ZARZĄDZENIE NR 80/2021

BURMISTRZA MIASTA LUBLIŃCA

Z DNIA 26 KWIETNIA 2021 ROKU

 

 

w sprawie: zmiany budżetu miasta na 2021 rok.

 

Burmistrz Miasta Lublińca działając na podstawie art. 257 pkt 1 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych ( Dz.U. z 2021r. poz. 305.), art. 30 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym ( Dz.U. z 2020r. poz.713 z póź. zm ) z a r z ą d z a co następuje:

 

 

 

§ 1

 

  1. Dokonać zmian budżetu miasta na 2021r. zgodnie z Załącznikami Nr 1 i 2 do Zarządzenia realizowanych w ramach zadań zleconych z tytułu zwiększenia dochodów i wydatków z tytułu dotacji celowej otrzymanej na podstawie decyzji Wojewody Śląskiego

Nr FBI.3111.67.9.2021 z dnia 23 kwietnia 2021r. o kwotę 25.741,35 zł (rozdz. 01095) z przeznaczeniem na zwrot części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej przez producentów rolnych oraz na pokrycie kosztów postępowania w sprawie jego zwrotu poniesionych w tym zakresie przez gminę
w I terminie płatniczym 2021r.

 

) realizowanych

realizowanych

§ 2

 

 

Po w/w zmianach budżet miasta na 2021r. wynosi:

 

po stronie dochodów 139.804.557,87 zł

po stronie wydatków 157.801.884,87 zł

deficyt budżetu 17.997.327,00 zł

 

 

§ 3

 

Wykonanie Zarządzenia powierza się Skarbnikowi Miasta.

 

 

 

§ 4

 

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

 

z up. Burmistrza

Zastępca Burmistrza

Anna Jonczyk - Drzymała

Powrót

Metryka dokumentu

ukryj
Tytuł dokumentu:ZARZĄDZENIE NR 80/2021 BURMISTRZA MIASTA LUBLIŃCA Z DNIA 26 KWIETNIA 2021 ROKU w sprawie: zmiany budżetu miasta na 2021 rok.
Podmiot udostępniający informację:
Informację opublikował:Joanna Wicher
Data publikacji:10.05.2021 10:27
Data na dokumencie:Brak
Informację aktualizował:Joanna Wicher
Data aktualizacji:10.05.2021 10:31