Zarządzenie Nr 277/2020

Burmistrza Miasta Lublińca

z dnia 28 października 2020 r.

 

 

w sprawie: wyłożenia aktualizacji Projektu założeń do planu zaopatrzenia w ciepło, energię elektryczną i paliwa gazowe dla Gminy Lubliniec.

 

 

Na podstawie art. 30 ust. 1, art. 33 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz.U.2020.713) oraz art. 19 ust. 6 ustawy z dnia 10 kwietnia 1997 r. Prawo energetyczne (tekst jednolity Dz.U.2020.833 ze zm.) zarządzam, co następuje:

 

 

§ 1

 

  1. Wykłada do publicznego wglądu poprzez umieszczenie na stronie Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu Miejskiego w Lublińcu aktualizację Projektu założeń do planu zaopatrzenia w ciepło, energię elektryczną i paliwa gazowe dla Gminy Lubliniec, na okres 21 dni tj. od 29.10.2020 r. – 19.11.2020 r.

  2. Osoby i podmioty zainteresowane zaopatrzeniem w ciepło, energię elektryczną i paliwa gazowe na obszarze gminy mają prawo składać wnioski, zastrzeżenia i uwagi do dokumentu, o którym mowa w ust. 1, w formie pisemnej na adres: Urząd Miejski Lubliniec, ul. Paderewskiego 5, 42-700 Lubliniec lub za pomocą środków komunikacji elektronicznej bez konieczności opatrywania ich bezpiecznym podpisem elektronicznym na adres: um@lubliniec.pl, w terminie 21 dni od daty podania niniejszej informacji do publicznej wiadomości.

 

 

§ 2

 

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

 

Burmistrz Miasta

Edward Maniura

Powrót

Załączniki

Metryka dokumentu

ukryj
Tytuł dokumentu:Zarządzenie Nr 277/2020 Burmistrza Miasta Lublińca z dnia 28 października 2020 r. w sprawie: wyłożenia aktualizacji Projektu założeń do planu zaopatrzenia w ciepło, energię elektryczną i paliwa gazowe dla Gminy Lubliniec.
Podmiot udostępniający informację:
Informację opublikował:Joanna Wicher
Data publikacji:29.10.2020 11:18
Data na dokumencie:Brak
Informację aktualizował:Joanna Wicher
Data aktualizacji:29.10.2020 11:19