Zarządzenie Nr 83/2021

Burmistrza Miasta Lublińca

z dnia 29 kwietnia 2021 r.

 

 

w sprawie nieskorzystania z prawa pierwokupu nieruchomości

 

 

Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2020r., poz. 713 ze zm.) oraz art. 109 ust. 1 pkt 2 i ust. 4 i art. 110 ust. 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami ( Dz. U. z 2020r., poz. 1990 ze zmianami) zarządzam, co następuje:

 

 

 

§ 1

 

Nie skorzystać z prawa pierwokupu nieruchomości położonej w Lublińcu, zapisanej w ewidencji gruntów jako działka nr 3967/52 o pow. 0,0064 ha km 6 obręb Lubliniec, opisana w księdze wieczystej CZ1L/00035547/1 jako własność Gminy Lubliniec w użytkowaniu wieczystym Spółdzielni Handlowo-Produkcyjnej „Samopomoc Chłopska”, w odniesieniu do której sporządzona została warunkowa umowa sprzedaży z dnia 19 kwietnia 2021r. Rep. A Nr 1892/2021 w Kancelarii Notarialnej w Kłobucku, ul. Stanisława Staszica 12 przed notariuszem Mikołajem Chrząstkiem - za cenę 15.000,00 zł.

 

 

 

§ 2

 

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

 

z up. Burmistrza

Zastępca Burmistrza

Anna Jonczyk - Drzymała

 

 

Powrót

Załączniki

  • Brak załączników w dokumencie.

Metryka dokumentu

ukryj
Tytuł dokumentu:Zarządzenie Nr 83/2021 Burmistrza Miasta Lublińca z dnia 29 kwietnia 2021 r. w sprawie nieskorzystania z prawa pierwokupu nieruchomości
Podmiot udostępniający informację:
Informację opublikował:Joanna Wicher
Data publikacji:10.05.2021 10:51
Data na dokumencie:Brak
Informację aktualizował:Joanna Wicher
Data aktualizacji:10.05.2021 10:51