OBWIESZCZENIE

BURMISTRZA LUBLIŃCA

 

Zgodnie z art. 10 ust. 1 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz.U. z 2020 r. poz. 256 z późn. zm.) zawiadamia się, że w zakresie prowadzonego w Urzędzie Miejskim Lubliniec postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla przedsięwzięcia polegającego na:

budowie prefabrykowanej stacji transformatorowej 15/0,4kV „Lubliniec Oleska 2”
wraz z włączeniem do sieci SN i nN

 

przewidzianego do realizacji na terenie n/w działki ewidencyjnej położonej w gminie Lubliniec:

 

249/2 – obręb Steblów

 

uzyskano wymagane uzgodnienia oraz zakończono kompletowanie dokumentów niezbędnych do wydania decyzji.

 

W związku z powyższym informuje, o możliwości zapoznania się z materiałem dowodowym zebranym w toku prowadzonego postępowania.

Obwieszczenie niniejsze uważa się za dokonane po upływie czternastu dni od dnia ogłoszenia.

Dokumentacja dotycząca w/w sprawy dostępna jest w siedzibie Urzędu Miejskiego Lubliniec, ul. Ignacego Paderewskiego 5, 42-700 Lubliniec, pokój nr  3  w godzinach pracy Urzędu.

Burmistrz     

Edward Maniura

Powrót

Załączniki

  • Brak załączników w dokumencie.

Metryka dokumentu

ukryj
Tytuł dokumentu:OBWIESZCZENIE BURMISTRZA MIASTA LUBLIŃCA w sprawie zakończenia kompletowania dokumentów niezbędnych do wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla przedsięwzięcia polegającego na: budowie prefabrykowanej stacji transformatorowej 15/0,4kV „Lubliniec Oleska 2” wraz z włączeniem do sieci SN i nN
Podmiot udostępniający informację:
Informację opublikował:Ewa KOZŁOWSKA
Data publikacji:19.01.2021 11:50
Data na dokumencie:Brak
Informację aktualizował:Ewa KOZŁOWSKA
Data aktualizacji:19.01.2021 11:50