Zarządzenie Nr 62/2021

Burmistrza Miasta Lublińca

z dnia 30 marca 2021 r.

 

 

w sprawie przeznaczenia do dzierżawy w drodze bezprzetargowej nieruchomości niezabudowanej położonej w Lublińcu przy ul. Wojska Polskiego na okres do 3 lat.

 

Działając w oparciu o art. 30 ust. 2 pkt. 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2020 r., poz. 713 ze. zm.) i art. 13 ust.1, art. 25 ust 1 art. 35 ust.1 i 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2020 r., poz. 1990 ze zm) oraz uchwałę nr 529/XLVI/09 Rady Miejskiej w Lublińcu z dnia 24 listopada 2009 r. w sprawie zasad wydzierżawiania nieruchomości (Dz. Urz. Woj. Śląskiego z 2010 r. nr 12, poz. 202 z późn. zm.) zarządzam, co następuje:

 

 

§ 1

 

Przeznacza się do dzierżawy w drodze bezprzetargowej nieruchomość gruntową niezabudowaną położoną w Lublińcu przy ul. Wojska Polskiego stanowiącą własność Gminy Lubliniec na okres do 3 lat oraz podaje się wykaz tej nieruchomości:

  1. Część działki nr 1922/170 o pow. 0,0814 ha z karty mapy 4 obręb Lubliniec zapisanej w księdze wieczystej Sądu Rejonowego w Lublińcu nr CZ1L/00019985/5 jako własność Gminy Lubliniec.

  1. Dzierżawie podlegać będzie powierzchnia 18 m2 w celu posadowienie garażu blaszanego.

  2. Roczny czynsz dzierżawny z tytułu niniejszej umowy wynosić będzie 679,16 zł brutto (słownie: sześćset siedemdziesiąt dziewięć zł 16/100) t. j. 552,16 zł netto + 23% podatku VAT w wys. 127 zł.

  3. Czynsz płatny jest w dwóch ratach:

- pierwsza rata do 30 kwietnia każdego roku dzierżawy

- druga rata do dnia 30 października każdego roku dzierżawy

na rachunek bankowy Urzędu Miejskiego w Lublińcu w ING Bank Śląski S. A. o/Częstochowa Nr 33 1050 1142 1000 0005 0096 6783 lub w kasie Urzędu.

  1. Ustalona kwota czynszu ulegać będzie corocznie zmianie o wskaźnik średniorocznego wzrostu cen towarów i usług konsumpcyjnych za rok poprzedni, o czym dzierżawca będzie powiadamiany pisemnie. W przypadku wskaźnika ujemnego, kwota czynszu nie ulega zmianie.

 

               § 2

 

Wykaz niniejszy podlega opublikowaniu przez okres 21 dni tj. od dnia 31 marca 2021 r. do dnia 20 kwietnia 2021 r.

 

                § 3

 

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

Burmistrz Miasta

Edward Maniura

 

 

Powrót

Załączniki

  • Brak załączników w dokumencie.

Metryka dokumentu

ukryj
Tytuł dokumentu:Zarządzenie Nr 62/2021 Burmistrza Miasta Lublińca z dnia 30 marca 2021 r. w sprawie przeznaczenia do dzierżawy w drodze bezprzetargowej nieruchomości niezabudowanej położonej w Lublińcu przy ul. Wojska Polskiego na okres do 3 lat.
Podmiot udostępniający informację:
Informację opublikował:Joanna Wicher
Data publikacji:13.04.2021 11:54
Data na dokumencie:Brak
Informację aktualizował:Joanna Wicher
Data aktualizacji:13.04.2021 11:59