Burmistrz   Miasta  Lublińca

ogłasza

I przetarg  ustny  nieograniczony na sprzedaż nieruchomości lokalowej nr 8

 położonej w Lublińcu przy ul. Mickiewicza 19,

   stanowiącej własność Gminy Lubliniec

 

I. Przedmiot sprzedaży:

Lokal niemieszkalny nr 8 (usługowy) o powierzchni użytkowej  103,13 m2 z którym związany jest udział w wysokości 1939/10000 części w prawie własności do działki gruntu opisanej w ewidencji gruntów jako dz.nr 889/352 i 892/48 o łącznej pow. 0,0791 ha z karty mapy 3 obręb Lubliniec, opisanej w księdze wieczystej Sądu Rejonowego w Lublińcu Nr CZ1L/00056988/7 jako własność Gminy Lubliniec. W Dziale III wpisana jest bezterminowa i bezpłatna służebność gruntowa, ograniczając zakres jej wykonywania do działki nr 1257/0406 i pasa technologicznego o powierzchni 83,00 m2, o szerokości 1 m przebiegającego wzdłuż przyłącza wodociągowego (po 0,5 m po każdej stronie od osi wodociągu) wraz z hydrantem, oznaczonym na załączniu graficznym do zarządzenia nr 118/2015 Burmistrza Miasta Lublińca z dnia 29.05.2015r. stanowiącym załącznik do ninjejszego aktu, polegająca na prawie posadownienia urządzeń w związku z budową przyłącza wodociągowego o długości 83 m (średnica rury 90 mm) wraz z montażem hydrantu przeciwpożarowego, a także na prawie dostępu do tych urządzeń w celu usuwania awarii, dokonywania przeglądu, kontrali, konserwacji, pomiarów, remontów, modernizacji i wymiany, obciążająca każdoczesnych właścicieli działki numer 1257/0406 opisanej w tej księdze wieczystej na rzecz każdoczesnych właścicieli lub użytkowników wieczystych działki nr 3762/331 opisanej w księdze wieczystej cz1l/00055691/1.
Dział IV wolny od wpisów.

II. Opis nieruchomości:

Lokal oznaczony nr 8 położony jest na parterze budynku dwukondygnacyjnego nr 19. Lokal jest jednopoziomowy, z oknami wychodzącymi na dwie strony, wykończony w przeciętnym standardzie, w przeciętnym stanie technicznym, wymaga częściowego remontu i odświeżenia. Lokal ogrzewany jest poprzez własne źródło ciepła – piec węglowy, wyposażony jest w grzejniki żeliwne. Układ funkcjonalny: pomieszczenie sklepowe 71,00 m2, zaplecze sklepu 13,47 m2, magazyn 14,31 m2, kotłownia 4,35 m2. Lokal wyposażony jest w m . in. następujące instalacje: elektryczną, wodociągową, kanalizacyjną.

III. Przeznaczenie w planie zagospodarowania przestrzennego:  

Symbol- U, MW - Tereny usług, tereny zabudowy wielorodzinnej, w stefie „B” ochrony konserwatorskiej.

UWAGA: Powyżej opisano ogólne ustalenia m.p.z.p. Z pełnym tekstem i rysunkiem planu można zapoznać się w siedzibie Urzędu Miejskiego w Lublińcu przy ul. PADEREWSKIEGO 5 II piętro pokój nr 26.

IV. Cena wywoławcza nieruchomości lokalowej:               252.000,00 zł

*zgodnie z art. 43 ust. 1 pkt 10 ustawy o podatku od towarów i usług VAT niniejszy lokal wraz z udziałem  w działce gruntu objęty jest stawką zwolnioną

V. Termin i miejsce przetargu:

I przetarg ustny nieograniczony  odbędzie się  w siedzibie Urzędu Miejskiego w Lublińcu,

 ul. Paderewskiego 5, Sala posiedzeń  nr 11 - I piętro

w dniu  28 października 2020r  o godzinie 10:00

PRZETARG przeprowadzony zostanie zgodnie z Rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 14 września 2004r. w sprawie sposobu i trybu przeprowadzania przetargów oraz rokowań na zbycie nieruchomości      (Dz. U. z 2014r. Poz. 1490). Zgodnie z w/w rozporządzeniem przetarg jest ważny bez względu na liczbę uczestników, jeżeli chociaż jeden uczestnik zaoferuje co najmniej jedno postąpienie powyżej ceny wywoławczej. Postąpienie nie może wynosić mniej niż 1% ceny wywoławczej z zaokrągleniem do pełnych dziesiątek złotych.

 

VI. Wymagania dotyczące wadium:

Przystępujący do przetargu zobowiązani są do wpłacenia wadium w wysokości 20.000 zł (słownie: dwadzieścia tysięcy złotych) na konto Urzędu Miejskiego w  ING Bank Śląski S.A.  w Katowicach O/Częstochowa nr 11105011421000000500966791 do dnia 23 października 2020r. Na dokumencie przelewu należy wpisać „Lokal nr 8 przy ul. Mickiewicza 19” oraz tytuł wpłaty winien również wskazywać jednoznacznie uczestnika przetargu (osoba fizyczna, spółka – nazwa spółki, osoba fizyczna prowadząca działalność gospodarczą – nazwa firmy).

Za dzień wniesienia wadium uważa się dzień wpływu kwoty na rachunek bankowy Gminy.

WADIUM:

 1. wpłacone przez oferenta, który  przetarg wygra  zostanie zaliczone na poczet ceny  sprzedaży,
 2. wpłacone przez oferenta, który  przetargu nie wygra, zostanie zwrócone po rozstrzygnięciu przetargu,
 3. nie podlega zwrotowi, jeżeli osoba ustalona jako nabywca nieruchomości nie przystąpi  bez usprawiedliwienia do zawarcia umowy w miejscu i terminie podanym w zawiadomieniu,

DOKUMENTY

W przetargu mogą brać udział osoby fizyczne lub prawne, które wniosą wadium w wyznaczonym terminie oraz przedłożą Komisji Przetargowej w dniu przetargu następujące dokumenty:

 1. osoby fizyczne - dokument potwierdzający tożsamość (dowód osobisty),
 2. podmioty gospodarcze – elektroniczny odpis z właściwego dla danego podmiotu rejestru (CEIDG, KRS),
 3. pełnomocnicy- dokument potwierdzający tożsamość i notarialnie poświadczone pełnomocnictwo o ile uprawnienia do działania w imieniu osób prawnych nie wynikają z innych dokumentów,
 4. w przypadku osób fizycznych prowadzących działalność w formie Spółki Cywilnej- umowę spółki oraz stosowne dokumenty do działania w imieniu spółki,
 5. w przypadku osób pozostających w związku małżeńskim, w którym obowiązuje ustrój ustawowej wspólności majątkowej konieczna jest obecność obojga małżonków lub jednego z nich z pisemną zgodą drugiego małżonka na nabycia nieruchomości lokalowej ze środków majątku wspólnego. Dotyczy to również osób fizycznych prowadzących działalność gospodarczą (druk do pobrania – złącznik do niniejszego ogłoszenia).   W przypadku gdy nieruchomość nabywana będzie z majątku odrębnego zgoda taka nie jest wymagana.
 6. oświadczenie o zapoznaniu się ze stanem prawnym i technicznym nieruchomości (druk do pobraniazałącznik do niniejszego ogłoszenia),
 7. oświadczenie – zgoda  oferenta na przetwarzanie danych osobowych przez Gminę Lubliniec dla potrzeb przeprowadzenia postępowania przetargowego (druk do pobrania – załącznik do niniejszego ogłoszenia).

VII. Informacje ogólne

 1. Koszty sporządzenia umowy notarialnej oraz opłaty sądowe związane z dokonaniem wpisów  w księdze wieczystej ponosi nabywca,
 2. Burmistrz ma prawo odwołania przetargu z ważnych powodów,
 3. Nabywca przejmuje nieruchomość w stanie istniejącym,
 4. Istnieje możliwość oględzin nieruchomości lokalowej po uprzednim uzgodnieniu terminu w Wydziale Nieruchomości i Zagospodarowania Przestrzennego Urzędu Miejskiego w Lublińcu,
 5. Wpłata ceny osiągniętej w przetargu musi być dokonana przed spisaniem umowy notarialnej, tak aby w dniu spisania umowy kwota była zaksięgowana na koncie Urzędu,
 6. Cudzoziemcy w przypadku wygrania przetargu zobowiązani są  przed zawarciem umowy notarialnej uzyskać zgodę Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji na nabycie nieruchomości w przypadkach, gdy zgoda taka jest wymagana.         

       Informacji związanych ze zbyciem wyżej opisanej nieruchomości lokalowej udziela Wydział Nieruchomości i Zagospodarowania Przestrzennego  Urzędu Miejskiego w Lublińcu II piętro, pokój Nr 25, tel. (34) 3530-100 (w.127,129) e-mail: grunty@lubliniec.pl Ogłoszenie w pełnej wersji wywieszone jest na tablicach informacyjnych w siedzibie Urzędu Miejskiego w Lublińcu przy ul. Paderewskiego 5, opublikowane na stronie internetowej Urzędu Miejskiego w Lublińcu www.lubliniec.pl w zakładce aktualności/samorząd/nieruchomości i w Biuletynie Informacji Publicznej /Nieruchomości/ Ogłoszenia o przetargach.  W prasie opublikowane jest w wersji skróconej. Informacja o ochronie danych osobowych w związku z prowadzoną procedurą sprzedaży znajduje się na stronie internetowej Urzędu Miejskiego w Lublińcu www.lubliniec.pl w zakładce Biuletynie Informacji Publicznej/Nieruchomości.

Lubliniec, 18.09.2020r.

Powrót

Metryka dokumentu

ukryj
Tytuł dokumentu:I przetargu ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości lokalowej przy ul. Mickiewicza 19/8 w Lublińcu stanowiącej własność Gminy Lubliniec
Podmiot udostępniający informację:
Informację opublikował:Justyna Strzoda
Data publikacji:21.09.2020 10:24
Data na dokumencie:Brak
Informację aktualizował:Justyna Strzoda
Data aktualizacji:21.09.2020 10:30