicher
Data publikacji:19.05.2021 11:42
Data na dokumencie:Brak
Informację aktualizował:Joanna Wicher
Data aktualizacji:19.05.2021 11:42