Zarządzenie Nr 82/2021

Burmistrza Miasta Lublińca

z dnia 27 kwietnia 2021r.

 

w sprawie sprzedaży i podania do publicznej wiadomości wykazu nieruchomości

stanowiącej własność Gminy Lubliniec.

 

 

Działając w oparciu o art. 30 ust. 2 pkt. 3 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2020r. poz. 713 z póź. zm.), art. 28 ust. 1 i art.35 ust. 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997r. o gospodarce nieruchomościami (Dz.U. z 2020r. poz. 1990 z późn.zm.) oraz zgodnie z uchwałą Rady Miejskiej w Lublińcu z dnia 29 marca 2011r. Nr 68/VI/2011 w sprawie przyznania pierwszeństwa w nabywaniu lokali mieszkalnych ze zmianami i uchwałą Rady Miejskiej w Lublińcu z dnia 26 marca 2015r. Nr 71/VI/2015 w sprawie określenia warunków udzielania bonifikaty i wysokości jej stawki procentowej przy sprzedaży lokali mieszkalnych na rzecz ich najemców (Dz. Urz. Woj. Śląskiego z 31 marca 2015r. poz. 1926) zarządzam, co następuje:

 

 

§ 1

 

  1. Przeznacza się do sprzedaży w drodze bezprzetargowej na rzecz najemcy: XXXX XXXX, nieruchomość lokalową – lokal mieszkalny nr 3 o pow. użytkowej 30,94 m2 położony w budynku przy ul. Ligonia 14 w Lublińcu wraz z prawem własności do udziału 985/10000 części w działce gruntu.

  2. Wykaz nieruchomości przeznaczonej do sprzedaży stanowi załącznik do niniejszego zarządzenia i opublikowany będzie w dniach od 28 kwietnia 2021r. do 18 maja 2021r.

 

 

§ 2

 

Osoby posiadające pierwszeństwo w nabyciu nieruchomości opisanej w § 1, na podstawie art. 34 ust. 1 pkt 1 i 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz.U. z 2020r. poz. 1990 z późn.zm ) mogą składać wnioski w tej sprawie w siedzibie Urzędu Miejskiego w Lublińcu przy ul. Paderewskiego 5 do dnia 08 czerwca 2021r.

 

 

§ 3

 

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

 

z up. Burmistrza

Zastępca Burmistrza

Anna Jonczyk - Drzymała

 

 

 

 

 

Powrót

Załączniki

Metryka dokumentu

ukryj
Tytuł dokumentu:Zarządzenie Nr 82/2021 Burmistrza Miasta Lublińca z dnia 27 kwietnia 2021 r. w sprawie sprzedaży i podania do publicznej wiadomości wykazu nieruchomości stanowiącej własność Gminy Lubliniec
Podmiot udostępniający informację:
Informację opublikował:Joanna Wicher
Data publikacji:10.05.2021 10:43
Data na dokumencie:Brak
Informację aktualizował:Joanna Wicher
Data aktualizacji:10.05.2021 10:43