OBWIESZCZENIE

BURMISTRZA MIASTA LUBLIŃCA 

 

             Zgodnie z art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2020 r. poz. 293) oraz art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2020r. poz. 256) zawiadamia się, że na wniosek z dnia 04 grudnia 2020 r. złożony przez Pana Sebastiana Kulika reprezentującego Pracownię Projektową „ELTECHLEN” pełnomocnika TAURON Dystrybucja SA Oddział w Częstochowie zostało wszczęte postępowanie w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla przedsięwzięcia polegającego na

„Budowie prefabrykowanej stacji transformatorowej 15/0,4kV “Lubliniec Oleska 2” wraz z włączeniem do sieci SN i nN w miejscowości Lubliniec”

na terenie działki nr ewid. 249/2 k.m. 3 obręb Steblów położonej przy ul.Oleskiej  w Lublińcu.     W związku z powyższym informuje, o możliwości zapoznania się ze złożonym wnioskiem.

Obwieszczenie niniejsze uważa się za dokonane po upływie czternastu dni od dnia ogłoszenia.

Dokumentacja dotycząca w/w sprawy dostępna jest w siedzibie Urzędu Miejskiego w Lublińcu, ul. Paderewskiego 5, 42-700 Lubliniec, pokój nr  3  w godzinach pracy Urzędu.

 

Burmistrz

Edward Maniura

 

Powrót

Załączniki

  • Brak załączników w dokumencie.

Metryka dokumentu

ukryj
Tytuł dokumentu:Obwieszczenie Burmistrza Miasta Lublińca o wszczęciu postepowania w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla przedsięwzięcia polegającego na „Budowie prefabrykowanej stacji transformatorowej 15/0,4kV “Lubliniec Oleska 2” wraz z włączeniem do sieci SN i nN w miejscowości Lubliniec” na terenie działki nr ewid. 249/2 k.m. 3 obręb Steblów położonej przy ul.Oleskiej w Lublińcu
Podmiot udostępniający informację:
Informację opublikował:Ewa KOZŁOWSKA
Data publikacji:11.12.2020 09:48
Data na dokumencie:Brak
Informację aktualizował:Ewa KOZŁOWSKA
Data aktualizacji:11.12.2020 09:48