Deklaracja dostępności

 

Wstęp Deklaracji

Centrum Usług Wspólnych w Lublińcu (CUW) zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony  internetowej zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do strony podmiotowej Biuletynu Informacji Publicznej Centrum Usług Wspólnych w Lublińcu.

 

Dane teleadresowe jednostki:

Telefon: +48 (34) 356 32 52

Faks: +48 (34) 356 32 52

E-mail: sekretariat@cuw.lubliniec.pl

Adres korespondencyjny: ul. Piłsudskiego 9, 42-700 Lubliniec

 

Data publikacji strony internetowej: 2017-01-10

Data ostatniej istotnej aktualizacji: 2017-01-10

 

Strona podmiotowa Biuletynu Informacji Publicznej Centrum Usług Wspólnych w Lublińcu:

Dwa aspekty dostępności serwisu:

 

Aspekt techniczny:

 

Strona jest zgodna z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych.

 

Zgodność ze standardami:

Serwis jest zgodny ze standardami W3C:

 • HTML 5
 • WCAG 2.1 (poziom AA)

 

Kompatybilność:

Serwis jest w pełni rozpoznawalny przez programy czytające dla osób niewidomych.

Obsługa serwisu możliwa jest zarówno przy pomocy klawiatury jak i myszki.

 

Wygląd:

Serwis jest wyposażony w mechanizmy ułatwiające przeglądanie treści przez osoby niedowidzące.:

 • zmiana wielkości czcionki,
 • zmiana kontrastu,
 • większość z grafik została opatrzona atrybutem alt z opisem,
 • całość serwisu oparta jest na stylach CSS.

 

Pomoc w nawigacji:

Wszystkie strony zawierają okienko wyszukiwarki.

 

Skróty klawiaturowe:

Serwis nie jest wyposażony w skróty klawiaturowe, które mogły by wchodzić w konflikt z technologiami asystującymi (np. programy czytające), systemem lub aplikacjami użytkowników.

 

Aspekt Informacyjny:

 

Biuletyn Informacji Publicznej zawiera teksty i skany, które zostały opublikowane w serwisie od początku jego istnienia. Redaktorzy publikują teksty, skany dokumentów, zdjęcia czy pliki i muszą zadbać o to, by każdy mógł z tych treści skorzystać tj. w szczególności:

 • Zrozumiałość - teksty zamieszczone w serwisie powinny być napisane w miarę możliwości w jak najprostszy sposób,
 • Czytelność - redaktorzy starają się odpowiednio formatować teksty, w tym stosować wypunktowania, wyróżnienia itp.
 • Elementy graficzne - zdjęcia i grafiki powinny mieć wypełniony tzw. atrybut alt. Zawarte w nim opisy są odczytywane przez czytniki ekranów, czyli aplikacje używane przez osoby niewidome i niedowidzące. Redaktorzy starają się na bieżąco uzupełniać alty.
 • Pliki PDF, DOC itp. - redaktorzy powinni ograniczyć do minimum korzystanie z takich plików i osadzać teksty bezpośrednio w serwisie. Odrębną kwestią jest poprawne formatowanie plików tak, by były one dostępne (np. powinny posiadać strukturę znaczników, czyli tagowanie).

Serwis  zawiera załączniki, które są skanami dokumentów m.in. w formacie PDF w których nie ma dobrze zaznaczonej logicznej struktury. W miarę możliwości będziemy to poprawiać oraz dokładać starań by nowe dokumenty przygotowywane były poprawnie.

Nieczytelne przez czytniki ekranu dokumenty PDF użytkownicy mogą rozpoznać narzędziem OCR. Jedno z takich darmowych narzędzi znajduje się na stronie http://www.onlineocr.net/. W przypadku braku możliwości skorzystania z powyższego rozwiązania prosimy o telefon do jednostki w celu umówienia się na przeczytanie niedostępnego dokumentu.

Treści dokumentów zamieszczonych dotychczas w serwisie Biuletynu Informacji Publicznej są przeglądane i jeżeli to konieczne zostaną dostosowane do wymogów Rozporządzenia.

 

Data przygotowania Deklaracji:

Niniejsze oświadczenie sporządzono dnia: 2020-09-23

Oświadczenie zostało ostatnio poddane przeglądowi i aktualizacji dnia: 2021-03-23

Deklarację sporządzono na podstawie samooceny przeprowadzonej przez podmiot publiczny.

 

Informacje zwrotne i dane kontaktowe

W przypadku problemów z dostępnością strony internetowej prosimy o kontakt. Osobą kontaktową jest Barbara Kuchenbecker adres poczty elektronicznej barbara.kuchenbecker@cuw.lubliniec.pl. Kontaktować można się także dzwoniąc na numer telefonu: +48 (34) 356 35 52 wew. 33. Tą samą drogą można składać wnioski o udostępnienie informacji niedostępnej oraz składać skargi na brak zapewnienia dostępności.

Procedura wnioskowo-skargowa

Zgodnie z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych każdy ma prawo wystąpić do podmiotu publicznego z żądaniem udostępnienia cyfrowego wskazanej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub ich elementów. Można także zażądać udostępnienia informacji w formach alternatywnych, na przykład odczytanie niedostępnego cyfrowo dokumentu, opisania zawartości filmu bez audiodeskrypcji itp.

Żądanie powinno zawierać:

 • dane osoby zgłaszającej żądanie,
 • wskazanie, o którą stronę internetową lub aplikację mobilna chodzi,
 • sposób kontaktu.

Osoba zgłaszająca potrzebę otrzymania informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu powinna także określić dogodny dla niej sposób przedstawienia tej informacji.

CUW w Lublińcu zrealizuje żądanie niezwłocznie, nie później niż w ciągu 7 dni od dnia otrzymania żądania. Jeśli jednak dotrzymanie tego terminu nie będzie możliwe, niezwłocznie poinformuje o tym wnoszącego żądanie oraz wskaże termin realizacji żądania, przy czym termin ten nie może być dłuższy niż 2 miesiące od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli zapewnienie dostępności cyfrowej nie jest możliwe, CUW w Lublińcu zaproponuje alternatywny sposób dostępu do informacji.

W przypadku, gdy CUW w Lublińcu odmówi realizacji żądania zapewnienia dostępności lub alternatywnego sposobu dostępu do informacji, wnoszący żądanie może złożyć skargę.

Po wyczerpaniu wskazanej wyżej procedury można także złożyć wniosek do Rzecznika Praw Obywatelskich.

 

Dostępność architektoniczna

Centrum Usług Wspólnych w Lublińcu zlokalizowany jest w budynku przy ul. Piłsudskiego 9.

Budynek Centrum Usług Wspólnych w Lublińcu nie jest przystosowany dla osób niepełnosprawnych.

Dostępność architektoniczna budynku:

 • do budynku prowadzi 1 wejście z chodnika przy ul. Piłsudskiego,
 • wejście nie posiada podjazdu dla osób na wózku,
 • w budynku jest 1 klatka schodowa z barierkami, schody nie są dostosowane do potrzeb osób niepełnosprawnych,
 • w budynku nie ma windy ani pochylni,
 • pomieszczenia CUW znajdują się na I piętrze budynku,
 • korytarz CUW znajduje się na jednym poziomie, korytarz ma szerokość 160 cm,
 • budynek posiada parking ogólnodostępny od strony ul. Piłsudskiego za budynkiem,
 • na parkingu wyznaczone są 4 miejsca parkingowe dla osób niepełnosprawnych,
 • w przypadku braku możliwości dotarcia niepełnosprawnego interesanta do właściwej komórki CUW w budynku istnieje możliwość zejścia pracownika merytorycznego przed wejście, na parter i załatwienia sprawy po wcześniejszym przywołaniu pracownika za pomocą domofonu znajdującego się przy wejściu do budynku,
 • do budynku można wejść z psem asystującym i psem przewodnikiem,
 • toalety nie są przystosowane dla potrzeb osób niepełnosprawnych,
 • w budynku nie ma oznaczeń w alfabecie Braille’a ani oznaczeń kontrastowych dla osób niewidomych i słabowidzących,
 • w budynku brak jest pętli indukcyjnych,
 • w CUW nie ma możliwości skorzystania z usług tłumacza języka migowego.

 

 

 

 

 

 

Powrót

Załączniki

 • Brak załączników w dokumencie.

Metryka dokumentu

ukryj
Tytuł dokumentu:Deklaracja dostępności
Podmiot udostępniający informację:CUW Lubliniec
Informację opublikował:Magdalena Sklarczyk
Data publikacji:23.03.2021 12:45
Data na dokumencie:Brak
Informację aktualizował:Magdalena Sklarczyk
Data aktualizacji:23.03.2021 12:45