ZARZĄDZENIE NR 86/2021

BURMISTRZA MIASTA LUBLIŃCA

z dnia 11 maja 2021 roku

 

 

w sprawie konsultacji projektu uchwały Rady Miejskiej w Lublińcu w sprawie określenia wzoru wniosku o przyznanie dodatku mieszkaniowego oraz wzoru deklaracji o dochodach gospodarstwa domowego osoby ubiegającej się o przyznanie dodatku mieszkaniowego.

 

Burmistrz Miasta Lublińca na podstawie art. 30 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2020 r. poz. 713 z późn. zm.), uchwały nr 755/LVII/2010 Rady Miasta Lubliniec z dnia 27 września 2010 r. w sprawie określenia sposobu konsultowania projektów aktów prawa miejscowego z organizacjami pozarządowymi i innymi uprawnionymi podmiotami (Dz. Urz. Woj. Śląskiego Nr 233, poz. 3442) zarządza, co następuje:

 

§ 1

 

Przedmiotem konsultacji jest projekt uchwały Rady Miejskiej w Lublińcu w sprawie określenia wzoru wniosku o przyznanie dodatku mieszkaniowego oraz wzoru deklaracji o dochodach gospodarstwa domowego osoby ubiegającej się o przyznanie dodatku mieszkaniowego

 

§ 2

 

Konsultacje projektu uchwały zostaną przeprowadzone w następujących formach:

a) zamieszczenie projektu uchwały na tablicy ogłoszeń Urzędu Miejskiego w Lublińcu,

b) zamieszczenie projektu uchwały na stronie internetowej Urzędu.

 

§ 3

 

1. Termin przeprowadzenia konsultacji określa się od 12.05.2021 r. do 18.05.2021 r.

2. Termin składania pisemnych uwag i opinii z konsultacji przeprowadzonych w formach określonych w § 2, ustala się do dnia 18.05.2021 r. Uwagi i opinie można złożyć listownie, osobiście w urzędzie lub za pomocą poczty elektronicznej na adres: edg@lubliniec.pl. Liczy się data wpływu do Urzędu. Anonimowe uwagi nie zostaną uwzględnione.

3. Organizacje pozarządowe oraz podmioty, o których mowa w art. 3 ust.3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, mogą składać pisemne uwagi i wnioski dotyczące konsultowanego projektu uchwały w terminie wskazanym w ust.1.

 

§ 4

 

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

z up. Burmistrza

Zastępca Burmistrza

Anna Jonczyk - Drzymała

Powrót

Załączniki

  • Brak załączników w dokumencie.

Metryka dokumentu

ukryj
Tytuł dokumentu:ZARZĄDZENIE NR 86/2021 BURMISTRZA MIASTA LUBLIŃCA z dnia 11 maja 2021 roku w sprawie konsultacji projektu uchwały Rady Miejskiej w Lublińcu w sprawie określenia wzoru wniosku o przyznanie dodatku mieszkaniowego oraz wzoru deklaracji o dochodach gospodarstwa domowego osoby ubiegającej się o przyznanie dodatku mieszkaniowego.
Podmiot udostępniający informację:
Informację opublikował:Joanna Wicher
Data publikacji:19.05.2021 11:29
Data na dokumencie:Brak
Informację aktualizował:Joanna Wicher
Data aktualizacji:19.05.2021 11:29