Zarządzenie Nr 70/2021
Burmistrza Miasta Lublińca
z dnia 12 kwietnia 2021 r.


w sprawie: określenia harmonogramu przeprowadzania konsultacji z mieszkańcami Miasta
Lublińca w ramach budżetu obywatelskiego


Na podstawie art. 30 ust. 1 oraz art. 33 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie
gminnym (tekst jednolity Dz. U. z 2020 r., poz. 713 ze zm.) i § 4 Uchwały Nr 102/X/2019 Rady
Miejskiej w Lublińcu z dnia 4 lipca 2019 r. w sprawie ustalenia zasad i trybu przeprowadzania
konsu ltacji z mieszkańcami Miasta Lublińca w ramach budżetu obywatelskiego (Dz. Urz. Woj.
Śl. z 2019, poz. 5229 ze zm.) zarządzam, co następuje


§ 1


1. Szczegółowy harmonogram obejmujący poszczególne etapy Budżetu Obywatelskiego
na rok 2022, przedstawia się następująco:


1) ogłoszenie naboru propozycji projektów do budżetu obywatelskiego i zgłaszanie
propozycji projektów

- w okresie od 14 kwietnia 2021 r. do 10 maja 2021 r.;


2) udzielanie poparcia propozycjom projektów 

- w okresie od 17 maja 2021 r. do 23 maja 2021 r.;


3) ocena propozycji projektów

- od 24 maja 2021 r. do 11 czerwca 2021 r.;


4) rozpatrywanie odwołań od negatywnej oceny propozycji projektu

- od 17 czerwca 2021 r. do 24 czerwca 2021 r.;


5) głosowanie na propozycje projektów

- w okresie od 1 lipca 2021 r. do 19 lipca 2021 r.;


6) ogłoszenie projektów wybranych do realizacji, określa Burmistrz Miasta Lublińca

- w okresie od 20 lipca 2021 r. do 23 lipca 2021 r.


2. Właściwy Wydział zapewnia przestrzeganie harmonogramu, o którym mowa
w ustępie powyższym.


§ 2


Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

 

Burmistrz Miasta

Edward Maniura

Powrót

Załączniki

  • Brak załączników w dokumencie.

Metryka dokumentu

ukryj
Tytuł dokumentu:Zarządzenie Nr 70/2021 Burmistrza Miasta Lublińca z dnia 12 kwietnia 2021 r. w sprawie: określenia harmonogramu przeprowadzania konsultacji z mieszkańcami Miasta Lublińca w ramach budżetu obywatelskiego
Podmiot udostępniający informację:
Informację opublikował:Joanna Wicher
Data publikacji:13.04.2021 13:04
Data na dokumencie:Brak
Informację aktualizował:Joanna Wicher
Data aktualizacji:13.04.2021 13:07