ZARZĄDZENIE NR 75/2021

BURMISTRZA MIASTA LUBLIŃCA

Z DNIA 20 KWIETNIA 2021 ROKU

 

 

w sprawie: zmiany budżetu miasta na 2021 rok.

 

Burmistrz Miasta Lublińca działając na podstawie art. 257 pkt 1 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych ( Dz.U. z 2021r. poz. 305.), art. 30 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym ( Dz.U. z 2020r. poz.713 z póź. zm ) z a r z ą d z a co następuje:

 

 

§ 1

 

Dokonać zmian budżetu miasta na 2021r. zgodnie z Załącznikami Nr 1 i 2 do Zarządzenia:

 

 

  1. realizowanych w ramach zadań własnych między innymi z tytułu :

 

  1. przeznaczenia z rezerwy celowej na wydatki oświatowe kwoty 220.300,00 (rozdz. 75818) na zabezpieczenie środków na planowane remonty w placówkach oświatowych w rozdziale 80101- kwota 193.000zł oraz rozdziale 80104- kwota 27.300zł,

 

  1. zwiększenia dochodów i wydatków zwiększenie dochodów i wydatków na podstawie decyzji Wojewody Śląskiego Nr FBI.3111.76.6.2021 z dnia 30 marca 2021r. o kwotę 32.585,00 zł (rozdz.85415) przeznaczonych na dofinansowanie świadczeń materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów – zgodnie z art.90d i art.90e ustawy o systemie oświaty,

 

  1. realizowanych w ramach zadań zleconych między innymi z tytułu: zwiększenia dochodów i wydatków z tytułu dotacji celowej otrzymanej na podstawie decyzji Wojewody Śląskiego Nr FBI.3111.4.7.2021 z dnia 7 kwietnia 2021r. o kwotę 2.009,53 zł (rozdz. 85215) z przeznaczeniem na sfinansowanie wypłat zryczałtowanych dodatków energetycznych na II kwartał 2021r. dla odbiorców wrażliwych energii elektrycznej oraz na koszty obsługi tego zadania realizowanego przez gminy w wysokości 2% zgodnie z zapisami ustawy z dnia 10 kwietnia 1997r. Prawo energetyczne.

 

) realizowanych

realizowanych

§ 2

 

 

Po w/w zmianach budżet miasta na 2021r. wynosi:

 

po stronie dochodów 139.778.816,52 zł

po stronie wydatków 157.776.143,52 zł

deficyt budżetu 17.997.327,00 zł

 

 

§ 3

 

Wykonanie Zarządzenia powierza się Skarbnikowi Miasta.

 

 

 

§ 4

 

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

Burmistrz Miasta

Edward Maniura

Powrót

Metryka dokumentu

ukryj
Tytuł dokumentu:ZARZĄDZENIE NR 75/2021 BURMISTRZA MIASTA LUBLIŃCA Z DNIA 20 KWIETNIA 2021 ROKU w sprawie: zmiany budżetu miasta na 2021 rok.
Podmiot udostępniający informację:
Informację opublikował:Joanna Wicher
Data publikacji:28.04.2021 13:11
Data na dokumencie:Brak
Informację aktualizował:Joanna Wicher
Data aktualizacji:28.04.2021 13:12