Zarządzenie Nr 66/2021

Burmistrza Miasta Lublińca

z dnia 31 marca 2021 roku

 

w sprawie ustalenia planów finansowych dla rachunków dochodów pochodzących ze środków Funduszu Przeciwdziałania COVID-19

 

Burmistrz Miasta Lublińca działając na podstawie art. 18 ust. 1 pkt 4 ustawy z 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz.U. z 2020 r. poz. 713 z późn. zm. ) oraz w związku z art. 65 pkt 11-12 ustawy z 31 marca 2020 r. o zmianie ustawy o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. z 2020 r. poz. 568 z późn. zm.) zarządza, co następuje:

§ 1

Ustalam plany finansowe dla wydzielonych rachunków dochodów pochodzących ze środków Funduszu Przeciwdziałania COVID-19, stanowiące załączniki Nr 1 i 2 do zarządzenia.

§ 2

Wykonanie zarządzenia powierza się Skarbnikowi Miasta.

§ 3

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

Burmistrz Miasta

Edward Maniura
 

Powrót

Metryka dokumentu

ukryj
Tytuł dokumentu:Zarządzenie Nr 66/2021 Burmistrza Miasta Lublińca z dnia 31 marca 2021 roku w sprawie ustalenia planów finansowych dla rachunków dochodów pochodzących ze środków Funduszu Przeciwdziałania COVID-19
Podmiot udostępniający informację:
Informację opublikował:Joanna Wicher
Data publikacji:13.04.2021 12:29
Data na dokumencie:Brak
Informację aktualizował:Joanna Wicher
Data aktualizacji:13.04.2021 12:33