OBWIESZCZENIE

BURMISTRZA LUBLIŃCA

 

Zgodnie z art. 53 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz.U. z 2020 r. poz. 293 z późn. zm.) oraz art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz.U. z 2020 r. poz. 256 z późn. zm.) zawiadamia się, że w dniu 03.02.2021r.  została wydana decyzja nr BN.6730.2.00004.2020  o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla przedsięwzięcia polegającego na:

 

budowie prefabrykowanej stacji transformatorowej 15/0,4kV „Lubliniec Oleska 2”
wraz z włączeniem do sieci SN i nN

 

przewidzianego do realizacji na terenie n/w działki ewidencyjnej położonej w gminie Lubliniec:

 

249/2 k.m. 3 obręb Steblów położonej przy ul.Oleskiej w Lublińcu

 

 

W związku z powyższym informuje, o możliwości zapoznania się z treścią przedmiotowej decyzji.

Obwieszczenie niniejsze uważa się za dokonane po upływie czternastu dni od dnia ogłoszenia.

Dokumentacja dotycząca w/w sprawy dostępna jest w siedzibie Urzędu Miejskiego Lubliniec, ul. Ignacego Paderewskiego 5, 42-700 Lubliniec, pokój nr  3  w godzinach pracy Urzędu.

 

                                                                                                                                  BURMISTRZ

                                                                                                                             EDWARD MANIURA

Powrót

Załączniki

  • Brak załączników w dokumencie.

Metryka dokumentu

ukryj
Tytuł dokumentu:OBWIESZCZENIE BURMISTRZA MIASTA LUBLIŃCA w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla przedsięwzięcia polegającego na: budowie prefabrykowanej stacji transformatorowej 15/0,4kV „Lubliniec Oleska 2” wraz z włączeniem do sieci SN
Podmiot udostępniający informację:
Informację opublikował:Ewa KOZŁOWSKA
Data publikacji:04.02.2021 08:56
Data na dokumencie:Brak
Informację aktualizował:Ewa KOZŁOWSKA
Data aktualizacji:04.02.2021 08:56