Zarządzenie Nr 64/2021

Burmistrza Miasta Lublińca

z dnia 30 marca 2021 r.

 

 

w sprawie przeznaczenia do dzierżawy w drodze bezprzetargowej nieruchomości gruntowej zabudowanej położonej w Lublińcu Kokotku na okres do 3 lat.

 

Działając w oparciu o art. 30 ust. 2 pkt. 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2020 r., poz. 713) i art. 13 ust.1, art. 25 ust 1 art. 35 ust.1 i 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2020 r., poz. 1990) oraz uchwałę nr 529/XLVI/09 Rady Miejskiej w Lublińcu z dnia 24 listopada 2009 r. w sprawie zasad wydzierżawiania nieruchomości (Dz. Urz. Woj. Śląskiego z 2010 r. nr 12, poz. 202 z późn. zm.) zarządzam, co następuje:

 

§ 1

 

Przeznacza się do dzierżawy w drodze bezprzetargowej na rzecz Zarządu Głównego Stowarzyszenia MONAR w Warszawie nieruchomość gruntową wraz z jednopiętrowym budynkiem składającym się z 20 pomieszczeń, kotłownią i budynkiem gospodarczym położoną w Lublińcu Kokotku stanowiącą własność Gminy Lubliniec na okres do 3 lat oraz podaje się wykaz tej nieruchomości:

  1. część działki nr 587/80 o pow. 5,3939 ha z karty mapy 7 - 2 Rusinowice obręb Kokotek zapisanej w księdze wieczystej Sądu Rejonowego w Lublińcu nr CZ1L/00038237/6 jako własność Gminy Lubliniec położone w Lublińcu Kokotku,

  1. Dzierżawie podlegać będzie powierzchnia 0,7000 ha.

  2. Roczny czynsz dzierżawny z tytułu niniejszej umowy, pomniejszony o bonifikatę w wysokości 90%, wynosić będzie 295,20 zł brutto (słownie: dwieście dziewięćdziesiąt pięć zł 20/100) t.j. 240,00 zł netto + 23% podatku VAT w wys. 55,20 zł.

  3. Czynsz płatny jest w dwóch równych ratach:

- pierwsza rata do 30 kwietnia każdego roku dzierżawy

- druga rata do dnia 30 października każdego roku dzierżawy

na rachunek bankowy Urzędu Miejskiego w Lublińcu w ING Bank Śląski S. A. o/Częstochowa Nr 33 1050 1142 1000 0005 0096 6783 lub w kasie Urzędu.

  1. Ustalona kwota czynszu ulegać będzie corocznie zmianie o wskaźnik średniorocznego wzrostu cen towarów i usług konsumpcyjnych za rok poprzedni, o czym dzierżawca będzie powiadamiany pisemnie. W przypadku wskaźnika ujemnego, kwota czynszu nie ulega zmianie.

 

               § 2

 

Wykaz niniejszy podlega opublikowaniu przez okres 21 dni tj. od dnia 31.03. 2021 r. do dnia 20.04.2021r.

 

               § 3

 

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

Burmistrz Miasta

Edward Maniura

 

 

Powrót

Załączniki

  • Brak załączników w dokumencie.

Metryka dokumentu

ukryj
Tytuł dokumentu:Zarządzenie Nr 64/2021 Burmistrza Miasta Lublińca z dnia 30 marca 2021 r. w sprawie przeznaczenia do dzierżawy w drodze bezprzetargowej nieruchomości gruntowej zabudowanej położonej w Lublińcu Kokotku na okres do 3 lat.
Podmiot udostępniający informację:
Informację opublikował:Joanna Wicher
Data publikacji:13.04.2021 12:02
Data na dokumencie:Brak
Informację aktualizował:Joanna Wicher
Data aktualizacji:13.04.2021 12:02