ZARZĄDZENIE NR 73/2021

BURMISTRZA MIASTA LUBLIŃCA

Z DNIA 14 KWIETNIA 2021 r.

 

w sprawie konsultacji projektu uchwały zmieniającej uchwałę Nr 348/XXXII/2021 z dnia 30 marca 2021 r. w sprawie uchwalenia Regulaminu dofinansowania w formie dotacji zadań z zakresu usuwania i unieszkodliwiania wyrobów zawierających azbest pochodzących z obiektów budowlanych położonych na terenie gminy Lubliniec.

 

 

Burmistrz Miasta Lublińca na podstawie art 30 ust.1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2020 r., poz. 713 z późn.zm.), uchwały nr 755/LVII/2010 Rady Miasta Lubliniec z dnia 27 września 2010 r. w sprawie określenia sposobu konsultowania projektów aktów prawa miejscowego z organizacjami pozarządowymi i innymi uprawnionymi podmiotami (Dz.Urz.Woj.Śląskiego Nr 233, poz.3442) zarządza, co następuje:

 

§ 1

Przedmiotem konsultacji jest projekt uchwały zmieniającej uchwałę Nr 348/XXXII/2021 z dnia 30 marca 2021 r. w sprawie uchwalenia Regulaminu dofinansowania w formie dotacji zadań z zakresu usuwania i unieszkodliwiania wyrobów zawierających azbest pochodzących z obiektów budowlanych położonych na terenie gminy Lubliniec.

§ 2

Konsultacje projektu uchwały zmieniającej uchwałę Nr 348/XXXII/202 z dnia 30 marca 2021 r. w sprawie uchwalenia Regulaminu dofinansowania w formie dotacji zadań z zakresu usuwania i unieszkodliwiania wyrobów zawierających azbest pochodzących z obiektów budowlanych położonych na terenie gminy Lubliniec zostaną przeprowadzone w następujących formach:

a) umieszczenie projektu uchwały na tablicy ogłoszeń Urzędu Miasta Lubliniec;

b) zamieszczenie projektu uchwały na stronie internetowej Urzędu.

 

§ 3

  1. Termin przeprowadzenia konsultacji określa się od dnia 14.04.2021 r. do dnia 21.04.2021 r.

  2. Organizacje pozarządowe oraz podmioty, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, mogą składać pisemne uwagi i wnioski dotyczące konsultowanego projektu uchwały w terminie wskazanym w ust.1.

§ 4

 

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

Burmistrz Miasta

Edward Maniura

 

Powrót

Załączniki

  • Brak załączników w dokumencie.

Metryka dokumentu

ukryj
Tytuł dokumentu:ZARZĄDZENIE NR 73/2021 BURMISTRZA MIASTA LUBLIŃCA Z DNIA 14 KWIETNIA 2021 r. w sprawie konsultacji projektu uchwały zmieniającej uchwałę Nr 348/XXXII/2021 z dnia 30 marca 2021 r. w sprawie uchwalenia Regulaminu dofinansowania w formie dotacji zadań z zakresu usuwania i unieszkodliwiania wyrobów zawierających azbest pochodzących z obiektów budowlanych położonych na terenie gminy Lubliniec.
Podmiot udostępniający informację:
Informację opublikował:Joanna Wicher
Data publikacji:20.04.2021 10:35
Data na dokumencie:Brak
Informację aktualizował:Joanna Wicher
Data aktualizacji:20.04.2021 10:35