Urząd Miasta Lublińca zaprasza do składania ofert na sporządzenie analizy w zagospodarowaniu przestrzennym miasta oraz o ocenę aktualności studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego oraz planów miejscowych w związku z przepisami art. 32 ust.1,2,3 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym ( Dz. U. Nr 80 poz. 717 z późniejszymi zmianami).  W zakresie rzeczowym zadania należy uwzględnić w szczególności:
a) analizę wniosków o zmianę aktualnie obowiązujących miejscowych planów
zagospodarowania przestrzennego, w tym ich zgodność ze studium;
b) analizę wniosków własnych związanych z potrzebą wprowadzenia do planów
miejscowych korekt mających na celu usunięcie ewentualnych nieścisłości
tkwiących w zapisach planu, budzących wątpliwości interpretacyjne;
c) analizę zgodności studium z wymogami wynikającymi z przepisów art. 10 ust.
1 i 2 ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym;
d) analizę zgodności planów z wymogami wynikającymi z przepisów art. 15 i art.
16 ust. 1 ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym;
e) analizę wniosków własnych związanych z potrzebą zmiany studium, ....wynikających z zauważonych nieścisłości i nowych zamierzeń inwestycyjnych
f) analizę dokumentów będących w posiadaniu gminy pod kątem ich ....przydatności dla prac planistycznych w tym opracowania ekofizjograficznego
g) analizę wydanych decyzji zamieszczonych w rejestrach, o których mowa w ....art.57 i art 67 ustawy
h) analizę ustaleń planów miejscowych oraz Studium w kontekście wskazania ....obszarów zalewowych i zagrożonych powodzią
i) ocenę postępów w opracowaniu planów miejscowych ze wskazaniem dalszych ....potrzeb w tym zakresie (nowe plany, uszczegółowienia, koncepcje ....zagospodarowania terenu ..itp.)
j) zestawienie zbiorcze w tym czytelne przedstawienie na mapie planu ....zagospodarowania gminy w skali 1:10 000 wydanych decyzji o warunkach ....zabudowy i zagospodarowania terenu, wydanych pozwoleń na budowę, w ....tym inwestycji liniowych
k) zestawienie zbiorcze w tym czytelne przedstawienie na mapie planu ....zagospodarowania gminy w skali 1:10 000 wniosków o zmianę planów ....obowiązujących oraz nie uwzględnionych w projekcie planu ze względu na ....niezgodność ze Studium
l) opracowanie projektu uchwały w sprawie aktualności Studium uwarunkowań i ....kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Lubliniec oraz ....aktualności planów miejscowych
ł) przedstawienie opracowania i uzyskanie opinii Miejskiej Komisji Urbanistyczno- ....Architektonicznej oraz w razie potrzeby komisjom branżowym Rady Miejskiej
m) przygotowanie uchwały o przystąpieniu do zmiany Studium uwarunkowań i ....kierunków zagospodarowania w przypadku stwierdzenia nieaktualności ....Studium
Urząd Miasta Lublińca do wykonania przedmiotowych analiz udostępnia pomocniczo następujące materiały:
a)zatwierdzone studium zagospodarowania przestrzennego miasta Lublińca;
b)opracowanie ekofizjograficzne;
c)obowiązujące plany miejscowe, uchwalone (skierowane do Wojewody- dz. Steblów, dz. Kokotek oraz dz. Śródmieście i południowa), projekt planu dla dz. Wschodniej przed uchwaleniem
d)rejestr wniosków o zmianach w planie i zmianach studium;
e)rejestr wydanych wypisów i zaświadczeń o przeznaczeniu terenu planu dla celów inwestycyjnych;
f)rejestr wydanych decyzji o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu
g)rejestr pozwoleń na budowę;

Część materiałów może być udostępniona w wersji elektronicznej.

Wymagany termin złożenia opracowania do zaopiniowania 30.08.2006r.
Planowane terminy posiedzenia MKUA, komisji RM oraz sesji RM we wrześniu br.

Szczegółowych informacji w przedmiotowej sprawie udziela referat planowania i zagospodarowania przestrzennego Urzędu Miejskiego w Lublińcu
tel. 034/ 3530100 w.131; fax 130 ; e-mail: inwestycje @ lubliniec .pl


Oferty na opracowanie przedmiotowych analiz należy składać na adres:
Urząd Miejski w Lublińcu ul. Paderewskiego 5; 42-700 Lubliniec
Wydział Inwestycji, Planowania i Zagospodarowania Przestrzennego
z dopiskiem: analizy w zagospodarowaniu w przestrzennym
w terminie do 5 lipca 2006r.

Do składania ofert zaprasza się osoby posiadające uprawnienia urbanistyczne, które mogą wykazać się przynajmniej jednym podobnego typu opracowaniem.

Powrót

Załączniki

  • Brak załączników w dokumencie.

Metryka dokumentu

ukryj
Tytuł dokumentu:Nabór ofert na wykonanie alnalizy w zagospodarowaniu przestrzennym
Podmiot udostępniający informację:
Informację opublikował:Rafał Popiołek
Data publikacji:26.06.2006 13:28
Data na dokumencie:Brak
Informację aktualizował:Rafał Popiołek
Data aktualizacji:26.06.2006 13:28